Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar

Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek KaynaklarKonuyla İlgili
Geniş Bilgi Alınabilecek KaynaklarŞâmil İslâm Ansiklopedisi, (Ahmet Önkal), Şâmil
Y. c. 2, s. 66-67

T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, (Remzi Kaya), T.
Diyanet Vakfı Y. c. 10, s. 516-518

Sosyal Bilimler Ansiklopedisi (A. Turan Arslan),
Risâle Y. c. 1, s. 426-427

Kur'an Ansiklopedisi, Süleyman Ateş, KUBA Y. c.
11, s. 532-540

Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler ve Hıristiyanlar
(K. K.de Ehl-i Kitab), M. Fatih Kesler, T. Diyanet Vakfı Y.

Kur'an'da Ehl-i Kitab, Veli Ulutürk, İnsan Y.

Ehl-i Kitap ve İslâm, Remzi Kaya, Altınkalem Y.

Rasûlullah'ın Ehl-i Kitapla Münasebetleri, Ali
Osman Güner, Fecr Y.

Kur'an-ı Kerim, Hıristiyanlık ve Yahudilik
Hakkında Ne Diyor? İbrahim H. Kurt, T. Diy. V. Y.

İslâm Ceza Hukukunda Gayri Müslim Teb'anın
Yönetimi, Bilâl Eryılmaz, Risâle Y.

İslâm Hukukunda Ülke Kavramı, Ahmet Özel,
Mârifet Y.

Câhiliye ve Ehl-i Kitab Örf ve Âdetleri, Ali
Osman Ateş, Beyan Y.

Semavi Dinlerde İtikat ve Amel, Mazharuddin
Sıddıki, Fikir Y.

Tefsirde İsrâiliyat, Abdullah Aydemir, D. İ. B.
Y.

Halk İnançları, Ali Çelik, Beyan Y.

Yahudi Dâvâsı ve Filistin, Said Şamil, Kitabevi
Y.

Yahudi, Zübeyir Yetik, Beyan Y.

Yahudiliğin Gerçek Yüzü, Fuad Abdurrahman er-Rıfai,
Hak Y.

Yahudi Hâkimiyeti, Seyyid Abdurrahman eRıfai,
çev. Tarık Akarsu, Ferşat Y.

Yahudi ile Savaşımız, Seyyid Kutub, Arslan Y.

Yahudileşme Temayülleri, Mustafa İslâmoğlu,
Denge Y.

Yahudi Tarihi ve Siyonist Liderlerin
Protokolleri, Vill Durant, İnkılab Y.

Yahudi Tarihi ve Siyon Önderlerinin
Protokolleri, Roger Lambel, Ank.

Yahudiliği Anlamak, Samuel bin Yahya, İnsan Y.

Yahudiliğin Çöküşü, Otto Heller, İnter Y.

Yahudilik ve Masonluk, Harun Yahya, Sezgin
Neşriyat

Yahudilerin Kanlı Böreği, Necip el-Kıylânî, çev.
Ali Nar, Aksa Yayım Paz.

Yahudinin Tahta Kılıcı, Mustafa Akgün, Şahsi Y.

Yahudilik'de Talmud'un Mevkii ve Prensipleri,
Zaferü'l İslâm Han, çev. Mehmet Aydın, İhya Y.

Hz. Peygamber Döneminde Yahudi Meselesi, İhsan
Süreyya Sırma, Beyan Y.

Hz. Peygamber'in Yahudilerle Münasebetleri,
İsmail Hakkı Atçeken, Marifet Y.

Tarih Aynasında Yahudiler, İsmail Mutlu, Mutlu
Y.

Tarih Boyunca Türkler ve Yahudiler, Hikmet
Tanyu, İst.

Kur'an ve Sünnete Göre Yahudilik ve Münafıklık,
Mustafa Özçelik, Sabır Y.

Kur'an Açısından Yahudi, Afif Abdülfettah
Tabbara, terc. M. Aydın

İslâm ve Yahudi Mezhepleri, Yaşar Kutluay,
Ankara

Beynelmilel Yahudi, Henry Ford, Kamer Neşriyat

İbrânîler, Şemsettin Günaltay, İst.

Kitab-ı Mukaddes/Eski ve Yeni Ahit, Türkçe
Çeviri, Kitab-ı Mukaddes Şirketi Y.

Tevrat ve İncildeki Tahrifler, el-Cüveyni, Seha
Neşriyat

Tevrat, İnciller ve Kur'an, Maurice Bucaille,
D.İ.B. Y.

Tevrat, İncil ve Kur'an, Jacques Jomier, terc.
Sakıp Yıldız

Kitab-ı Mukaddes, Kur'an ve Bilim, Maurice
Bucaille, çev. Suat Yıldırım, T.Ö.V. Y.

Kudüs Müftüsü, Philip Mattar, Akademi Y.


Filistin'de Cihad Sürüyor, M. Ahmed Varol,
Madve Y.

İsrail, Amerika ve Bomba, Seymour M. Hersh, çev.
Belma Aksun, Beyan Y.

İsrail, Mitler ve Terör, Roger Garaudy, çev.
Cemal Aydın, Pınar Y.

İsrail'in Doğuşu, Alan Taylor, çev. Mesut
Karaşahan, Pınar Y.

İsrail'in Gizli dosyası: Terörizm, Vincent
Monteil, çev. Ergun Göze, Boğaziçi Y.

İsrail, Amerika ve Bomba, Seymour M. Hersh, çev.
Belma Aksun, Beyan Y.

İsrail, Mitler ve Terör, Roger Garaudy, çev.
Cemal Aydın, Pınar Y.

İsrail'in Doğuşu, Alan Taylor, çev. Mesut
Karaşahan, Pınar Y.

İsrail'in Gizli dosyası: Terörizm, Vincent
Monteil, çev. Ergun Göze, Boğaziçi Y.

Günümüz Dünya Dinleri, Osman Cilacı, D. İ. B.
Y.

Çağdaş Dünya Dinleri, Abdülkadir Şeybe, Beyan
Y.

Çağdaş Dinler, R. Abdullah el Ferhan, çev. F.
Demirci, H. Kemal, Ulus. İslâma Çağrı C. Y.

Yehova'nın Oğulları ve Masonlar, Heyet,
Araştırma Y.

Masonluk ve Kapitalizm, Heyet, Araştırma Y.

Şeytanın Dini Masonluk, Heyet, Araştırma Y.


Tarih Boyunca Masonluk, Jose Maria Ceardenal
Rogriguez, Kayıhan Y.

Yeni Masonik Düzen, Harun Yahya, Vural Y.


Kur'an'a Göre Hz. Muhammed'in Hayatı, İzzet
Derveze, Yöneliş Y. c. 3, s. 85-140, c. 2, s. 287-297

Kur'an'da İnsan ve Toplum, Ekrem Sağıroğlu,
Pınar Y. s. 155-187

Din Anlayışımızdaki Temel Dehşet Yanılgılar,
Naci Çelik, Nedret Y. s. 55-86

İslâm'a İtirazlar ve Kur'an-ı Kerim'den
Cevaplar, Süleyman Ateş, Kılıç Kitabevi, s. 327-402

Kur'an'da Tartışma Metodları, Zahir b. Awad el-Elmaî,
Pınar Y. s. 217-307

Kur'an'da Fitne Olgusu ve Modern Fitne
Odakları, Salih Asğar, Hanif Y. s. 184-194

Kur'an Kıssalarına Giriş, M. Sait Şimşek,
Yöneliş Y. s. 129-154

Kur'an'da Sünnetullah ve Helak Edilen Kavimler,
Nuri Tok, Etüt Y. s. 120-128

Her Nemruda Bir İbrahim, Zübeyir Yetik, Beyan
Y. s. 156-162

Fâtiha Tefsiri, âzad, Bir Y. s. 241-306

Fâtiha Suresi ve Türkçe Namaz, Sait Şimşek,
Beyan Y. s. 60-69

Sorularla Fâtiha Suresi, Sabit Durmuş, Ali
İçipak, Ölçü/Yenda Y. s. 178-207

Fâtiha Üzerine Mülâhazalar, Hikmet Işık, Nil Y.
s. 225-231

Fâtiha'nın Kırk Yorumu, Halûk Nurbaki, Damla
Y.

İsrailoğulları, Adnan Adıgüzel, Haksöz Dergisi,
sayı 33, Aralık 93, s. 32-35

Kur'an'da İnsan ve Toplum, Ekrem Sağıroğlu,
Pınar Y. s. 153-187

Kur'an ve Toplum, Muhammed el-Behiy, Bir Y. s.
364- 400

Kur'an'ın Anlaşılmasına Doğru, Abdullah Draz,
Mim Y.

Kur'an-ı Kerim'in Evrensel Mesajına Çağrı,
Süleyman Ateş, Yeni Ufuklar Neşriyat

Kur'ân-ı Kerim ve Garp Kaynaklarına Göre
Hıristiyanlık, Ziya Kazıcı, Bahar Y.

Yaşayan Dünya Dinleri, A. Abdullah Masdusi,
Kalem Y.

Genel Hatlarıyla Dinler Tarihi, Osman Cilacı,
Mimoza Y.

Dinler ve İnsanlar, Osman Cilacı, Tekin Y.

İncîl ve Salîb, Abdül Ehad Dâvud, İnkılâb Y.


İslâmiyet ve Hristiyanlık (Bir Mukayese),
Türkçesi: İhsan Süreyya Sırma, Beyan Y.

Dört İncil, Farklılıkları ve Çelişkileri, Şaban
Kuzgun, Şahsî Y.

İslâm Avrupa'da, Montgomary Watt, M. Ü.
İlâhiyat Fak. Y.

Günümüzde İslâm ve Hıristiyanlık, Mongomary
Watt, İz Y.

Deccal, Hristiyanlığa Lânet, Friedrich Nietzche,
Hil Y.

Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (a.s.),
Abdulahad Dâvûd, çev. Nusret Çam, Nil A.Ş. Y.

Müslümanların Hıristiyanlara Karşı Yazdığı
Reddiyeler ve Tartışma Konuları, Selçuk Ü. İlâhiyat F. Y.

Hristiyanlığa Reddiye, Ebû Osman Câhız, Tekin
Y.

Hristiyanlığa Reddiye, Abdullah Tercüman (Anselmo
Turmeda), Bedir Y.

Hristiyan Genel Konsilleri ve II. Vatikan
Konsilleri, Mehmet Aydın, Selçuk Ün. Y.

Hristiyan Kaynaklarına Göre Hristiyanlık,
Mehmet Aydın, T. Diyanet Vakfı Y.

Hıristiyan İken Niçin Müslüman Oldum, Safiyye
Plath, Şahsi Y.

Hristiyanlık Üzerine Konferanslar, Muhammed Ebu
Zehre, Fikir Y.

Kitab-ı Mukaddes Allah Sözü müdür? A. Deedat,
İnkılâb Y.

Gerçekler ve Hristiyanlık, Tâhâ F. Ünal, Işık
Y.

Mevcut Kaynaklara Göre Hristiyanlık, Suat
Yıldırım, Işık Y. / D. İ. B. Y.

4 Dinden 4 Adam ve Bir Dinsizin Konuşmaları,
Burhaneddin Mirzâ, Sönmez Neşriyat

İzhâru'l Hak Fî İhtiyâri'l Ehak, Rahmetullah
el-Hindî, Sönmez Neşriyat

İncil, Türkçe Çeviri, Müjde Y.

Onun İzinde; Hıristiyanlık ve Laiklik Tarihi,
G. Barker, Şahsi Y./Müjde Y.

Hıristiyan Dininin Esasları, Hıristiyan Aileler
İçin Din Kitabı, P. Luigi İannitto, S. Antuan Kilisesi Y.

Anadolu'daki Amerika: Misyoner Okulları, Uygur
Kocabaşoğlu, Arba Y.

Hilâl ve Haç Kavgası, Halil Halid, Bedir Y.

Barnabas İncili, Kültür Basın Yayın Birliği

Barnaba İncili Araştırmalar, Muhammed Ali Kutub,
Tekin Kitabevi Y.

Barnaba İncili, Abdurrahman Aygün, Tekin Y.


Müslümanların Hristiyanlaştırılması, Muhammed
Umara, Denge Y.

Hristiyanlık Propagandası ve Misyoner
Faaliyetleri, Osman Cilacı, D. İ.B. Y.

Sömürü Ajanı İngiliz Misyonerleri, İ. Süreyya
Sırma, Beyan Y.

Yehova Şahitleri, Hikmet Tanyu, D. İ. B. Y.

Yehova'nın Oğulları ve Masonlar, Heyet,
Araştırma Y.

Yehova Şahitlerinin İçyüzü, Hüseyin Atay, Ali
Arslan Aydın, D.İ.B. Y.

Batının Oluşumu, Christopher Dawson, Dergâh Y.


Mûsâ ve Tektanrıcılık, Sigmund Freud, Dergâh
Y.

Çağımızda Dine Dönüş, Henry C. Link, Dergâh Y.

Batı ile Hesaplaşma, Ebul Hasen en Nedevî,
Çığır Y.

Din ve Allah İnancı, Abdullah Draz, Bir Y.

Doğu ve Batı Arasında İslâm, Ali İzzet Begoviç,
Nehir Y.

