Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

8- Hahamlar ve râhiplerden çoğu insanların mallarını haksız yere yerler ve halkı Allah'ın yolundan çevirirler.

88- Hahamlar ve
râhiplerden çoğu insanların mallarını haksız yere yerler ve halkı Allah'ın
yolundan çevirirler.
?Ey iman edenler, şu muhakkak ki, (yahûdi)
bilginlerin ve (hıristiyan) râhiplerin birçoğu insanların mallarını haksızlıkla
yerler, (onları) Allah'ın yolundan men ederler.?
(9/Tevbe, 34) Bu âyette hahamların ve
ruhbanların Allah yolunun mürşidleri ve öncüleri olacak yerde, bugünkü tâbirle
tam anlamıyla din istismarı yaparak, onların birçoğu, rüşvet almak, mal
biriktirip yığmak ve onları Allah yolunda infak edip harcamamak, Tevrat ve İncil
hükümlerini hasis menfaatleri karşılığında değiştirmek ve özellikle
Rasûlullah'ın peygamberliğine ait kısımlarda değişiklik yapmak sûretiyle bâtıl
sebeplerle halkın malını yiyorlardı. İşte böylesine dejenere olmuş din adamı
sınıfı, gerçekten Allah yoluna engel olmaktan başka bir şey yapamazlar. Bununla
aynı zamanda Allah Teâlâ, mü'minleri ve onların din âlimlerini bu duruma
düşmemeleri için sert bir şekilde uyarmaktadır. Bu âyet-i kerimeyi okuyunca
ortaçağdaki Roma kilisesinin nasıl servet biriktirip nice emlâke mâlik bir
devlete sahip olduğunu hatırlamamak elde değil.

EHL-İ KİTAP .
Ehl-i Kitap; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Kitap Kavramı
Ehl-i Kitabın İslâm'a Aykırı İnançları
Hıristiyanların inançla ilgili İslâm'a aykırı görüşleri
Ehl-i Kitabın İslâm'a Aykırı Ortak Yanları Hıristiyan ve yahûdilerin ortak bâtıl inançları 1- Yahûdiler ?İbrâhim (a.s.) yahûdi', hıristiyanlar da ?hıristiyandır' derler.
2- Allah'a karşı yalan uydurup iftira ederler.
3- Allah yolundan bile bile saptırmak isterler.
4- Ehl-i kitap, ?ancak yahûdi ve hıristiyan olanlar cennete girecek' derler.
5- Ehl-i kitap, kendilerine beyyineler geldikten so a ihtilâfa düşmüşlerdir.
6- Aslında Ehl-i kitap da müşriktir.
Ehl-i Kitab'ın Küfür ve Şirki
Ehl-i Kitabın İslâm'a Ters Tutum ve Davranışları
1- Ehl-i kitap, dinlerinde aşırı giderler.
2- Ehl-i kitabın ölçüsüz istekleri vardır.
3- Ehl-i kitap kâfirleri bir hayır indirilmesini istemez.
4- Ehl-i kitap, yeni gelecek Peygamber'i tasdik edeceklerine dair Allah'a verdikleri sözü tutmamışlar ve gizlemişlerdir.
5- Ehl-i kitap, kendi kitaplarını tatbik etmemiş, tahrif etmişlerdir.
6- Haramı helâl; helâlı haram yapmışlardır.
7- Ehl-i kitap, İslâm'ın kıblesine tâbi olmazlar.
8- Hahamlar ve râhiplerden çoğu insanların mallarını haksız yere yerler ve halkı Allah'ın yolundan çevirirler.
9- Hahamlar ve râhipler, insanları münkerden men etmemişler, ehl-i kitap zulüm ve günahta yardımlaşmışlardır.
10- Emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker yapmazlardı.
11- Fâizle uğraşırlar, haram ve haksız yere insanların mallarını yerler, yalan dinlerler.
12- Yeryüzünde devamlı savaş ve fesat çıkarmaya çalışırlar.
Ehl-i Kitabın Müslümanlara Karşı Davranış ve Tavırları 1- ?Ümmîlere karşı sorumluluğumuz yoktur' derler.
2- Ehl-i kitap, İslâm dini ile alay eder, müslümanlara ezâ verirler.
3- Müslümanlara hâinlik ederler.
Kur'ân-ı Kerim'in Ehl-i Kitaptan Övdükleri
Müslümanların Ehl-i Kitaba Karşı Davranışları Nasıl Olmalıdır? .
İslâm'a Girmeden Ehl-i Kitap Kurtulabilir mi? .
Ehl-i Kitaba Tanınan Müsâmaha ve Ayrıcalıklar
Günümüzdeki Batılı İnsanlar Ehl-i Kitap mıdır? .
Ehl-i Kitap Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar