Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

el-Aliyy

el

el-Aliyy:

Cenâb-ı Allah'ın güzel
isimlerinden biri olan ?el-Aliyy?; Çok yüce anlamına gelir. Allah Teâlâ bütün
kâinatın üstündedir. Bu, cisimlerin yüksekliğine ve boyutlarına benzemez. Allah,
kâinatın her noktasında her zerreye aynı nisbette yakındır. O'nun zatı
cisimlerin yakınlık uzaklık kavramına benzemez. Allah'tan daha üstün bir varlık
yoktur. Allah'ın benzeri, ortağı veya yardımcısı yoktur. Bütün kemal
sıfatlarında üstün olan yüce Allah, zamanından ve mekândan beridir.
?el-Aliyy? ismi; Kur'an'da daha
ziyade "Kebîr", "Azîm", ve "Hakîm" isimleriyle birlikte vârid olmuştur.
?Kendisiyle Allah'ın
konuşması, bir beşer için olacak (şey) değildir; ancak bir vahy ile ya da perde
arkasından veya bir elçi gönderip kendi izniyle dilediğine vahyetmesi (durumu)
başka. Gerçekten O, yüce olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.? (Şûrâ: 42/51)
Allah Kuran'da kendisini
bizlere tanıtmıştır: Tüm alemleri yaratan, kainatın tek hakimi olan Allah
uludur. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların yegane sahibi O'dur.
O'ndan başka ilah yoktur, Allah insanların şirk koştuklarından çok yücedir. Tüm
mülk O'na aittir; O, herşeye güç yetirendir. O, yüce makamların da sahibidir. O,
ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk; Allah alemlerden müstağnîdir.
Kuşkusuz 'en güzel isimler'
Allah'a ait olduğu için O'nu eksiksiz olarak tarif etmek bir insan için mümkün
değildir. O'nu ancak kendisinin bize bildirdiği ile tanıyabilir, yüceliğini
ancak Kuran ayetleriyle takdir edebiliriz.[1]
[1] Ahmet
Kalkan Kur'an Kavram Tefsiri.