Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Ehl-i Kitabın İslâm'a Aykırı İnançları

EhlEhl-i Kitabın
İslâm'a Aykırı İnançlarıEhl-i Kitabın iki temel ayağını oluşturan
yahûdiler ve hıristiyanların İslâm'a ters inanç ve iddialarını Kur'an, ayrı ayrı
gündeme getirir. Bunlardan yahûdilerle ilgili olanlarını maddeler halinde
sayarsak, şöyle bir liste oluşur:

a- Buzağıyı, altını, putperestlerin taptıkları
cinsten heykelleri put edindiler:
2/Bakara, 92; 7/A'râf, 138, 148, 150-153; 20/Tâhâ, 85-97.

b- ?Uzeyr Allah'ın oğludur' dediler:
9/Tevbe, 30.

c-
Cibt ve tâğuta da inandılar, ?müşrikler daha doğru yoldadır' dediler:
2/Bakara, 109; 4/Nisâ, 51; 5/Mâide, 80-81.

d-
?Biz Allah'ın oğulları ve sevgileriyiz' demişlerdir: 5/Mâide, 18; 2/Bakara,
111; 3/Âl-i İmrân, 24; 2/Bakara, 94-95.

e- ?Hz
İsa'yı öldürdük' derler: 4/Nisâ, 157-158.

f-
Peygamberleri yalanladılar: 5/Mâide, 70.

g-
Hz. Muhammed (s.a.s.)'i bile bile inkâr ederler: 2/Bakara, 146; 6/En'âm, 20.

h-
Kur'an'ı ve Allah'ın âyetlerini bile bile inkâr ettiler: 2/Bakara, 89-91;
3/Âl-i İmrân, 70-73, 98-99; 4/Nisâ, 155; 6/En'âm, 91.

i- Cebrâil ve Mîkâil'e düşmanlık ederler:
2/Bakara, 97-98.

k- ?İşittik, isyan ettik' dediler:
2/Bakara, 93; 4/Nisâ, 46

?Allah'ın eli bağlı' (O cimri) dediler:
5/Mâide, 64; 3/Âl-i İmrân, 181; 36/Yâsin, 47.

EHL-İ KİTAP .
Ehl-i Kitap; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Kitap Kavramı
Ehl-i Kitabın İslâm'a Aykırı İnançları
Hıristiyanların inançla ilgili İslâm'a aykırı görüşleri
Ehl-i Kitabın İslâm'a Aykırı Ortak Yanları Hıristiyan ve yahûdilerin ortak bâtıl inançları 1- Yahûdiler ?İbrâhim (a.s.) yahûdi', hıristiyanlar da ?hıristiyandır' derler.
2- Allah'a karşı yalan uydurup iftira ederler.
3- Allah yolundan bile bile saptırmak isterler.
4- Ehl-i kitap, ?ancak yahûdi ve hıristiyan olanlar cennete girecek' derler.
5- Ehl-i kitap, kendilerine beyyineler geldikten so a ihtilâfa düşmüşlerdir.
6- Aslında Ehl-i kitap da müşriktir.
Ehl-i Kitab'ın Küfür ve Şirki
Ehl-i Kitabın İslâm'a Ters Tutum ve Davranışları
1- Ehl-i kitap, dinlerinde aşırı giderler.
2- Ehl-i kitabın ölçüsüz istekleri vardır.
3- Ehl-i kitap kâfirleri bir hayır indirilmesini istemez.
4- Ehl-i kitap, yeni gelecek Peygamber'i tasdik edeceklerine dair Allah'a verdikleri sözü tutmamışlar ve gizlemişlerdir.
5- Ehl-i kitap, kendi kitaplarını tatbik etmemiş, tahrif etmişlerdir.
6- Haramı helâl; helâlı haram yapmışlardır.
7- Ehl-i kitap, İslâm'ın kıblesine tâbi olmazlar.
8- Hahamlar ve râhiplerden çoğu insanların mallarını haksız yere yerler ve halkı Allah'ın yolundan çevirirler.
9- Hahamlar ve râhipler, insanları münkerden men etmemişler, ehl-i kitap zulüm ve günahta yardımlaşmışlardır.
10- Emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker yapmazlardı.
11- Fâizle uğraşırlar, haram ve haksız yere insanların mallarını yerler, yalan dinlerler.
12- Yeryüzünde devamlı savaş ve fesat çıkarmaya çalışırlar.
Ehl-i Kitabın Müslümanlara Karşı Davranış ve Tavırları 1- ?Ümmîlere karşı sorumluluğumuz yoktur' derler.
2- Ehl-i kitap, İslâm dini ile alay eder, müslümanlara ezâ verirler.
3- Müslümanlara hâinlik ederler.
Kur'ân-ı Kerim'in Ehl-i Kitaptan Övdükleri
Müslümanların Ehl-i Kitaba Karşı Davranışları Nasıl Olmalıdır? .
İslâm'a Girmeden Ehl-i Kitap Kurtulabilir mi? .
Ehl-i Kitaba Tanınan Müsâmaha ve Ayrıcalıklar
Günümüzdeki Batılı İnsanlar Ehl-i Kitap mıdır? .
Ehl-i Kitap Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar