Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Ülü'l-Emrin Görevleri

Ülü


Ülü'l-Emrin GörevleriAllah'ın hükümlerini tatbik etmek,

Namazları, özellikle Cuma ve Bayram namazlarını
kıldırmak,

Zekât ve diğer vergileri toplamak,

Kadıları (hâkimleri) ve valileri tâyin etmek,

İslam devletinde yaşayan fertlerin malını,
canını, dinini, ahlâkını, neslini korumak.

İslam devletinin sınırların korumak, cihadı
tanzim etmek,

Orduları hazırlamak, seferberlik emri vermek,
komutan tayin etmek ve gerekirse komutanlık yapmak,

İslam devleti içinde zulme uğrayanlara veya
ihtiyaç sahibi olanlara yardım etmek,

İslam devletinde yaşayan fertler arasındaki
ihtilafları çözmek ve fitneleri engellemek.


Hz. Peygamber, hayatta olduğu sürece
peygamberlik görevinin yanı sıra devlet başkanlığını da şahsında toplamıştı. Bu
nedenle Hz. Peygamber hayatta iken, kurulan ilk İslam devletinin başkanını
belirlemek gibi bir problemle karşılaşılmış değildi. Diğer taraftan
Peygamberimiz, kendisinden sonraki halifeyi/ülü'l-emri belirleyen herhangi bir
söz de söylememişti. Durumun böyle olması nedeniyle Hz. Ebû Bekir (r.a.) halife
seçilene kadar bazı farklı görüşlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Ancak bu
durumlar geçici ve oldukça kısa bir süre için sözkonusu olmuş; bir müddet sonra
unutulup gitmiştir. Yani bu görüş ayrılıkları Hz. Peygamber'in vefatından sonra
Hz. Ebû Bekir halife seçilinceye kadar devam etmiş ve onun seçilmesiyle son
bulmuştur. Hz. Ebû Bekir, halife seçildikten sonra yaptığı konuşmada şunları
söyledi: ?İnsanlar! Sizin en iyiniz olmadığım halde başınıza getirildim. İyi
davranırsam bana yardımcı olun; saparsam düzeltin beni. Doğruluk emanet, yalan
hiyanettir. İçinizdeki güçsüz, hakkını alıncaya kadar benim yanımda güçlüdür.
İçinizdeki güçlü de, Allah'ın izniyle hakkı ondan alınıncaya kadar benim yanımda
zayıftır. Sizden kimse cihadı terketmesin; çünkü onu terkeden bir kavmi,
muhakkak Allah zillete düşürmüştür. Allah'a ve Rasülüne itaat ettiğim sürece
bana itaat edin. Allah'a âsi olursam, bana itaatınız gerekmez!? Hilâfet
kurumunda bu ilk mesaj, bir yandan onun kişiliğini ve görev anlayışını dile
getirirken; bir yandan da, ?hilâfet?in hangi temellere dayandığını ve varlık
gâyesini açıklamaktadır.