Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

d) Semavi Kitapların ikinci Derecedeki Gerçekleri İle ilgili Yanlış Düşüncelerden Kaynaklanan Küfür Suçları

dd) Semavi
Kitapların ikinci Derecedeki Gerçekleri İle ilgili Yanlış Düşüncelerden
Kaynaklanan Küfür Suçları:
Gerek Kur'ân-ı Kerim, gerekse ondan önceki
semâvî kitaplar, ibadet ve insan yaşamını ilgilendiren konulardan başka birçok
bilgiler daha sunmuş­lardır. Elbette bunlar da Allah Teala'nın verdiği bilgiler
olmak bakımından son derece önemli ve inanılması gereken gerçeklerdir.

Bunların bazıları, aynı zamanda çeşitli bilimler
için birer ipuçları­dır. Nitekim bu konulu âyetler, son zamanlarda özellikle
yabancı bilim adam­la­rının dikkatini çekmiştir.

Bu âyetlerin ortaya koyduğu gerçekler özellikle
ibadet ve ruhani ya­şamla yakından ilgili olmadığı için skolastik düşünce
sahipleri tarafın­dan pek önemsenmemiş, hatta bu gerçekleri inkâr etmek, İslam
Dini'nden çık­mak için yeterli bir neden oluşturmasına rağmen bu nokta üze­rinde
hiç du­r­ulmamıştır. Ne ilginçtir ki günümüzün ?modern dü­şünceli ve aydın din
adam­ları? (!) olarak bilinen ilahiyatçılar da kendi alanlarını ilgilen­dirdiği
kada­rıyla bu noktaya pek önem vermemişler­dir.

Örneğin, Ra'd Suresi'nin dördüncü
âyetinde Allah Teâlâ (mealen): Yeryüzünde bitişik toprak parçaları, (ya da
kıtalar) üzüm bağları, ekin­ler, ve hurmalıklar bulunduğunu hepsinin de aynı su
ile sulandığını, ancak yi­yimde bazılarını diğer bazılarına üstün kıldığını
ifade buyur­maktadır. Aslında bu âyetin olağanüstü önem taşıyan hayat ve tabiat
sırlarıyla yüklü olduğuna büyük ihtimal vermek gerekir. Bununla bir­likte hiç
kül­tür al­mamış sıradan bir insanın anlayış düzeyine indirge­nerek bu bilgiler
global bir anlatım yöntemiyle verilmiştir. Burada ge­neldeki ihtimallerin tam
ter­sine, eğitimsiz insanlardan çok okumuş ve kültürlü insanın bu âyet
karşı­sında gereken ciddiyeti göstermemesi akla gelmektedir. Çünkü ukalalık ve
küstahlık daha çok yarı okumu­şun, ya da başka bir deyimle okumuş cahilin
kapıldığı psikozlardandır. Dolayısıyla yukarıdaki ve ben­zeri âyetler sözko­nusu
olduğu zaman cid­diyetini koruyamayan ?Bu da bir şey mi (!)?, ?Bunu bilmeyecek
ne var ?? gibi sözler sarfederek kendilerini bir şey sananlar ka­firden başka
hiç bir şey olamazlar.

[1][1]
Ferit Aydın, İslam'da İnanç Sistemi, Kahraman
Yayınları: 116-117.