Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

f) Ahiret Hayatı ile ilgili Yanlış Düşüncelerden kaynaklanan Küfür Suçları

ff) Ahiret Hayatı
ile ilgili Yanlış Düşüncelerden kaynaklanan Küfür Suçları:Kıyamet, hesap, cennet ve cehennem ile Kevser
birer Kur'an gerçe­ği­dir­ler. İnsanların öldükten sonra yeniden dirilecekleri
Kur'ân'ın ha­be­riyle ke­sin bir hakikattır. Binaenaleyh bu gerçekleri red ve
inkâr eden, ya da bu gerçekler hakkında en ufak bir kuşku duyan kimse ken­dini
küfrün çukuru içinde bulur.

İnsanların beden ve ruhlarıyla değil de yalnız
ruhlarıyla âhireti ya­şa­ya­caklarına inananlar da kafirdirler.

Müminlerin cennette -niceliksiz olarak- Allah
Teâlâ'yı gözleriyle gör­meleri de yine bir Kur'an gerçeği olduğu için bunu inkâr
eden kâfir olur.

[1][1]
Ferit Aydın, İslam'da İnanç Sistemi, Kahraman
Yayınları: 118-119. Ehl-i Sünnet Rüyetullah'ı inkâr edeni tekfir etmiyor.
Bid'at ehli kabul ediyor. (Abdulvahid Metin)