Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İslâm Devlet Başkanı Olarak Ülü'l-Emr Ya da Halife.

İslâm Devlet Başkanı Olarak Ülü

İslâm Devlet
Başkanı Olarak Ülü'l-Emr Ya da Halife

Siyasî anlamda ?halîfe? veya ?ülü'l-emr?: Bey'at
sonucu mü'minler adına tasarruf (yönetme) yetkisine sahip olan ve Allah'ın
indirdiği ahkâmın adâlet ve istişâre ile tatbikini sağlayan kimse demektir.

Hilâfetin akdî temeli, ümmetin halifeyi seçme
hakkı bulunduğu esasına dayanır. Ülü'l-Emr veya Halife, özel bir seçim olan
bey'atla seçilir. Ehl-i Hal' ve'l-Akd denilen ümmetin seçkin temsilcileri
tarafından bey'atla seçilerek görev alır. Bu kurumun; imam veya halife denen
ülü'l-emr küfre meyleder, açıkça fısk olan işleri yapar, yönetimi hakkıyla icrâ
edemeyecek duruma düşerse halifeyi azletme (hal' etme) yetkisi vardır. Halife,
şeriatı, bu seçkin temsilcilerden oluşan organla istişâre ederek icra eder. Bu
organ, aynı zamanda şûrâ organıdır.

Halifelik, bütün ümmetin bağlılığını
gerektirecek şekilde, dini ve müslümanları, tüm insanî özellikleri korumak,
sosyal hayatı idare etmek konusunda Hz. Peygamber'e halef olmak demektir. İslâmî
devlet yönetiminde olmazsa olmaz olan temel esaslar: Bey'atla başa geçen
halifelik/imamlık, adâlet (Allah'ın indirdikleriyle hükmetmek) ve şûrâ
prensipleridir. Bey'atla işbaşına gelmeyen, adâlet ve şûrâ prensiplerine
yeterince uymayan kişi, müslümanların ülü'l-emri olamaz.