Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Tenasühe İnanmanın Hükmü

Tenasühe İnanmanın Hükmü

Tenasühe İnanmanın Hükmü:

Bütün semavî dinlere göre tenasuh
inancı batıldır. Genellikle Tenasuh ehli cismanî meâdi ve ba'si inkâr ederler.
Tenasuhe inanmak imanla ve özellikle ahiret inancı ile bağdaşmaz. Bir insan bu
dünyada yaptıklarından sorumludur. Sorumlulukta ruhun bedeninin de payı vardır.
Her bir insan bedeninin bir ruhu ve bir ruhun da tek bir bedeni vardır. Bir
insanın ruhu sadece kendisine mahsus bedenini ve nefsini idare edip yönlendirir.
Ruh sadece kendisine mahsus tek bir beden ve bedenin canı (nefsi) ile iyi
vasıflar (kemâlât) veya kötü vasıflar kazanır. Tenasuhe inanılmakla tek bir
insan ayrı ayrı pek çok sayıda hayvan ve insan olarak kabul edilmiş olunur ki bu
da muhaldir. Bu inanca göre bir insan ruhunun yüzlerce bedeni olmuş olur.
Halbuki ahirette her bir insanın bedeni diriltilecek ve ruhu buna iade
edilecektir. Meselâ bir insan ruhu 100 tane insan cesedine girmiş olsa, gerçekte
bu cesedlerin tek bir ruhu bulunur, diğerleri ruhsuz kalmış oldukları için
diriltilmez. Hepsi diriltilse, biri ruhlu olarak diğerleri ruhsuz olarak
diriltilmiş olur. Ruhsuz beden ise insan değildir. İnsan kendisine aid ruhuyla
insandır. Tenasüh inancına göre bir insanın bedeni dünyada iken yüzlerce defa
diriltilmiş sayılır. Halbuki ayrı ayrı insanların bedenleri hiçbirisi eksik
bırakılmaksızın ahirette diriltilecek ve ruhları bunlara iade olunacaktır.
Ahirette insan bedenlerinin aynen dünyadakilerinin tam benzeri olarak
diriltilmiş ve ruhları bunlara iade edilmesi gerçeği, ruhun beden ve nefsiyle
beraber tekliğine delildir.

Gerçek şudur ki, bir insanın bedeni,
dünyada hücrelerinin yenilenmesiyle değişse de yine aynı o insanın ruhuna aid
beden olarak kalacak, öldükten sonra âhirette ilm-i ilahîde bütün özellikleriyle
mahfuz planına göre (DNA=Deoksiribonükleik asidine göre) bu beden aynen iade
edilecektir. Cesedlerin de sorumluluktan payı olduğu için bunun planı olan
DNA'sı dağılmış bile olsa, Allah bunu aynen iade edecek ve bundan eski bedeni
aynen yaratacaktır. Ahirette hiç bir kimse, "İade edilen bu beden benim bedenim
değildir, veya o suçu işleyen falan kimse ve bedenidir" diyerek imanla
bağdaşmayan bir söz söylemeyecektir. Hayvanlarda can (nefs) vardır ve nefsi
natıka denilen insanı ruh yoktur. İnsan ruhu, bir hayvan bedenine nakledilmek
şöyle dursun, başka bir insanın bedenine de nakledilemez. Hatta ileride bir
insanın beynini başka bir insanın kafatasına nakletmek mümkün olsa, ruhunu
nakletmek imkansızdır.

Ayrıca tenasüh inancı, ruhların ezeli
olduğunu kabul etmek gibi bir yanlışlığa götürür. Halbuki Cenab-ı Allah'tan
başka her şey hâdistir (sonradan yaratılmıştır).

İnsanlar ölünce iyi kimselerin ruhları
illiyîn'e kötü kimselerin ruhları ise Siccîn'e gidecektir. insan ölünce, sevap
ve günah kazanma ameli kesilecektir. Ancak ölenlerin kabirde azablandırılmaları
veya nimetlendirilmeleri için ruhlarının cesedlerinin aslı cüzlerine bir çeşit
taaluku olacaktır.

Tenasuhün batıl olduğuna kat'î olarak
delalet eden naklî delillerden birisi de şu ayetlerdir:

"Nihâyet onlardan her birine (her bir
insana) ölüm gelip çatınca şöyle diyecektir: 'Rabb'im beni dünyaya geri gönder.
Taki ben kaybettiğim ömrüm karşılığında iyi amel ve hareketlerde bulunayım. '
Hayır, aslâ. Onun söylediği bu söz Şüphesiz boş laftan ibarettir. Önlerinde ise
diriltilip kaldırılacakları güne kadar, (dünyaya döndürülmelerine) bir engel
vardır" (el-Mü'minûn:
23/99- 100).

[1]
[1]
Muhiddin Bağçeci, Şamil İslam
Ansiklopedisi: 6/181-182.