Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

e) Meleklerle ilgili Yanlış Düşüncelerden kaynaklanan Küfür Suçları

e


e) Meleklerle
ilgili Yanlış Düşüncelerden kaynaklanan Küfür Suçları:Melekler Allah' (cc) ın latif ve nuranî
yaratıklarıdır.[1]


Onların tümünü, ya da Kur'ân-ı Kerim'de adları
geçenlerden en az bi­rini yok sayan, imanını kaybeder.

Meleklere sövmek, onları aşağılamak ve alay
konusu yapmak, eski cahi­liyet döneminde olduğu gibi melekleri ?Allah'ın
kızları?

[2]
ola­rak nite­le­mek yine imanın zevaline
sebep olur.

Can almakla görevli bulunan Azrâil
Aleyhisselam'a, (bu ilgiyle) düş­manlık beslemek ve hakkında yakışmayan sözler
söylemek yine kü­fürdür.

Toplumumuzda bazı filozoflar, cin, melek ve
şeytanla ilgili birtakım yeni görüş ve izah tarzları getirmiş bulunmaktadırlar.
Örneğin cinlere ?Mikrodalga bedenle var olan bir tür "Halogramik" varlıklardır.?
de­nilmekte, ?...insan ve cin ve hayvan denilen tüm varlıkların orijini?
nin me­lek olduğu ileri sürülmektedir.


[3]
Bu ifadeler İslam Literatür diline ya­bancıdır. Ancak melekleri inkâr veya
aşağılamak değil bilakis onların var olduğunu bir çeşit kanıtlamak anlamına
gelmektedir. ?Mikrodalga boyut? niteliğine gelince eğer bu söylem, meleklerin
ger­çek niteliğini yansıtmıyor veya yansıtmaya yetmiyorsa bunun sorumlu­luğu bu
ifadeyi kullanana ait­tir. Bu çeşit izah tarzlarının daha çok bi­limselcilik
gayretle­riyle yapıldığı iz­lenimi göze çarpmaktadır. Nitekim meleklerin
metafizik varlıklar oldu­ğuna ve temel yapıları hakkında Kur'ân-ı Kerim'de hiç
bir bilgi bulunma­dığına bakılacak olursa onları bu tür vasıflarla tanıtmak
afaki olacaktır. Esasen meleklerin varlığı bir Kur'ân gerçeği olduğuna göre
onları kanıtla­maya çalışırken Kur'an öl­çüleri içinde kalmak en gü­venli
yoldur.[4][1]
İsra: 17/40, Tur: 52/39, Necm: 53/21
[2]
İsra: 17/40, Tur: 52/39, Necm: 53/21
[3]
Ahmed Hulûsi, Ruh insan cin, S.23, 24 İstanbul-1993
[4]
Ferit Aydın, İslam'da İnanç Sistemi, Kahraman
Yayınları: 117-118.