Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Biat Şartı İtaat

Biat Şartı İtaat

Biat
Şartı İtaat:


Bir kısım rivâyetler, ilk Müslümanlar ile biat
akdi yaparken, Hz. Peygamber (s.a.s.)'in onlara her hâl ü kârda itaat etmeyi
şart koştuğunu göstermektedir. Müslümanlığının kabul edilmesi için teklif
edilen ilk şartlar arasında bunun zikri, otorite ve itaatten yoksun o devir
Araplarının nazarında itaatin ehemmiyetini tesbit gâyesini gütmelidir:
Übâdetü'bnü's-Sâmit der ki: "Biz, Allah Rasûlü'ne, kolaylıkta olsun, zorlukta
olsun; gönlünümüzün hoşuna giden şeylerde olsun, hoşuna gitmeyen şeylerde
olsun... itaat etmek üzere biat ettik." (İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve
Şerhi, Akçağ Yayınları, 5/65)