Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

g) Çeşitli Konulardaki Yanlış Düşüncelerle İlgili Küfür Suçları

gg) Çeşitli
Konulardaki Yanlış Düşüncelerle İlgili Küfür Suçları:İnsan hak ile batılın, doğru ile yanlışın,
devamlı çatıştığı bir or­tamda ya­şar. Bir yanda güzellikler, bir yanda
çirkinlikler var. Her ikisi de ken­dine göre bir çekiciliğe sahiptir. Bal arısı
çiçeklere konar, tenya ve trişin ise bağır­sakta dışkı içinde yaşarlar. Hepsi de
halinden memnun. Eşya ve olaylar da çok ilginçtir. Ateş yakar, rüzgar eser,
bıçak ke­ser...Ancak bunla­rın hepsi de birer kanuna tabidirler. Kainatın
disipli­nini sağlayan bu yasa­ların koyucusu ve uygulayıcısı ise Allah Teâlâ'dır.
Şu halde akıllı insan, ulaşabildiği bilgile­rin en üst limitlerine kadar önce
kitap ve sünnetin, sonra da ilim ve tecrü­benin kanıtladığı bütün gerçeklere
inanmak zorun­dadır. Çünkü aklın gö­revi budur.

Binaenaleyh kişi Allah'a, meleklere, kitaplara,
peygamberlere, ahi­ret gününe ve kadere inandığı gibi yer çekimine, iki kere
ikinin dört et­ti­ğine, demirin odundan daha yoğun olduğuna, ışık ve sesin belli
or­tamda, belli hızlarla yayıldıklarına da yine kesinlikle (ancak icmalî iman
sınırlarında) inanmak zorundadır. Bunun temel sebebine gelince yaradılış
ve oluşun bü­tün açıklamaları, fiziğin, kimyanın, matemati­ğin, astronominin,
man­tığın, tıb ve sibernetiğin hatta spor ve müziğin dayandıkları bütün
ka­nunlar ?sünnetullah? ın birer parçasıdır. Çünkü her şeyi Allah yaratmış­tır.
Dolayısıyla eşya ve olayların işleyiş disipli­nini sağlayan yasaları da O
koy­muştur.

Öyle ise bir gerçeği ifade etmeye yarayan ?Dağ
fare doğurdu? gibi me­cazî anlatımlar hariç, fare dağdan daha büyüktür
diyecek kadar cid­diyetini yiti­ren; helâlı haram, haramı da helâl sayan; her
canlının su­dan yaratıl­dığına inanmayan; sihirle uğraşan, fala inanan, kafirle
dost geçinen, ilme söven, ilacın iyileştirici etkisini Allah'ın irâde ve
kudre­tine bağlamayan, faniyi tan­rılaştıran, ?Kahrolsun şeriat!? diye slogan
atan; Pozitivizmi, Laikliği, Darvinizmi ve Sosyalizmi İslam'dan üstün tutan; süt
kardeşle evliliği meşru gören insan -kim olursa olsun- hem man­tıksız, hem
ahlâksız hem de imansızdır ! Çünkü imansızlık gerçek an­lamıyla ahlâksızlık ve
man­tık­sızlık demektir; Allah'ın yasalarına kafa tutmak demektir.

[1]
[1]
Ferit Aydın, İslam'da İnanç Sistemi, Kahraman
Yayınları: 119-120.