Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İslâm Ümmeti İnsanlığın Hidâyet Önderidir

İslâm Ümmeti İnsanlığın Hidâyet Önderidir


İslâm Ümmeti İnsanlığın Hidâyet Önderidir:

?Ümmet' kavramı, bir diğer
deyişle ?imam' sözünden alınmış çoğul bir isimdir ki, çeşitli insan gruplarına
önder olan ve kendisine uyulan cemaat demektir. Yani, ümmet, bir imamın
(önderin) başkanlığı altında sağlam bir topluluk oluşturup düzenli bir şekilde
faâliyette bulunan ve diğer insanlara önderlik yapabilen bir topluluktur. Bu
topluluk, iman üzere olduğu gibi, küfür üzere de bulunabilir; Faâliyetleri sâlih
amel de olabilir, fitne ve fesat da. Kişilere göre ?imam-önder' hangi konumda
ise, gruplara/topluluklara göre de ?ümmet' o konumdadır. Ümmet, kuvvetli bir
önderlik kurumunun yönetimi altında bir araya gelen topluluktur. O topluluğun
fertleri inanç ve gaye yönünden bir köke, bir asıla bağlıdırlar.
Ümmet kavramı, kendine has bir
dine sahip olan kimse anlamına da gelir: ?Hakikaten İbrâhim, başlı başına bir
ümmet idi ve Allah'a itaat ederdi.? (16 Nahl/120) Peygamberimiz, İslâm'dan
önce yaşamış ve imanla ölmüş Kuss bin Saîde'nin de tek başına bir ümmet olarak
diriltileceğini açıklıyor (Kütüb-i Sitte Muht. Terc. 3/367).
?Ümmet', aynı yer ve zamanda,
aynı dine bağlı insanların oluşturduğu topluluk anlamında Kur'an'da sık sık
geçmektedir. Aslında insanlar, başlangıçta tek bir ümmet idi. Allah'ın
gönderdiği peygamberler, onların sorunlarını çözüyorlardı. Ancak daha sonradan
aralarındaki bağy (taşkınlık) yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Farklı farklı
dinler uydurdular ve değişik ümmetler haline geldiler (2/Bakara, 213; 10/Yûnus,
19).
[1]


[1]
Ahmet Kalkan, İslam Akaidi: 397-398. Ahmet Kalkan, Kur'an Kavramları.