Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

el-Azîm

el

el-Azîm:

Yüce Allah'ın isimlerinden
biridir. Pek azametli anlamındadır. Azamet, büyüklük demektir. Hakiki büyüklük
Allah'a mahsustur. Allah hiç bir şeye muhtaç değildir ve yarattığı her şeyde
O'nun büyüklüğünü görmek mümkündür. Allah'ın azametini tefekkür eden insan;
O'nun büyüklüğü karşısında gafletten kurtulur, imanı kuvvetlenir; acz, fakr ve
kusurlarını anlar, Kur'anı Kerîm'de Allah'u Teâlâ, kudret-i Rabbâniyenin
mucizatını göstererek, insanların bunları düşünerek ibret almalarını beyan
buyurur. Alemin düzenliliğini, yaratılış gayesini, verilen nimet ve
güzellikleri, dünyanın geçiciliğini, süt veren hayvanlardaki icazı, gece ve
gündüzün dönüşümünü düşünen insan, Allah'u Teâlâ'nın sonsuz ihsanlarıyla
kullarını nasıl donattığı karşısında O'nun büyüklüğünü idrak eder.
Yeryüzündeki bütün denizler
mürekkep olsa Allah'u Teâlâ'nın azametine delâlet eden kelimelerini, yazıp
bitiremezler. Akıl, Allah'ın yüceliğini kavramaktan acizdir. Ancak, O'nun
mucizelerini akledebilir. Kâfir ve müşrikler ise akletmezler: sağır, dilsiz ve
kördürler.[1]
Oysa müslümanlar; ayette bildirildiği gibi "Çok büyük Rabb'ın adını tesbih
ederler." (Vâkıa: 56/74, 96; Haakka: 69/52). Yine Bakara suresindeki âyetü'l-kürsîde
Allah'ın büyüklüğü en güzel şekilde beyan buyurulur.

[2][1]
el-Bakara, 2/171.


[2] Ahmet
Kalkan Kur'an Kavram Tefsiri.