Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

SEVGİ VE ALLAH SEVGİSİ

SEVGİ VE ALLAH SEVGİSİ

SEVGİ VE ALLAH SEVGİSİ

Sevme duygusu, bir kimseye veya
birşeye muhabbet besleme hissi.
Sevgi, insanlarda doğuştan
bulunan bir duygudur. Sevgi, topluma huzuru ve kardeşliği getiren birleştirici
bir unsurdur. Kur'an, kalplerin sevgi ile birleşmesine önem verir. Mü'minin
gönlü sevgi ile doludur. Kin ve düşmanlık kâfirlerin özelliklerindendir. Allah
Teâlâ iman edenlerin kalplerini sevgi ile birleştirmiş, onları bu sevgi ve
bağlılıkla güçlendirmiştir. Cenab-ı Hakk şöyle buyuruyor:
"Ve kalplerinin arasını sevgi
ile birleştirdi. Yoksa yeryüzünde ne varsa hepsini harcasaydın, yine onların
kalplerini birleştiremezdin. Fakat Allah, onların arasını sevgi ile
birleştirdi..." (el-Enfal, 8/63).
İnsan için en büyük mutluluk,
Allah sevgisine ulaşmaktır. Allah Teâlâ, zâlimleri, fesatçıları, kâfirleri,
israfçıları, haddi aşanları, kibirlenip böbürlenenleri sevmez. Buna karşılık
takvâ sahiplerini, tevbe edenleri, sabredenleri, ihsan sahiplerini, adâletle iş
görenleri, ibadetlerini yapanları, tevekkül edenleri sever.
Allah Teâlâ; (Rasûlüm) de ki
eğer siz Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve
günahlarınızı bağışlasın? (Alû İmran, 3/31) buyurmuş ve Allah sevgisine ancak
O'nun emirlerine uymak, Peygamberi'nin yolundan gitmekle ulaşılabileceğini haber
vermiştir.
Müslümanın görevi, sevgisini
iyiye, güzele ve meşrû olana yöneltmektir. Sevdiğini Allah için sevmeli,
sevmediğini de yine Allah için sevmemelidir. Allah'ın sevdiklerini sırf Allah
rızası için sevmek, sevmediklerinden yine O'nun rızasını umarak kaçınmak
gerekir.
Peygamberimiz şöyle
buyurmuştur: Âllah Teâlâ kıyamet gününde "Benim için birbirlerini sevenler
nerede? Onları gölgemden başka gölge bulunmayan bir günde Arşın gölgesinde
gölgelendireceğim" buyurur (Müslim Birr ve Sıla, 161).
"Bir kimse din kardeşini
severse, sevdiğini o kişiye söylesin " (Riyazü's-Salihîn, I, 413).
Hz. Ömer'in oğlu Abdullah (r.a)
şöyle demiştir: "Allah için sev, Allah için buğzet, Allah için dost ol ve yine
O'nun için düşman ol. Çünkü Allah'ın dostluğuna ancak bu şekilde erişilir" (Y.
Kandehlevî, Hadislerle Müslümanlık, III, 1123).
Şu halde müslüman, her şeye ve
herkese karşı, her türlü çıkar düşüncesinden uzak, sırf Allah rızası için,
samimi bir sevgi beslemelidir.
İnsan ruhunu olgunlaştıran
manevî gıdalardan biri olan sevgi, özellikle çocuklardan esirgenmez. Çocuk
ruhunda her türlü iyiliği filizlendirecek olan şey sevgidir. Sevgiden mahrum
olarak yetişen çocuklar katı yürekli ve zalim olmaya daha yatkındırlar. Bu
mahrumiyet onların ruhunu kesinlikle olumsuz yönde etkiler.
Şamil İA

SEVGİ VE ALLAH SEVGİSİ
Sevgi; Anlam ve Mâhiyeti
Allah Sevgisi
Sevginin Dereceleri
Allah'ın Kulu Sevmesi
Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
Sevginin Esası ve Sebepleri
1) Nefsi Koruma
2) İyilik Görme
3) Güzellik
4) Sevenle Sevilen Arasındaki Gizli İlişki
Allah Sevgisi İçin "Aşk" Kavramının Kullanılması Doğru mudur?.
Aşk Güzel Bir Duygu mudur?.
Sevgi İmanın Göstergesidir
Mü'minler Arası Sevgi
Kur'ân-ı Kerim'de Sevgi Kavramı
Allah Kimleri Sever?. İhsan Sahibi Muhsinleri (Güzellik Sergileyen, Allah'ı Görür Gibi O'na Kulluk Yapanları)
Tevbe Edenleri ve Temizlenenleri
Rasûlullah'a Tâbi Olup Uyanı
Takvâ Sahibi Muttakîleri, Sakınanları
Sabredenleri
Tevekkül Sahiplerini, Kendisine Dayanıp Güvenenleri
Âdil Olanları
Kendi Yolunda, Kenetlenmiş Gibi Saf Bağlayarak Savaşanları
Allah Kimleri Sevmez?. Aşırı Gidenleri
Fesâdı/Bozgunculuğu
Fâsidleri/Bozguncuları
Günahlarda Israr Eden Nankörleri, Fâizle Uğraşanları
Kâfirleri, Allah'a ve Rasûlüne İtaat Etmeyenleri
Zâlimleri
Şımarıkları
Kendini Beğenip Böbürlenen Kimseleri
Müstekbirleri, Büyüklük Taslayanları
Hâin Günahkârları
Kötü Sözün Açıkça Söylenmesini
Sınırı Aşanları
İsrâf Edenleri
Hadis-i Şeriflerde Sevgi Kavramı
Sevgi, Gönlün Ölümsüz Meyvesi
Allah Vedûd'dur; Çok Seven ve Çok Sevilendir
Sevgi Mahlûkat Ağacının Çekirdeğidir
Sevgi Mihenktaşıdır
Sevmek ve Adamak
Sevginin Zirvesi Takvâ.
Kimi, Nasıl Sevmek?.
Bir Meş'ale Ki Mevlâ Yaka, Üflemekle Sönmez
Sevgi Toplumu
Tutku (Çarpık Sevgi)
Sevginin Tezâhürleri
Emek
İlgi
Tanıma
Sorumluluk
Saygı
Sevginin Tezâhürü; Dostluk ve Dostun Nitelikleri
Sevginin Hayata Yansıması; Dostluk... Dost Olmak; Allah'a, Rasûlüne ve Mü'minlere. Allah ve Rasûlüne Dost Olmak
Müslümanların Birbirleriyle Dostlukları
Peygamber ve Onun Yolunu İzleyenler Dışındakileri Dost Kabul Edenler, Âhirette Büyük Pişmanlık Duyacaklar
O Gün Dostlar, Düşman Kesilecek
1- Mubah Sayılan İlişki
2- Haram Sayılan Velâyet
3- Küfrü Gerektiren Velâyet
Düşmanlıkta Aşırı Gidilmemesi, Düşman Bir Toplumun Bir Gün Dost Olabileceği
Düşmanı Yakın Bir Dost Haline Getirmek İçin Güzel Tavır
Düşmanlık ve Dostluk; Tevhidin Gereğidir, İmanın Dışa Yansımasıdır
Her din ve ideolojinin dostluk ve düşmanlık anlayışı kendine hastır
Velîliği Gerekli Olanlar
Velî Edinilmesi Yasak Olanlar
Bir Şeyi Allah'ı Sever Gibi Sevmek; Endâd Edinmek. Endâd ve Nidd Ne Demektir?.
Endâd Edinmenin İki Yansıması a- Endâdı (Bir Şeyi) Allah'ı Sever Gibi Sevmek.
b- Endâda Tâbi Olup Allah'a İtaat Eder Gibi İtaat Etmek 
Konu ile İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar