Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

5- Ehl-i kitap, kendi kitaplarını tatbik etmemiş, tahrif etmişlerdir.

55- Ehl-i kitap,
kendi kitaplarını tatbik etmemiş, tahrif etmişlerdir.
Ehl-i kitap, işlerine geldiği zaman kitaplarına
uymuşlar, basit çıkarlarına ters düşünce kitaplarını kendilerine uydurmuş, onu
tahrif etmişler, ya da bir kenara atıp tatbik etmemişlerdir (5/Mâide, 47, 68).
?Eğer onlar Tevrat'ı ve İncil'i ve kendilerine indirileni (Kur'an'ı)
gereğince uygulasalardı, muhakkak ki hem üstlerinden hem ayaklarının altlarından
(nimetler) yiyeceklerdi...? (5/Mâide, 66) Bu âyetten, ehl-i kitabın önceleri
hem kendilerine indirilen Tevrat ve İncil'i tatbikle görevli olduklarını, hem de
Kur'an indirildikten itibaren kendilerine indirilen Kur'an'ı tatbik etmekle
görevli olduklarını anlıyoruz. Bu âyette ?kendilerine indirilen?
ifadesiyle ehl-i kitaba da indirildiği ve Kur'an'la mükellef oldukları
anlaşılmaktadır (5/Mâide, 8). Yani ehl-i kitabın müslüman olmaları
istenmektedir. Kitap ehli, İslâm devrinde aralarında Allah'ın kitabıyla hüküm
verilmesine râzı olmamışlardır (3/Âl- İmrân, 23). Yani iman edip müslüman
olurlarsa aralarında Kur'an'la; iman etmezlerse İslâm idaresinde bir zimmî
olarak kendi kitaplarıyla aralarında hüküm verilecektir. Kitap ehli, aynı
zamanda Kitapta olmayan şeye ?kitaptandır? demişlerdir (3/Âl-i İmrân, 78). Onlar
âyet uydururlar, Allah'a yalan isnad ederler (2/Bakara, 75, 79). Kitabın
kelimelerini yerlerinden değiştirir (5/Mâide, 13) ve kitaplarını tahrif ederler
(4Nisâ, 46).

EHL-İ KİTAP .
Ehl-i Kitap; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Kitap Kavramı
Ehl-i Kitabın İslâm'a Aykırı İnançları
Hıristiyanların inançla ilgili İslâm'a aykırı görüşleri
Ehl-i Kitabın İslâm'a Aykırı Ortak Yanları Hıristiyan ve yahûdilerin ortak bâtıl inançları 1- Yahûdiler ?İbrâhim (a.s.) yahûdi', hıristiyanlar da ?hıristiyandır' derler.
2- Allah'a karşı yalan uydurup iftira ederler.
3- Allah yolundan bile bile saptırmak isterler.
4- Ehl-i kitap, ?ancak yahûdi ve hıristiyan olanlar cennete girecek' derler.
5- Ehl-i kitap, kendilerine beyyineler geldikten so a ihtilâfa düşmüşlerdir.
6- Aslında Ehl-i kitap da müşriktir.
Ehl-i Kitab'ın Küfür ve Şirki
Ehl-i Kitabın İslâm'a Ters Tutum ve Davranışları
1- Ehl-i kitap, dinlerinde aşırı giderler.
2- Ehl-i kitabın ölçüsüz istekleri vardır.
3- Ehl-i kitap kâfirleri bir hayır indirilmesini istemez.
4- Ehl-i kitap, yeni gelecek Peygamber'i tasdik edeceklerine dair Allah'a verdikleri sözü tutmamışlar ve gizlemişlerdir.
5- Ehl-i kitap, kendi kitaplarını tatbik etmemiş, tahrif etmişlerdir.
6- Haramı helâl; helâlı haram yapmışlardır.
7- Ehl-i kitap, İslâm'ın kıblesine tâbi olmazlar.
8- Hahamlar ve râhiplerden çoğu insanların mallarını haksız yere yerler ve halkı Allah'ın yolundan çevirirler.
9- Hahamlar ve râhipler, insanları münkerden men etmemişler, ehl-i kitap zulüm ve günahta yardımlaşmışlardır.
10- Emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker yapmazlardı.
11- Fâizle uğraşırlar, haram ve haksız yere insanların mallarını yerler, yalan dinlerler.
12- Yeryüzünde devamlı savaş ve fesat çıkarmaya çalışırlar.
Ehl-i Kitabın Müslümanlara Karşı Davranış ve Tavırları 1- ?Ümmîlere karşı sorumluluğumuz yoktur' derler.
2- Ehl-i kitap, İslâm dini ile alay eder, müslümanlara ezâ verirler.
3- Müslümanlara hâinlik ederler.
Kur'ân-ı Kerim'in Ehl-i Kitaptan Övdükleri
Müslümanların Ehl-i Kitaba Karşı Davranışları Nasıl Olmalıdır? .
İslâm'a Girmeden Ehl-i Kitap Kurtulabilir mi? .
Ehl-i Kitaba Tanınan Müsâmaha ve Ayrıcalıklar
Günümüzdeki Batılı İnsanlar Ehl-i Kitap mıdır? .
Ehl-i Kitap Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar