Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

b) Peygamberlerle İlgili Yanlış Düşüncelerden Kaynaklanan Küfür Suçları

b

b) Peygamberlerle
İlgili Yanlış Düşüncelerden Kaynaklanan Küfür Suç­ları:

Peygamberler: Allah Teâlâ'nın, ilâhî -hikmet
sayesinde- daha be­bek­lik günlerinden itibaren doğal bir iç ve dış temizlikle
yetiştirip yön­lendir­diği, ve seçerek elçilik göreviyle gönderdiği kutsal,
dokunulmaz kişiliğe sahip, müstesna ve saygıdeğer şahsiyetlerdir.

[1]

Bu yüce insanlara dil uzâtmak, onları yakışıksız
vasıflarla nitele­mek, onları aşağılamak, yalanlamak, onlardan herhangi birinin
pey­gamberlik sı­fatını açıkça red ve inkâr etmek, onlardan olmayan birini
peygamber olarak nitelemek İslam Dini'nden çıkmak için yeterlidir.

Bu cümleden olarak:

* Bir kimse eğer kendisine ya da bir başkasına
vahiy indiğini ileri sü­re­cek olsa veya herhangi bir ifade kullanarak peygamber
olduğu iddi­asında bulunacak olsa kâfir olur.

Bilindiği gibi Peygamberimiz Muhammed Mustafa
(sallellahu aleyhi ve sellem) Efendimiz Hazretlerinin tertemiz hanımları (Asr-ı
saadetten kıya­met kopuncaya kadar) bütün müminlerin anneleridirler.

[2]
Binaenaleyh onlara dil uzâtan, onları iffetsizlikle suçlayan (ki bir kı­sım
şi­iler maalesef bunu yapıyorlar), Keza Hz. Peygamber (sav)' den sonra sağ kalan
hanımla­rının, çağdaşları olan müslümanlarla neden evlenmedik­lerini sorgulayan
ve eleştiren kimse yine kâfir olur.

* Bir kimse eğer Hz. Peygamber (sav)'in, gerek
devlet başkanı olarak, ge­rek ordusunun başında komutan olarak, gerekse
yaşamının çeşitli alan­la­rında almış olduğu kararlardan, yapmış olduğu
istihbarattan, be­lirlediği stratejilerden ve onayladığı infazlardan birini
eleştirecek olsa, yani isabetli karar almadığını ya da adaletsiz yargıda
bulunduğunu ileri sürecek olsa kâfir olur. Ancak insan olarak O'nun, nadiren
bazı şeyleri unutup, daha sonra düzelttiğini söylemek suç değildir.

Ayrıca:

* Hz. Muhammed (sav)'in son peygamber olduğunu
inkâr etmek,

* Yeni bir peygamberin geleceğini bekliyor olmak
küfürdür.

* Herhangi bir ulu şahsiyeti Hz. Muhammed
(sav)'den üstün bil­mek veya O'nunla eş değerde tutmak. Örneğin Hz. Ali
(ra)'yi ilah kabul eden, ya da O'nu Hz. Muhammed (sav)'den üstün tutan bir
kısım Râfızıyler vardır ki bunlar kafirdir.

[3]

Şu sözler de küfre neden olur:

* ?Filan kimse peygamber bile olsa ona inanmam.?

* ?Eğer Hz. Muhammed'den sonra bir peygamber
gelecek olsaydı fi­lan zât peygamber olurdu.?

* ?Peygamberler de bizim gibi yer içer ve
tuvalete giderler, onların biz­den ne farkı var !?

* ?Eğer Adem suç işlemeseydi cennetten
kovulmazdık, bütün bu bela­lar O'nun yüzünden başımıza geldi.? vb.[4][1]
Bk. Peygamberlere İman


[2]
Kur'ân-ı Kerim 33/6

[3]
Râşid Abdullah el-Ferhan, el-Edyân'ül-Muâsıra S.86. Ayrıca Bk. Din Kavramı:
Râfızıyler

[4]
Ferit Aydın, İslam'da İnanç Sistemi, Kahraman
Yayınları: 112-114.