Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Konuyla İlgili Âyet-i Kerimeler

Konuyla İlgili Âyet

Konuyla
İlgili Âyet-i Kerimeler

A-
Kur'ân-ı Kerim'de
Ülü'l-Emr Kelimesinin Geçtiği Âyetler (2 Yerde): 4/Nisâ, 59, 83.


B- Kur'ân-ı Kerim'de ?İmam? ve Çoğulu ?Eimme?
Kelimesinin Geçtiği Âyet-i Kerimeler (12 Yerde): 2/Bakara, 124; 9/Tevbe, 12; 11/Hûd,
17; 15/Hıcr, 79; 17/İsrâ, 71; 21/Enbiyâ, 73; 25/Furkan, 74; 28/Kasas, 5, 41;
32/Secde, 24; 36/Yâsin, 12; 46/Ahkaf, 12.

C- Kur'ân-ı Kerim'de ?Halîfe? ve Çoğulu ?Halâif?
ve ?Hulefâ' ? Kelimesinin Geçtiği Âyetler (9 Yerde): 2/Bakara, 30; 6/En'âm, 165;
7/A'râf, 69, 74; 10/Yûnus, 14, 73; 27/Neml, 62; 35/Fâtır, 39; 38/Sâd, 26.

D- Kur'ân-ı Kerim'de ?Ümmet? Kelimesinin Geçtiği
Âyetler (51 Yerde): 2/Bakara, 128, 134, 141, 143, 213; 3/Âl-i İmrân, 104, 110,
113; 4/Nisâ, 41; 5/Mâide, 48, 66; 6/En'âm, 108; 7/A'râf, 34, 38, 159, 164, 181;
10/Yûnus, 19, 47, 49; 11/Hûd, 8, 118; 12/Yûsuf, 45; 13/Ra'd, 30; 15/Hıcr, 5; 16/Nahl,
36, 48, 89, 92, 92, 93, 120; 21/Enbiyâ, 92, 92; 22/Hac, 34, 67; 23/Mü'minûn, 43,
44, 52, 52; 27/Neml, 83, 28/Kasas, 23, 75; 35/Fâtır, 24; 40/Mü'min, 5; 42/Şûrâ,
8; 43/Zuhruf, 22, 23, 33; 45/Câsiye, 28, 28.

E- Kur'ân-ı Kerim'de ?Ümmet? Kelimesinin Çoğulu
Olan ?Ümem? Kelimesinin Geçtiği Âyetler (13 Yerde): 6/En'âm, 38, 42; 7/A'râf,
38, 160, 168; 11/Hûd, 48, 48; 13/Ra'd, 30; 16/Nahl, 63; 29/Ankebût, 18; 35/Fâtır,
42; 41/Fussılet, 25; 46/Ahkaf, 18.

F- İmam Kelimesinin Farklı Anlamları:

a- Önder, Rehber, Lider: 2/Bakara, 124; 11/Hûd,
17; 25/Furkan, 74; 46/Ahkaf, 12.

b- Kitab, Levh-i Mahfûz: 36/Yâsin, 12

c- Yol: 15/Hıcr, 79

d- Liderler: 9/Tevbe, 12; 21/Enbiyâ, 73; ,
17/71; 28/Kasas, 5, 41; 32/Secde, 24.

G- Halife - Hilâfet Konusuyla İlgili Ayetler:
2/Bakara, 30; 6/En'âm, 133, 165; 7/A'râf, 69, 74, 129, 169; 10/Yûnus, 14, 73;
11/Hûd, 57; 19/Meryem, 59; 24/Nûr, 55; 27/Neml, 62; 35/Fâtır, 39; 38/Sâd, 26.