Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Ehl-i Kitap Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler

EhlEhl-i Kitap
Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimelera- ?Ehlu'l-Kitab? Teriminin Geçtiği Âyetler
(31 âyet): 2/Bakara, 105, 109; 3/Âl-i İmrân, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 75, 98, 99,
110, 113, 199; 4/Nisâ, 123, 153, 159, 171; 5/Mâide, 15, 19, 59, 65, 68, 77; 29/Ankebût,
46; 33/Ahzâb, 26; 57/Hadîd, 29; 59/Haşr, 2, 11; 98/Beyyine, 1, 6.

?Ûtü'l-kitab? Teriminin Geçtiği Âyetler (20
âyet): 2/Bakara, 101, 144, 145; 3/Âl-i İmrân, 19, 20, 23, 100, 186, 187; 4/Nisâ,
44, 47, 51, 131; 5/Mâide, 5, 5, 57; 6/En'âm, 44; 9/Tevbe, 29; 57/Hadîd, 16; 74/Müddessir,
31, 31; 98/Beyyine, 4.Ehl-i Kitabdan Mü'min Olanlar Vardır: 2/Bakara,
121; 3/Âl-i İmrân, 110, 113-115, 199; 13/Ra'd, 36; 28/Kasas, 52-55.

Ehl-i Kitabdan Kâfir Olanlar: 2/Bakara, 121; 5/Mâide,
68; 98/Beyyine, 1-6.

Ehl-i Kitabdan Kâfir Olanların Dostluğu:
2/Bakara, 105, 109-120; 3/Âl-i İmrân, 100; 4/Nisâ, 44-45; 5/Mâide, 57-59.

Ehl-i Kitab, Kur'an'ı ve Peygamberimiz'i Bile
Bile İnkâr Ederler: 2/Bakara, 101, 146; 3/Âl-i İmrân, 19, 70, 71, 81, 98-99,
187; 4/Nisâ, 44; 5/Mâide, 19; 6/En'âm, 20, 114; 7/A'râf, 157; 13/Ra'd, 30, 43;
26/Şuarâ, 196; 33/Ahzâb, 7; 48/Feth, 29; 98/Beyyine, 4.

Ehl-i Kitab Kendilerine Uyan Mü'minleri Kâfir
Yaparlar: 3/Âl-i İmrân, 100-101; 4/Nisâ, 44-45.

Ehl-i Kitab Antlaşmalarını Bozar: 9/Tevbe, 1-3.

Ehl-i Kitab ile Savaş: 9/Tevbe, 29; 29/Ankebut,
46; 42/Şûrâ, 16.

Ehl-i Kitabın Kestiklerinin ve Yemeklerinin
Yenmesi: 5/Mâide, 5.

Ehl-i Kitab Kadınların Nikâhlanması: 5/Mâide, 5.

Enl-i Kitabı İslâm'a Dâvet ve Dâvet Metodu:
4/Nisâ, 47; 5/Mâide, 15-16, 19, 65-66, 68, 77; 29/Ankebut, 46; 57/Hadîd, 28-29;
98/Beyyine, 1-5.

EHL-İ KİTAP .
Ehl-i Kitap; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Kitap Kavramı
Ehl-i Kitabın İslâm'a Aykırı İnançları
Hıristiyanların inançla ilgili İslâm'a aykırı görüşleri
Ehl-i Kitabın İslâm'a Aykırı Ortak Yanları Hıristiyan ve yahûdilerin ortak bâtıl inançları 1- Yahûdiler ?İbrâhim (a.s.) yahûdi', hıristiyanlar da ?hıristiyandır' derler.
2- Allah'a karşı yalan uydurup iftira ederler.
3- Allah yolundan bile bile saptırmak isterler.
4- Ehl-i kitap, ?ancak yahûdi ve hıristiyan olanlar cennete girecek' derler.
5- Ehl-i kitap, kendilerine beyyineler geldikten so a ihtilâfa düşmüşlerdir.
6- Aslında Ehl-i kitap da müşriktir.
Ehl-i Kitab'ın Küfür ve Şirki
Ehl-i Kitabın İslâm'a Ters Tutum ve Davranışları
1- Ehl-i kitap, dinlerinde aşırı giderler.
2- Ehl-i kitabın ölçüsüz istekleri vardır.
3- Ehl-i kitap kâfirleri bir hayır indirilmesini istemez.
4- Ehl-i kitap, yeni gelecek Peygamber'i tasdik edeceklerine dair Allah'a verdikleri sözü tutmamışlar ve gizlemişlerdir.
5- Ehl-i kitap, kendi kitaplarını tatbik etmemiş, tahrif etmişlerdir.
6- Haramı helâl; helâlı haram yapmışlardır.
7- Ehl-i kitap, İslâm'ın kıblesine tâbi olmazlar.
8- Hahamlar ve râhiplerden çoğu insanların mallarını haksız yere yerler ve halkı Allah'ın yolundan çevirirler.
9- Hahamlar ve râhipler, insanları münkerden men etmemişler, ehl-i kitap zulüm ve günahta yardımlaşmışlardır.
10- Emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker yapmazlardı.
11- Fâizle uğraşırlar, haram ve haksız yere insanların mallarını yerler, yalan dinlerler.
12- Yeryüzünde devamlı savaş ve fesat çıkarmaya çalışırlar.
Ehl-i Kitabın Müslümanlara Karşı Davranış ve Tavırları 1- ?Ümmîlere karşı sorumluluğumuz yoktur' derler.
2- Ehl-i kitap, İslâm dini ile alay eder, müslümanlara ezâ verirler.
3- Müslümanlara hâinlik ederler.
Kur'ân-ı Kerim'in Ehl-i Kitaptan Övdükleri
Müslümanların Ehl-i Kitaba Karşı Davranışları Nasıl Olmalıdır? .
İslâm'a Girmeden Ehl-i Kitap Kurtulabilir mi? .
Ehl-i Kitaba Tanınan Müsâmaha ve Ayrıcalıklar
Günümüzdeki Batılı İnsanlar Ehl-i Kitap mıdır? .
Ehl-i Kitap Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar