Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

4- Ehl-i kitap, ?ancak yahûdi ve hıristiyan olanlar cennete girecek' derler.

44- Ehl-i kitap,
?ancak yahûdi ve hıristiyan olanlar cennete girecek' derler.
?(Yahûdiler ve hıristiyanlar:) ?Yahûdi ve
hıristiyan olanlardan başkası cennete girmeyecek' dediler. Bu onların
kuruntusudur. (Habibim, onlara) söyle: ?(Eğer bu iddianızda) doğru iseniz,
delilinizi getirin!? (2/Bakara, 111);
yani isbat edin. Getirecekleri bir delilleri ve isbatları yoktur. Ehl-i kitabın
kendi muharref kitaplarında bile, cennete sadece kendilerinin gireceklerine dair
mutlak imtiyaz ifade eden bir delilleri bulunmadığı gibi; bugün Allah'a, Hz.
Muhammed (s.a.s.)'e ve O'nun getirdiklerine iman etmeden onların cennete
gireceklerini iddia edenlerin de çarpık yorumlarından başka getirebilecekleri
bir delilleri yoktur. ?(Yahûdiler ve hıristiyanlar müslümanlara:) ?Yahûdi
veya hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız' dediler. De ki: ?Hayır! Biz
dosdoğru İbrâhim dinine (uyarız). O (Allah'a) şirk/ortak koşanlardan değildi.?
(2/Bakara, 135) Demek ki ehl-i kitap doğru yolda değildirler. Şirke
bulaşarak Hz. İbrâhim'in doğru yolundan eğrilmişlerdir. Cennete girebilmek için
ise gerçekten doğru yolda olmak lâzımdır. Öyleyse doğru yolda nasıl bulunulur?
Bunun cevabı, hem ehl-i kitap ve hem tüm insanlık için işte şu âyet-i
kerimededir: ?Eğer sizin iman ettiğiniz gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş
olurlar. Şayet yüz çevirirlerse, (size karşı) muhâlefet içine düşerler. Onlara
karşı Allah sana yeter. O hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir.? (2/Bakara,
137) Müslümanlar gibi iman ise, Allah'a, Hz. Muhammed (s.a.s.)'e ve O'nun
Allah'tan getirdiklerinin tümüne gerektiği şekilde inanmaktır. Allah'ın verdiği
cennetin anahtarı, işte bu iman ve buna dayanan sâlih ameldir. (3)

EHL-İ KİTAP .
Ehl-i Kitap; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Kitap Kavramı
Ehl-i Kitabın İslâm'a Aykırı İnançları
Hıristiyanların inançla ilgili İslâm'a aykırı görüşleri
Ehl-i Kitabın İslâm'a Aykırı Ortak Yanları Hıristiyan ve yahûdilerin ortak bâtıl inançları 1- Yahûdiler ?İbrâhim (a.s.) yahûdi', hıristiyanlar da ?hıristiyandır' derler.
2- Allah'a karşı yalan uydurup iftira ederler.
3- Allah yolundan bile bile saptırmak isterler.
4- Ehl-i kitap, ?ancak yahûdi ve hıristiyan olanlar cennete girecek' derler.
5- Ehl-i kitap, kendilerine beyyineler geldikten so a ihtilâfa düşmüşlerdir.
6- Aslında Ehl-i kitap da müşriktir.
Ehl-i Kitab'ın Küfür ve Şirki
Ehl-i Kitabın İslâm'a Ters Tutum ve Davranışları
1- Ehl-i kitap, dinlerinde aşırı giderler.
2- Ehl-i kitabın ölçüsüz istekleri vardır.
3- Ehl-i kitap kâfirleri bir hayır indirilmesini istemez.
4- Ehl-i kitap, yeni gelecek Peygamber'i tasdik edeceklerine dair Allah'a verdikleri sözü tutmamışlar ve gizlemişlerdir.
5- Ehl-i kitap, kendi kitaplarını tatbik etmemiş, tahrif etmişlerdir.
6- Haramı helâl; helâlı haram yapmışlardır.
7- Ehl-i kitap, İslâm'ın kıblesine tâbi olmazlar.
8- Hahamlar ve râhiplerden çoğu insanların mallarını haksız yere yerler ve halkı Allah'ın yolundan çevirirler.
9- Hahamlar ve râhipler, insanları münkerden men etmemişler, ehl-i kitap zulüm ve günahta yardımlaşmışlardır.
10- Emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker yapmazlardı.
11- Fâizle uğraşırlar, haram ve haksız yere insanların mallarını yerler, yalan dinlerler.
12- Yeryüzünde devamlı savaş ve fesat çıkarmaya çalışırlar.
Ehl-i Kitabın Müslümanlara Karşı Davranış ve Tavırları 1- ?Ümmîlere karşı sorumluluğumuz yoktur' derler.
2- Ehl-i kitap, İslâm dini ile alay eder, müslümanlara ezâ verirler.
3- Müslümanlara hâinlik ederler.
Kur'ân-ı Kerim'in Ehl-i Kitaptan Övdükleri
Müslümanların Ehl-i Kitaba Karşı Davranışları Nasıl Olmalıdır? .
İslâm'a Girmeden Ehl-i Kitap Kurtulabilir mi? .
Ehl-i Kitaba Tanınan Müsâmaha ve Ayrıcalıklar
Günümüzdeki Batılı İnsanlar Ehl-i Kitap mıdır? .
Ehl-i Kitap Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar