Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

el-Hâfız .

elel-Hâfız

el-Hâfız: Koruyan, saklayan,
muhâfaza eden anlamında Allah'ın güzel isimlerinden birisidir. Koruyan, himâye
eden, gözeten anlamlarına gelmek üzere Allah Teâlâ hakkında kullanılır. Kur'ân-ı
Kerîm'de, "Allah, hâfızların (koruyanların) en hayırlısıdır" (Yûsuf:
12/64) ve "O zikri (Kur'ân'ı) Biz indirdik biz' ve Onun koruyucusu da el
bette Biziz!" (Hicr: 15/9) buyurulmaktadır.
"Buna rağmen yüz
çevirirseniz, artık size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ettim. Rabbim de
sizden başka bir kavmi yerinize geçirir. Siz O'na hiçbir şeyle zarar
veremezsiniz. Doğrusu benim Rabbim, herşeyi gözetleyip-koruyandır." (Hûd:
11/57)
Bugün bilim adamlarının çoğu,
evrenin yoktan var olduğu konusunda kesin bir fikir birliğine varmışlardır.
Çünkü ellerindeki tüm deliller bu gerçeğe işaret etmektedir. Evrenin yoktan var
oluşu sırasında ortaya çıkan atomlar ile bugün canlı-cansız herşeyi oluşturan
atomların birbirleriyle aynı olduğunu da bilim ortaya koymaktadır. Evrenin ilk
yaratılış anında ne kadar atom varsa, şu anda da o kadar atom vardır. Ancak
şöyle bir farkla: Yoktan var oluş anında büyük bir hızla etrafa dağılan atomlar,
bugün yıldızları, dünyayı, atmosferdeki havayı, yeryüzündeki suyu, toprağı ve
hatta sizin bedeninizi meydana getirmektedirler. Üstelik bunu öylesine kusursuz
bir düzenle yapmaktadırlar ki, her bir atoma hakim olan düzenleyici gücün
varlığı kesin olarak anlaşılmaktadır. Zira bir düzenin varlığı düzenleyicinin
varlığını zorunlu kılar.
Bu noktada karşımıza şu gerçek
çıkmaktadır: Ortada hiçbir şey yokken maddeyi yaratan ve kusursuz bir düzen
oluşturan Allah, bu düzenin meydana gelişindeki her aşama hakkında bilgi
sahibidir. Çünkü böylesine karmaşık ve girift bir sistemin tek bir anının dahi
kontrolsüz oluşması mümkün değildir.
İşte bu gerçek bize kainattaki
sistemi düzenleyen, var eden Allah'ın sonsuz ilmini göstermektedir. O herşeyi
yoktan var etmiş ve bu var oluşun her saniyesini, her dakikasını gözetleyerek
kusursuz bir düzen oluşturmuştur. Ve halen de bu düzeni gözetlemekte ve
korumaktadır. Nitekim "Çünkü senin Rabbin, gerçekten gözetleme yerindedir."
(Fecr: 89/14) âyeti Allah'ın kainat üzerindeki sürekli korumasını
bizlere bildirmektedir.
?Doğrusu Biz, yerin onlardan
ne eksilttiğini bilmişizdir. Katımızda (bütün bunları) saklayıp-koruyan bir
kitap vardır.? (Kaf: 50/4)
?Oysa onun, kendilerine
karşı hiçbir zorlayıcı-gücü yoktu; ancak biz ahirete iman edeni, ondan kuşku
içinde olandan ayırdetmek için (ona bu imkanı verdik). Senin Rabbin, herşeyin
üzerinde gözetici-koruyucudur.? (Sebe': 34/21)
?Allah'ın dışında birtakım
veliler edinenler ise; Allah, onların üzerinde gözetleyicidir. Sen onların
üzerinde bir vekil değilsin.? (Şûrâ: 42/6)[1]
[1] Ahmet
Kalkan Kur'an Kavram Tefsiri.