İslâm-Hristiyan Diyalogu ve İslâm'ın Zaferi,
Ali Arslan Aydın, Kültür Basın Y. Birliği Y.

İslâm ve Hıristiyan Kaynaklarına Göre İsa
(a.s.), Mehmet Eminoğlu, Hizmet Kitabevi Y.

Peygamberimiz'e Neden İnanmadılar? Ahmed Lütfi
Kazancı, Nil A.Ş. Y.

Bir İslâm Peygamberi Hz. İsa, Muhammed
Ataurrahim, İnsan Y.

Hz. İsa ve Hz. Meryem, Mustafa Necati Bursalı,
Şelâle Y.

Hz. İsa Gelecek, Harun Yahya, Vural Y.


Kur'an'da Ulûhiyet, Suat Yıldırım, Kayıhan Y.


İslâm'ı Nasıl Yok Edelim? Hampher, Nehir Y.

Dinler Tarihi, Ahmet Kahraman, Marifet Y.


Üç İsa, Aytunç Altındal, Anahtar Y.

Neden Hristiyan Değilim? Bertrand Russell,
Toplumsal Dönüşüm Y.

Asrımızda Hıristiyan ve Müslüman Münasebetleri,
Heyet, İlmî Neşriyat

Anglikan Kilisesine Cevap, Abdülaziz Çavuş,
D.İ.B. Y.

Cevap Veremedi, Harputlu İshak Efendi, Hakikat
Y.

EHL-İ KİTAP .
Ehl-i Kitap; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Kitap Kavramı
Ehl-i Kitabın İslâm'a Aykırı İnançları
Hıristiyanların inançla ilgili İslâm'a aykırı görüşleri
Ehl-i Kitabın İslâm'a Aykırı Ortak Yanları Hıristiyan ve yahûdilerin ortak bâtıl inançları 1- Yahûdiler ?İbrâhim (a.s.) yahûdi', hıristiyanlar da ?hıristiyandır' derler.
2- Allah'a karşı yalan uydurup iftira ederler.
3- Allah yolundan bile bile saptırmak isterler.
4- Ehl-i kitap, ?ancak yahûdi ve hıristiyan olanlar cennete girecek' derler.
5- Ehl-i kitap, kendilerine beyyineler geldikten so a ihtilâfa düşmüşlerdir.
6- Aslında Ehl-i kitap da müşriktir.
Ehl-i Kitab'ın Küfür ve Şirki
Ehl-i Kitabın İslâm'a Ters Tutum ve Davranışları
1- Ehl-i kitap, dinlerinde aşırı giderler.
2- Ehl-i kitabın ölçüsüz istekleri vardır.
3- Ehl-i kitap kâfirleri bir hayır indirilmesini istemez.
4- Ehl-i kitap, yeni gelecek Peygamber'i tasdik edeceklerine dair Allah'a verdikleri sözü tutmamışlar ve gizlemişlerdir.
5- Ehl-i kitap, kendi kitaplarını tatbik etmemiş, tahrif etmişlerdir.
6- Haramı helâl; helâlı haram yapmışlardır.
7- Ehl-i kitap, İslâm'ın kıblesine tâbi olmazlar.
8- Hahamlar ve râhiplerden çoğu insanların mallarını haksız yere yerler ve halkı Allah'ın yolundan çevirirler.
9- Hahamlar ve râhipler, insanları münkerden men etmemişler, ehl-i kitap zulüm ve günahta yardımlaşmışlardır.
10- Emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker yapmazlardı.
11- Fâizle uğraşırlar, haram ve haksız yere insanların mallarını yerler, yalan dinlerler.
12- Yeryüzünde devamlı savaş ve fesat çıkarmaya çalışırlar.
Ehl-i Kitabın Müslümanlara Karşı Davranış ve Tavırları 1- ?Ümmîlere karşı sorumluluğumuz yoktur' derler.
2- Ehl-i kitap, İslâm dini ile alay eder, müslümanlara ezâ verirler.
3- Müslümanlara hâinlik ederler.
Kur'ân-ı Kerim'in Ehl-i Kitaptan Övdükleri
Müslümanların Ehl-i Kitaba Karşı Davranışları Nasıl Olmalıdır? .
İslâm'a Girmeden Ehl-i Kitap Kurtulabilir mi? .
Ehl-i Kitaba Tanınan Müsâmaha ve Ayrıcalıklar
Günümüzdeki Batılı İnsanlar Ehl-i Kitap mıdır? .
Ehl-i Kitap Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar