Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Hadis-i Şeriflerde Ülü'l-Emr Kavramı

Hadis

Hadis-i Şeriflerde
Ülü'l-Emr Kavramı


"Kim ülü'l-emre itaatten bir el kadar ayrılırsa,
kıyamet gününde Allah'a, fiili (ameli) hususunda lehinde hiçbir hücceti
olmayarak kavuşacaktır. Kim de boynunda (ülü'l-emre) beyatı olmayarak ölüdrese,
câhiliyye ölümü ile ölür." (Müslim,
2/1478, hadis no: 1851; Buhari, Ahkâm, 8/105)

"Kim itaatten dışarı çıkar, cemaatten ayrılır ve
bu halde ölürse, câhiliyye ölümü ile ölür."
(Buhârî, Ahkâm 4; Müslim, İmâret 53, h. no: 1848; Nesâî, Tahrim 28, h. no: 7
-123-; İbn Mâce, Fiten 7, h. no: 3948)

"Kim itaatten çıkar, cematten ayrılırsa (ve bu
halde ölürse) cahiliye ölümü ile ölmüş olur. Kim de körükörüne çekilmiş (ummiyye)
bir bayrak altında savaşır, asabiyet (ırkçılık) için gadablanır veya asabiyete
çağırır veya asabiyete yardım eder, bu esnada da öldürülürse bu ölüm de cahiliye
ölümüdür. Kim ümmetimin üzerine gelip iyi olana da, kötü olana da ayırım
yapmadan vurur, mü'min olanlarına hurmet tanımaz, ahid sahibine verdiği sözü de
yerine getirmezse o benden değildir, ben de ondan değilim."
(Müslim, İmâret 53, h. no: 1848; Nesâî, Tahrim 28, h. no: , 123); İbnu Mâce,
Fiten 7, h. no: 3948)

?İnsanlar üzerinde olan büyük imam, çoban
(gibi)dır. (Çobanın sürüden sorumlu olduğu gibi) O da halkından sorumludur.?
(Buhârî, Ahkâm 1; Müslim, İmâre,
hadis no: 1705; Ebû Dâvud, İmâre 1; Tirmizî, Cihad 7, hadis no: 1705; Ahmed bin
Hanbel, 2/54)

?Kim imama bey'at etmeden ölürse, câhiliyye
ölümü (gibi bir ölüm) ile ölür.?
(Müslim, İmâre 58, hadis no: 1851)

?Üç kişi sefere çıktıkları zaman içlerinden
birini emir tâyin etsinler.? ?Üç kişi, yeryüzünde bir çölde oldukları vakit,
içlerinden birisini emir tâyin etmemeleri onlara helâl olmaz.?
(Ebû Dâvud, Cihad 87; Ahmed bin Hanbel, 2/177)

?Kim Bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur;
kim Bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Kim Benim emîrime itaat ederse
Bana itaat etmiş; kim de Benim emîrime isyan ederse Bana isyan etmiş olur.?
(Buhârî, Ahkâm 1, Cihad 109; Müslim, İmâre 33, hadis no: 1853; Nesâî, Bey'at 26,
hadis no: 7 -154-)

?Dinleyin ve itaat edin! Üzerinize tâyin olunan
vâli/yönetici, başı siyah kuru üzüm gibi Habeş'li bir köle olsa bile, sizin
aranızda Allah'ın kitabını uyguladığı müddetçe dinleyin ve itaat edin.?
(Buhârî, Ahkâm 4, Ezan 54, 56; Müslim, İmâre 37; Nesâî, Bey'at 27)

?Müslüman bir kimseye, kendisine ma'siyet
(Allah'a isyan, günah hususlar) emredilmediği müddetçe, hoşlandığı ve
hoşlanmadığı (her) hususta (İslâm devleti yöneticisini) dinleyip ona itaat
etmesi gerekir. Eğer ma'siyet emredilirse, ne dinlemek vardır, ne de itaat!?
(Buhârî, Ahkâm 4, Cihad 108; Müslim,
İmâre 38, hadis no: 1839; Tirmizî, Cihad 29, hadis no: 1708; Ebû Dâvud, Cihad
86, h. no: 2626; Nesâî, Bey'at 34, h. no: 7 -160-; İbn Mâce, Cihad 40, hadis no:
2864; Ahmed bin Hanbel, 6/111)

"Allah'a isyan konusunda yaratılmışlara itaat
edilmez." (Müslim, İmâre 38, hadis
no: 1839)