Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

12- Yeryüzünde devamlı savaş ve fesat çıkarmaya çalışırlar.

1212- Yeryüzünde
devamlı savaş ve fesat çıkarmaya çalışırlar.
?...Biz onların arasına kıyâmet gününe kadar
(sürecek) düşmanlık ve kin bıraktık. Onlar ne zaman harp için bir ateş
tutuştururlarsa, Allah onu söndürür. Yeryüzünde hep fesatçılığa koşarlar onlar.
Allah ise fesatçı olanları sevmez.?
(5/Mâide, 64) Âyette de belirtildiği gibi yahûdiler tarih boyunca yeryüzünde
bozgunculuğun, savaşların, komitacılığın ve ihtilâllerin gizli tahrikçisi
olmuşlardır. Son iki dünya savaşında ulusları nasıl birbirleriyle
boğuşturduklarını ve aradan nasıl bir İsrâil devletinin çıktığını düşünmek
gerekir. Şükürler olsun ki, Allah Teâlâ'nın ehl-i kitap arasına saldığı kin ve
düşmanlık sâyesinde birbirlerine giren dünyaya egemen bu güçlerin arasında
mazlum uluslara da bir hayat hakkı doğabilmektedir. ?...Eğer Allah
insanlardan bir kısmı ile diğerlerini savıp hizaya getirmeseydi, elbette
yeryüzünde nizam bozulur, fesâda uğrardı. Lâkin Allah bütün insanlığa lütuf ve
keremi ile muâmele etmiştir.? (2/Bakara, 251)

Hıristiyanların da fitne, fesat ve savaş
konusunda yahûdilerden pek geride kalır yanları yoktur. Zaten onlar (fesat ve
savaş konusunda da) birbirlerinin yardımcısıdır (5/Mâide, 51; 8/Enfâl, 73; 45/Câsiye,
19). İsrâil'in orta doğuda müslümanların kalbine hançer gibi saplanmasında,
mazlum insanlara yaptıkları zulümlerinde, başta Amerika olmak üzere hıristiyan
batı toplumunun destekçi olduğunu bilmeyen yoktur. Allah Teâlâ, hıristiyan
mezhepleri arasına da kin ve adâvet salmış ve bunu hıristiyanlarla yahûdiler
arasına da yaymıştır. Hz. Peygamber'le savaşa teşebbüslerinin her defasında
Allah, onların görüşlerini dağıtmak, kararlarını çözmek ve kalplerine korku
düşürmek sûretiyle, yakmak istedikleri savaş ateşini söndürmüştür. Âyette geçen
?ateş yakmak? harp yapmak istemekten kinâyedir. Çünkü Araplar savaşı ateş
yakarak ilân ederlerdi. ?Biz hıristiyanız' diyenlerden de söz almıştık, ama
uyarıldıkları şeyden pay almayı unuttular. Bu yüzden Biz de kıyâmet gününe kadar
aralarına düşmanlık ve kin saldık. Yakında Allah, onlara neler yaptıklarını
haber verecektir.? (5/Mâide, 14) (6)

EHL-İ KİTAP .
Ehl-i Kitap; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Kitap Kavramı
Ehl-i Kitabın İslâm'a Aykırı İnançları
Hıristiyanların inançla ilgili İslâm'a aykırı görüşleri
Ehl-i Kitabın İslâm'a Aykırı Ortak Yanları Hıristiyan ve yahûdilerin ortak bâtıl inançları 1- Yahûdiler ?İbrâhim (a.s.) yahûdi', hıristiyanlar da ?hıristiyandır' derler.
2- Allah'a karşı yalan uydurup iftira ederler.
3- Allah yolundan bile bile saptırmak isterler.
4- Ehl-i kitap, ?ancak yahûdi ve hıristiyan olanlar cennete girecek' derler.
5- Ehl-i kitap, kendilerine beyyineler geldikten so a ihtilâfa düşmüşlerdir.
6- Aslında Ehl-i kitap da müşriktir.
Ehl-i Kitab'ın Küfür ve Şirki
Ehl-i Kitabın İslâm'a Ters Tutum ve Davranışları
1- Ehl-i kitap, dinlerinde aşırı giderler.
2- Ehl-i kitabın ölçüsüz istekleri vardır.
3- Ehl-i kitap kâfirleri bir hayır indirilmesini istemez.
4- Ehl-i kitap, yeni gelecek Peygamber'i tasdik edeceklerine dair Allah'a verdikleri sözü tutmamışlar ve gizlemişlerdir.
5- Ehl-i kitap, kendi kitaplarını tatbik etmemiş, tahrif etmişlerdir.
6- Haramı helâl; helâlı haram yapmışlardır.
7- Ehl-i kitap, İslâm'ın kıblesine tâbi olmazlar.
8- Hahamlar ve râhiplerden çoğu insanların mallarını haksız yere yerler ve halkı Allah'ın yolundan çevirirler.
9- Hahamlar ve râhipler, insanları münkerden men etmemişler, ehl-i kitap zulüm ve günahta yardımlaşmışlardır.
10- Emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker yapmazlardı.
11- Fâizle uğraşırlar, haram ve haksız yere insanların mallarını yerler, yalan dinlerler.
12- Yeryüzünde devamlı savaş ve fesat çıkarmaya çalışırlar.
Ehl-i Kitabın Müslümanlara Karşı Davranış ve Tavırları 1- ?Ümmîlere karşı sorumluluğumuz yoktur' derler.
2- Ehl-i kitap, İslâm dini ile alay eder, müslümanlara ezâ verirler.
3- Müslümanlara hâinlik ederler.
Kur'ân-ı Kerim'in Ehl-i Kitaptan Övdükleri
Müslümanların Ehl-i Kitaba Karşı Davranışları Nasıl Olmalıdır? .
İslâm'a Girmeden Ehl-i Kitap Kurtulabilir mi? .
Ehl-i Kitaba Tanınan Müsâmaha ve Ayrıcalıklar
Günümüzdeki Batılı İnsanlar Ehl-i Kitap mıdır? .
Ehl-i Kitap Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar