Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Velîliği Gerekli Olanlar

Velîliği Gerekli Olanlar

Velîliği Gerekli Olanlar:

Müslümanlar Allah'ı, O'nun
elçisini ve mü'minleri velî/dost olarak bilmek zorundadırlar. Allah'ı,
Peygamberi ve mü'minleri velî edinenler ?hizbullah/Allah taraftarı? ünvânını
kazanırlar ve onlar şüphesiz bâtıl taraftarlarına karşı üstün gelirler. Velâyet
gerçeğini anlamış olan iman sahibi kimse, gerçek ve değişmez velî olarak Allah'ı
tanır (3/Âl-i İmrân, 68). Bu şuura eren bir mü'min, Allah'ın dışındaki
kimselerle kuracağı dostlukta hareket noktası Allah'a ait velîlik ölçüsüdür.
Yani o, Allah'a velî olanlarla velilik bağını kurar, ama Allah'ın düşmanlarına
velî gözüyle bakamaz.
Kur'an, mü'minlerin dostlarını
(velîlerini) şöyle açıklıyor: ?Sizin velîniz, ancak Allah, (O'nun) Rasûlü,
rukû' ediciler olarak namaz kılan ve zekâtı veren mü'minlerdir.? (5 Mâide,
55) Velâyet, her şeyden önce bir iman, duygu ve birbirine destek olma
beraberliğidir. Bundan dolayı bütün müslümanlar karşılıklı velî olmak
durumundadırlar. Bunun ilk örneğini sahâbe toplumunda görüyoruz. İman edip Allah
için hicret eden Muhâcirler ile onlara yardım eden Ensar birbirlerinin
velîsidirler (8/Enfâl, 72).
?Mümin erkekler ve mü'min
kadınlar, birbirlerinin velisidirler. İyiliği (ma'rûfu) emrederler, kötülükten (münkerden)
alıkorlar, namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah'a ve Rasûlüne itaat ederler.
İşte Allah onlara rahmet edecektir. Allah daima Aziz'dir (üstündür), Hakim'dir
(hüküm ve hikmet sahibidir).? (9/Tevbe, 71) Müslümanlar nerede olurlarsa
olsunlar, İslâm'ı ihlâsla yaşayan takvâ sahibi mü'minlerle veli/dost olmak
zorundadırlar. Bu tavır imanın gereğidir.

SEVGİ VE ALLAH SEVGİSİ
Sevgi; Anlam ve Mâhiyeti
Allah Sevgisi
Sevginin Dereceleri
Allah'ın Kulu Sevmesi
Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
Sevginin Esası ve Sebepleri
1) Nefsi Koruma
2) İyilik Görme
3) Güzellik
4) Sevenle Sevilen Arasındaki Gizli İlişki
Allah Sevgisi İçin "Aşk" Kavramının Kullanılması Doğru mudur?.
Aşk Güzel Bir Duygu mudur?.
Sevgi İmanın Göstergesidir
Mü'minler Arası Sevgi
Kur'ân-ı Kerim'de Sevgi Kavramı
Allah Kimleri Sever?. İhsan Sahibi Muhsinleri (Güzellik Sergileyen, Allah'ı Görür Gibi O'na Kulluk Yapanları)
Tevbe Edenleri ve Temizlenenleri
Rasûlullah'a Tâbi Olup Uyanı
Takvâ Sahibi Muttakîleri, Sakınanları
Sabredenleri
Tevekkül Sahiplerini, Kendisine Dayanıp Güvenenleri
Âdil Olanları
Kendi Yolunda, Kenetlenmiş Gibi Saf Bağlayarak Savaşanları
Allah Kimleri Sevmez?. Aşırı Gidenleri
Fesâdı/Bozgunculuğu
Fâsidleri/Bozguncuları
Günahlarda Israr Eden Nankörleri, Fâizle Uğraşanları
Kâfirleri, Allah'a ve Rasûlüne İtaat Etmeyenleri
Zâlimleri
Şımarıkları
Kendini Beğenip Böbürlenen Kimseleri
Müstekbirleri, Büyüklük Taslayanları
Hâin Günahkârları
Kötü Sözün Açıkça Söylenmesini
Sınırı Aşanları
İsrâf Edenleri
Hadis-i Şeriflerde Sevgi Kavramı
Sevgi, Gönlün Ölümsüz Meyvesi
Allah Vedûd'dur; Çok Seven ve Çok Sevilendir
Sevgi Mahlûkat Ağacının Çekirdeğidir
Sevgi Mihenktaşıdır
Sevmek ve Adamak
Sevginin Zirvesi Takvâ.
Kimi, Nasıl Sevmek?.
Bir Meş'ale Ki Mevlâ Yaka, Üflemekle Sönmez
Sevgi Toplumu
Tutku (Çarpık Sevgi)
Sevginin Tezâhürleri
Emek
İlgi
Tanıma
Sorumluluk
Saygı
Sevginin Tezâhürü; Dostluk ve Dostun Nitelikleri
Sevginin Hayata Yansıması; Dostluk... Dost Olmak; Allah'a, Rasûlüne ve Mü'minlere. Allah ve Rasûlüne Dost Olmak
Müslümanların Birbirleriyle Dostlukları
Peygamber ve Onun Yolunu İzleyenler Dışındakileri Dost Kabul Edenler, Âhirette Büyük Pişmanlık Duyacaklar
O Gün Dostlar, Düşman Kesilecek
1- Mubah Sayılan İlişki
2- Haram Sayılan Velâyet
3- Küfrü Gerektiren Velâyet
Düşmanlıkta Aşırı Gidilmemesi, Düşman Bir Toplumun Bir Gün Dost Olabileceği
Düşmanı Yakın Bir Dost Haline Getirmek İçin Güzel Tavır
Düşmanlık ve Dostluk; Tevhidin Gereğidir, İmanın Dışa Yansımasıdır
Her din ve ideolojinin dostluk ve düşmanlık anlayışı kendine hastır
Velîliği Gerekli Olanlar
Velî Edinilmesi Yasak Olanlar
Bir Şeyi Allah'ı Sever Gibi Sevmek; Endâd Edinmek. Endâd ve Nidd Ne Demektir?.
Endâd Edinmenin İki Yansıması a- Endâdı (Bir Şeyi) Allah'ı Sever Gibi Sevmek.
b- Endâda Tâbi Olup Allah'a İtaat Eder Gibi İtaat Etmek 
Konu ile İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar