Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Ümmet Kelimesi ve Türevleri

Ümmet Kelimesi ve Türevleri


Ümmet Kelimesi ve Türevleri

'Ümmet', anne anlamına gelen
?ümm' kelimesinden türemiştir.
'Ümm', bir şeyin meydana
gelmesine, terbiyesine, ıslahına veya başlangıcına temel olan köküne verilen
isimdir.
Kur'an'da geçen 'ümmü'l-kitab
-kitabın anası', 'Levh-i Mahfûz' yerine kullanılmıştır. Bütün ilimlerin oluşumu
ona nisbet edilir, bütün ilimlerin kaynağı odur.
"Hâ Mîm. Apaçık olan Kitaba
andolsun. Gerçekten Biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur'an
kıldık. Hiç şüphesiz o, Bizim katımızda 'ümmü'l-kitabdadır, çok yücedir, hüküm
ve hikmet doludur." (43/Zuhruf, 1-4)
'Ümmü'l-Kitab', bütün
peygmaberlerle gönderilen mesajın kendisinden alındığı asıl 'kitap'tır. Onun bir
adı 'Levh-i Mahfûz', diğer adı da 'Kitab-ı Meknûn'dur (85/Bürûc, 22; 56/Vâkıa,
78). O, korunmuş ve saklanmıştır, her türlü değişiklikten uzaktır.
Ona 'kitabın anası' denilmesi,
vahyin kaynağının aynı olduğuna işaret etmek içindir. Farklı kavimlere
gönderilen peygamberlerin dilleri ayrı olsa da, insanlara anlattıkları hak ve
bâtılın, hayır ile şerrin ölçüsü aynı idi. Bütün peygamberler ve İlâhî kitaplar,
insanları aynı İlâhî gerçeğe dâvet etmişlerdir. Gönderilen peygamberlerin ve
kitapların dilleri farklı olsa bile, geldikleri kaynak 'ümmü'l-kitab - levh-i
mahfûz'dur.
Kur'an'da bir âyette geçen 'ümmü'l-kurâ
-şehirlerin anası-' sözü, birçok tefsirciye göre Mekke'dir.
"İşte Biz sana, böyle Arapça
bir Kur'an vahyettik; şehirlerin anası (olan Mekke halkı)nı ve çevresinde
olanları uyarıp korkutman için..." (42/Şûrâ, 7)
"Ümm' kelimesi, Kur'an'da
kelime anlamıyla hem anne, hem de ana, asıl, temel, uygun karşılık anlamlarında
geçmektedir.