Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

k- Cenneti Kazandırması

k

k- Cenneti Kazandırması

Kur'an'da iman eden ve salih
amel işleyenlere vadedilen hususların başında cennet ve içindekilerin geldiğini
söyleyebiliriz. Cennete girmenin temel şartı iman ve salih ameldir. Bazı
ayetlerde bu durum, "şart edatı" ile ifade edilmektedir. "Erkek ve kadından
her kim iman ederek salih amel işlerse işte onlar, cennete girecekler, orada
onlara hesapsız rızık verilecektir." (40/Mü'min, 40 ve bkz. 19/Meryem, 60;
4/Nisâ, 124; 64/Teğâbün, 9; 65/Talak, 11) "Allah, muhakkak ki iman eden ve
salih amel işleyenleri, zemininden ırmaklar akan cennetlere koyar." (22/Hacc,
14 ve bkz. 47/Muhammed, 12; 14/İbrahim, 23; 2/Bakara, 25; 29/Ankebut, 58).
Bütün bunların yanında, iman
edip salih amel işleyenlere Allah, yüksek dereceler verecek (20/Tâhâ, 125; 46/Ahkaf,
19; 8/Enfâl, 84); korku ve hüzünden emin kılacak (2/Bakara, 277; 2/Bakara, 62;
5/Mâide, 69; 6/En'âm, 48; 7/A'râf, 35); çalışmalarını zayi etmeyecek (7/A'râf,
170; 18/Kehf, 30; 3/Âl-i İmran, 57; 4/Nisâ, 173; 21/Enbiyâ, 94); iyi insanlar
arasına dahil edecek (29/Ankebut, 9; 28/Kasas, 67) ve ilâhî rahmete
kavuşturacaktır (45/Câsiye30; 6/En'âm, 12).
"Ey Rabbim! Beni verdiğin
nimete şükretmeye ve râzı olacağın salih ameller işlemeye muvaffak kıl.
Rahmetinle, beni salih kulların arasına kat." (27/Neml, 19) *
* Bu konu, çoğunlukla Ömer
Dumlu'nun Kur'an-ı Kerim'de Salâh Meselesi adlı kitabından yararlanılıp yer yer
özetlenerek hazırlanmıştır.

İslam Ansiklopedisi, Şamil Y.
c. 1, s. 128
F. Razi, Tefsir-i Kebir, 9/25
Gazali, İhya, 4/362
Abdullah Draz, Kur'an'ın
Anlaşılmasına Doğru, s. 91
S. Kutub, Fi Zılâl, 11/137
Gazali, İhya 4/138
F. Razi, T. Kebir 28/20
A. H. Akseki, Ahlak İlmi ve
İslam Ahlakı, s. 18
Elmalılı, Hak Dini Kur'an Dili,
1/274; 3/1740
İzutsu, Kur'an'da Dini ve
Ahlaki Kavramlar, s. 270
A.g.e. s. 269
Gazali, İtikadda Orta Yol, s.
167-168
A.g.e. s. 169-170
İbn Teymiye, Kitabu'l-İman, s.
286
Mevdudi, Tefhimu'l-Kur'an, I /
307
F. Razi, Tefsiru'l-Kebir, 20 /
113