Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

1- Küfr-i Cehlî

1

1- Küfr-i Cehlî:

Kur'ân gerçekleri hakkında yeterli bilğilere
sahip olamadıkları için bu gerçeklerden en az birini red ve inkâr eden veya onu
çarpıtmak, aşa­ğıla­mak ve alay konusu yapmak gibi bir söz ve harekette bulunan
kim­senin, içine düştüğü küfür örneğidir. Bir Kur'ân gerçeğini bilgisizlik
nedeniyle yok saymak, Kur'ân'da olmayan veya Kur'ân'ın dolaylı bi­çimde de olsa
her­hangi bir ilgiyle doğrulamadığı bir şeyi ona mal et­mek, genellikle basit
düşünceli insanların işlediği ?cehlî küfür? türün­den suçlardır. Ancak ne
acı­dır ki bu suçu işleyenler arasında maalesef devlet adamları, üst düzey
bü­rokratlar, sanatçılar ve işadamları gibi çoğu okumuş ve kültürlü insan­lar da
vardır. Doğrusuna bakılacak olursa bunlar ?Pagan? dır. Bu da de­mektir ki
çağımı­zın sakat eğitimi okumuş insanlara evrensel düşüne­bilme yeteneğini
kazandıramamak­tadır.

Eski akâid âlimlerinden bazıları, Allah'ın
varlığını, birliğini ve sı­fat­la­rını, (son derece cahil oldukları için)
bilmeyen ve aynı zamanda bu ger­çek­leri araştırıp öğrenemeyen insanların
işledikleri küfür suçunu ancak ?cehlî küfür? olarak belirlemişlerdir. Bundan
anlaşılmaktadır ki bazı in­sanlar bu derece ilkel ve cahil kalmış olabilirler.
Fakat İnsan ak­lını çalış­tı­rarak ilgi­lerle, bağıntılarla her zaman sayısız
gerçekleri keşfe­debilme kud­retine sahip­tir. Zâten Allah Teâlâ gerçekleri
algılayabilecek çeşitli duyu­lar ve duygularla insanı donatmıştır.

Burada önemle hatırlatılması gereken bir nokta
vardır:

Bazı kimselerin son derece rahatlıkla: ?Allah
buyuruyor ki...? diye baş­layıp anlattıkları şeyleri sık sık duyarız. Bu
insanların -sözde- Allah'a mal ettikleri ifadeler eğer rastgele ise ve Kur'ân-ı
Kerim'den tam anla­mıyla nakledilmiyorsa bu kimseler, yaptıklarının ciddiyetini
farkedecek durumda ol­masalar bile küfre girerler. Çünkü Allah Teâlâ, onları
kıya­met gününde muhatap bile kabul etmeyeceğini, onlara mer­hamet naza­rıyla
bakmayacağını ve onlara acı işkenceler çektireceğini açıkça ifade bu­yurmuştur.

[1][1]
Al-i İmran: 3/75, 77, 78. Ferit Aydın, İslam'da İnanç Sistemi, Kahraman
Yayınları: 122-123.