Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

i- Yeryüzüne Vâris Olmaları

i

i- Yeryüzüne Vâris Olmaları

Kur'an-ı Kerim'de iman edip
salih amel işleyenlere, yeryüzüne halef kılınacakları vadedilerek şöyle buyrulur:
"Allah, sizden iman edip salih amel işleyenlere, onlardan öncekileri halef
kıldığı, sahip ve hâkim kıldığı gibi, onları da yeryüzüne halef kılacağına,
sahip ve hâkim yapacağına onlar için râzı olduğu dinî temelli yerleştireceğine
ve korkularını güvene çevireceğine dâir söz vermiştir. Çünkü onlar Bana kulluk
eder, hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Ama kimler bundan sonra da inkâr ederse,
işte onlar artık yoldan çıkmışlardır." (24/Nur, 55) Bu ayette Allah, iman
edip bu imanlarının gerektirdiği şekilde salih amel işleyenlere üç şey
vadetmektedir. Bunlar:
Yeryüzüne halef kılınmaları,
Kendileri için seçilen ve
beğenilen/râzı olunan dinin kendilerine sağlamlaştırılacağı,
Korkularından sonra güvene
erecekleridir.
Ayette
vadedilen "yeryüzünde halef kılma" şeklinde ifade edilen hususla ne kast
edilmektedir? Müfessirler, bu konuda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.
Allah'ın hangi ırktan olursa olsun müşriklerin topraklarına varis kılması ve
orada her türlü tasarruf yapmaya yetkili halifeler yapması, kâinatı imar etme,
adaleti yerine getirme ve kullar arasında ihsan, iyilik yapmak için Allah'ın
onları halife yapmasının söz konusu olduğu beyan edilmektedir. Başka bir ayette
de bu vaade açıklık getirilir: "Andolsun, Tevrat'tan sonra Zebur'da da arza
mutlaka salih kullarım varis olacaklardır, diye yazdık." (21/Enbiyâ, 105)
Ancak bu veraseti, iman etmeye ve bu inancın gerektirdiği şekilde salih amel
işleme şartına bağlamaktadır. Yeryüzüne, tevhid inancına sahip olup salih amel
işleyenler, dün olduğu gibi bu gün de varis olabilirler. Yeter ki onlar salih
olsunlar.