Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

c- Bol Rızık ve Mağfiret

c

c- Bol Rızık ve Mağfiret

Kur'an-ı Kerim'de, iman eden ve
salih amel işleyenlerin bağışlanıp bol ve güzel bir rızıkla rızıklandırılacağı
belirtilmekte ve şöyle buyrulmaktadır: ?(Allah,) iman eden ve salih amel
işleyenleri mükâfatlandıracaktır. Onlar için mağfiret ve güzel bir rızık
vardır.?(34/Sebe', 4) Ayette geçen mağfiret, imanın mükâfatı; rızk-ı kerîm
ise, salih amelin ödülüdür. Başka bir ayette ise: ?İman eden ve salih amel
işleyenlere mağfiret ve bol rızık vardır.? (Hacc, 50) buyrularak, bunlara
nail olmak için iman ve amel-i salihin gerekli olduğu vurgulanmaktadır. Bazı
ayetlerde ise, iman eden ve salih amel işleyenlerin, büyük mükâfatla birlikte
mağfiret edilecekleri belirtilmektedir (5/Mâide, 9; 35/Fâtır, 7; 48/Fetih, 29).

Bütün bu ayetler, iman eden ve
bu inancına bağlı olarak salih amel işleyenlerin affedileceğini, bunlarla da
kalmayıp gerek bu dünyada ve gerekse ahirette yaptıklarının karşılıklarını
göreceklerini göstermektedir. Çünkü Allah, ğafur ve rahimdir. Nitekim Allah,
tevbe eden, durumunu ıslah eden/düzelten, ıslah işinde çalışanı bağışlayacağını
ve ona aynı zamanda merhamet edeceğini de beyan etmektedir (3/Âl-i İmran, 89; 5/Mâide,
39; 6/En'âm, 54...).
Kur'an, tevbe eden, iman eden
ve salih amel işlemek suretiyle hidayete ulaşan insanı bağışlayacağını
zikretmekte ve şöyle buyurmaktadır: ?Ve Ben, tevbe eden, iman eden ve salih
amel işleyen, sonra da hidayete ulaşan kimseye karşı elbette çok
bağışlayıcıyımdır.? (20/Tâhâ, 82) Bu ayete göre bağışlanma için dört husus
gerekmektedir. Bunlar:
Tevbe: İsyan, itaatsizlik ve
küfürden sakınmak ve vazgeçmek,
İman: Allah'a, Rasül'üne,
Kitab'a ve ahiret gününe samimiyetle inanmak,
Salih amel: Allah ve Rasul'ünün
emirlerine uygun işler yapmak,
Hidayet: Sebatla doğru yolu
takip etmek ve yanlış yola sapmaktan sakınmak.
Sayılan bu hususlara, doğrudan
ve dolaylı olarak Kur'an'ın hemen her yerinde rastlamak mümkündür. "Ancak
sabredenler ve salih amel işleyenlere gelince, işte onlar için mağfiret ve büyük
ecir vardır." (11/Hûd, 11) Bu ayette de, bağışlanma ve büyük mükâfata nail
olma, sabretmeye ve salih amel işlemeye bağlanmaktadır. Başka bir ayette ise,
amellerin ıslah edilip günahların bağışlanması, Allah'tan korkmaya ve doğru söz
söylemeye bağlanmakta ve: "Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru söz
söyleyin ki (Allah) amellerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın."
(33/Ahzâb, 72) buyrulmaktadır.