Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Tefrika Çıkaracak Şeylerden Kaçınmak

Tefrika Çıkaracak Şeylerden Kaçınmak

Tefrika Çıkaracak Şeylerden Kaçınmak:


Şurası muhakkak ki, içtimâî heyette vukua
gelecek bir çatlama, bir kopukluk bilâhere kapanması mümkün olmayacak kadar zor
bir yaradır. Öyle ise bütün imkânları seferber edip, böyle bir çatlamaya önceden
mani olmalı, herhangi bir kopukluğa müncer olacak her çeşit sebepleri önceden
bertaraf etmelidir. İslam'ın fitne, fesad, nifak, tefrika gibi çeşitli
tâbirlerle ifade edip şiddetle yasakladığı şey işte budur. "Hepiniz toptan
Allah'ın ipine sarılın, parçalanıp ayrılmayın..." âyetinde geçen, parçalanıp
ayrılmayın tâbirine bir kısım âlimler, "kendisinden ayrılık, tefrika çıkacak
olan şeyi, mevcut kaynaşma ve beraberliği izale edecek şeyi ihdas etmeyin"
şeklinde anlamıştır İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ
Yayınları, 6/442.