Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar

Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar


Konuyla İlgili Geniş
Bilgi Alınabilecek Kaynaklar

Âyet-el Kürsi Yorumu, Haluk
Nurbaki, Damla Y. İst. 1994
Âyete'l-Kürsi'nin Fazileti,
Yusuf Tavaslı, Tavaslı Y. İst. 1990
Besmele ve Âyetü'l-Kürsinin
Esrarı, Arif Pamuk, Pamuk Y. İst. 1988
Fi Zılâli'l-Kur'an, Seyyid
Kutub, Hikmet Y. c. 2, s. 33-44
Tefhimu'l Kur'an, Mevdûdi,
İnsan Y. c. 1, s. 198-200
Hak Dini Kur'an Dili, Elmalılı
Hamdi Yazır, Azim Y. c. 2, s. 155-163; Eser Y. c. 2, s. 849-860
Kur'an-ı Kerim Şifa Tefsiri,
Mahmut Toptaş, Cantaş Y. c. 1, s. 504-506
Hadislerle Kur'an-ı Kerim
Tefsiri, İbn Kesir, Çağrı Y. c. 3, s. 997-1022
Hulâsatü'l-Beyan Fî Tefsîri'l-Kur'an,
Mehmed Vehbi, Üçdal Neşriyat, c. 2, s. 471-475
Mefatihu'l-Gayb (Tefsir-i
Kebir), Fahreddin Razi, Akçağ Y. c. 5, s. 402-424
El-Mîzan Fî Tefsîri'l-Kur'an,
Muhammed Hüseyin Tabatabai, Kevser Y. c. 1, s. 551-573
El-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'an,
İmam Kurtubi, Buruc Y. c. 3, s. 477-491
Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri,
Süleyman Ateş, KUBA Y. c. 1, s. 446-452
Et-Tefsîru'l-Hadis, İzzet
Derveze, Ekin Y. c. 5, s. 285-287
El-Esâs Fi't-Tefsîr, Said
Havva, Şâmil Y. c. 2, s. 132-140
Kur'an Mesajı, Muhammed Esed,
İşaret Y. c. 1, s. 77-78
Safvetü't Tefâsir, Muhammed Ali
es-Sâbûnî, Ensar Neşriyat, c. 1, s. 299-303
Min Vahyi'l Kur'an, Muhammed
Hüseyin Fadlullah, Akademi Y. c. 5, s. 20-26
Kur'ân-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i
Âlîsi ve Tefsiri, Ömer Nasuhi Bilmen, Bilmen Y. c. 1, s. 265-267
Furkan Tefsiri, M. Mahmut
Hicazî, İlim Y. c. 1, s. 204-205
Bakara Sûresi Tefsiri,
Ramazanoğlu Mahmud Sami, Erkam Y. 322-330
Kur'ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm,
Balıkesirli Hasan Çantay, Şahsi Y. c. 1, s. 71-72
Ruhu'l Furkan, M. Ustaosmanoğlu,
Siraç Kitabevi Y. c. 3
Kur'an'ın Konulu Tefsiri,
Muhammed Gazâli, Şûrâ Y. s. 30
T.D.V. İslâm Ansiklopedisi
(Mustafa Çetin), T.D.V. Y. c.4, s. 244-245
Şâmil İslâm Ansiklopedisi, (Âyetü'l-Kürsi,
A. Ağırakça) c. 1, s. 180-181; (Arş, Cengiz Yağcı) c. 1, s. 154-155; (Hayat, M.
Sait Şimşek), c.2, s. 380; (İlim, Dursun Ali Türkmen, c. 3, s. 136-137; (Kürsi,
Ahmet Özalp, c. 3, s. 424-425; (Hâfız, Cemil Çiftçi) c. 2, s. 291(el-Alîm, M.
Sait Şimşek) c. 1, s. 112; (el-Aliyy) c. 1, s. 112; (el-Azîm) c. 1, s. 187
Kur'an Ansiklopedisi, Süleyman
Ateş, KUBA Y. (Kürsî) c. 12, s. 440-441
Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme
ve Şerhi, İbrahim Canan, Akçağ Y. c. 3, s. 328-333, c. 9, s. 313
Sahih-i Müslim, Ahmet Dâvudoğlu
Şerhi, Sönmez Y. c. 4, s. 382-383
Esmâ-i Hüsna Allah'ın Güzel
İsimleri, Alâddin Başar, Zafer Y. İst. 2002, 2. Bs.
Esmâu'l Hüsnâ Şerhi, Ali Osman
Tatlısu, Yağmur Y. İst. 1984/Seha Neşriyat
Esmâü'l-Hüsnâ Şerhi, Mustafa
Necati Bursalı, Erhan Y. İst. 1997
Esmâü'l-Hüsnâ, Afifüddin
Süleyman et-Tilmisanî, İnsan Y. İst. 1996
Esmâ-i Hüsnâ Şerhi, Said el-Kahtanî,
Uysal Kitabevi Y. Konya, 1997, 2. bs
O'nun Güzel İsimleri, M. Nusret
Tura, İnsan Y. İst. 1997, 2. Bs.
Esmâ-i Hüsnâ Allah'ın İsimleri,
Metin Yurdagür, Marifet Y. İst. 1996
İsm-i Âzam (Esmâü'l-Hüsnâ), Ali
Büyükçapar, İnsan Saati Y. Kahramanmaraş, 1999
Esmâü'l-Husnâ Şerhi, Mahmut
Toptaş, Cantaş Y. İst. 2000
99 Esmâ-i Hüsnâ'dan Esintiler,
Sadettin Kaplan, Marifet Y. İst. 1998
Esmâi Hüsnâ: Hikmeti, Fazileti
ve Esrarı, Arif Pamuk, Pamuk Y.
Esmâ-ül Hüsna Türkçe-İngilizce,
Abdülmecit Yıldız, Ferşat Y.
Esmâül Hüsna Şerhi, İmam
Gazali, Meerve Yay. Paz.
Âyetlerle Esmaül-Hüsna, Said
Köşk, Anahtar Yayıncılık
Allah'ın İsimleri, Harun Yahya,
Vural Y.
Gök Tanrının Sıfatlarına Esmâül-Hüsna
Açısından Bakış, Sait Başer, Kubbealtı Neşriyat
Esmâ-i Hüsnâ, Yusuf Tavaslı,
Tavaslı Y.