Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Sevginin Zirvesi Takvâ.

Sevginin Zirvesi

Sevginin Zirvesi: Takvâ

Takva kelimesi, "sakınmak"
biçiminde çevrilir Türkçeye. Takvanın ne olduğunu bilmek, ancak yaşamakla
mümkün. Ama takvanın salt korku demeye gelmediği rahatlıkla söylenebilir. Bu
kavramın içerdiği anlamlar içinde, tabii korku da var. Ancak bu korku; ateşten,
cehennemden, azabdan, kahrdan korkmak değil. Bu tür korkuya "havf" derler ki,
onda sevgi aranmaz.
Ya nedir? Takvadaki korku,
kulun Rabbıyla arasındaki sevgiyi yıpratma korkusudur. O yakacak diye değil; O
sevmeyecek diye korkmaktır. Yanmanın en büyüğü O'nun sevmemesidir. İşte takva,
kişinin Allah'la arasında oluşturduğu sevgiyi yıpratmamak için tetikte
durması, o sevgiyi gözbebeği gibi korumasıdır. Bu durumda vedûd olan Allah'ın
değil yasaklarını; O'nun hoşlanmama ihtimali olan şeyleri bile terkeder. Değil
O'nun emirlerini; O'nu hoşnut edeceğini sandığı tüm eylemlere sarılır. Bütün
bunları yaparken de başka hesaplar yapmaz. Yalnızca sevgiyi korumayı, onu
yıpratmamayı amaçlar. Takvada, titreyişin illeti ödül ya da ceza değil;
sevgidir.
Takva sevginin zirvesidir.
Sevgi, umut, korku... Bu üçlünün insan ruhunda meydana getirdiği hâlettir.
Sevgi, umut, korku; üçü birlikte yalnızca Allah için duyulur. Bunların üçünü
birden Allah'tan başkasına tahsis etmek, tahsis edilen o şeyi ?ilah?
edinmektir. İnsan birini yalnız sevebilir, bu akîdevî bir mesele teşkil etmez.
Ya da birine umut besleyebilir veyahut birinden korkabilir. Ancak bu üçünü
birden Allah'tan başkasına tahsis edemez. Bunu yapmak O'na eşler (endâd) bulmak
demeye gelir. Fakat bunları tümüyle Allah'a tahsis etmek kişiyi övgüye en lâyık
makama ulaştırarak ?müttakî? yapar. Bu üç ayrı ruh hali insandaki üç farklı
bilincin dinamiğidir; ulûhiyet, rubûbiyet ve ubûdiyet
bilincinin...
Değil bunların üçünü birden
Allah'tan gayrıya tahsis etmek, mü'minin bir başkasını Allah'ı sever gibi
sevmesine bile Allah'ın rızâsı olmamaktadır. Böyle bir durumu ?kendisine ortak
koşmak? olarak adlandırmaktadır. Cenâb-ı Hak, ?İnsanlardan kimi Allah'tan
korkar gibi, hatta daha fazla insanlardan korkmaya başladılar: ?Rabbimiz niçin
bize savaşı farz kıldın? Bize biraz daha süre tanısaydın olmaz mıydı?' dediler.
De ki: ?Dünya geçimi azdır; takva sahibi için âhiret daha iyidir. Size kıl kadar
haksızlık edilmez.? (4/Nisâ, 77). Evet, Allah'ı sever gibi sevenlerin
durumunu belirten âyetin üslûbuyla, Allah'tan korkar gibi korkanların durumunu
belirten âyetin üslûbu arasında çok açık bir fark vardır. Yanlış sevginin
cezası, yanlış korkunun cezasından kıyas götürmeyecek kadar büyük. Allah'ı sever
gibi sevmek adeta şirkle tanımlanırken, Allah'tan korkar gibi korkmak sadece
yeriliyor. Bu da sevginin azametine çarpıcı bir örnek.
Sevgiye tanınan bu ayrıcalık da
gösteriyor ki, o, duyguların en yücesidir. Yerini bulduğunda sahibini de
yüceltir. Tersi de geçerli elbet; yerini yerini bulmadığında ise sahibini aynı
oranda alçaltır. Onu yerli yerinde harcamayan harcanacaktır.
Alçak gönüllülük, sevginin
yücelttiği kişilerde görülen bir erdemdir. Bunun tersi olan kibir ve gurur ise
sevgi yoksulluğunun doğal sonucudur. Kerim âyetteki sıralama bunun en güzel
delilidir: ?O onları sever onlar da O'nu. Mü'minlere karşı alçak gönüllü,
kâfirlere karşı izzetlidirler.? Evet, mutlak alçaklık anlamına gelen
?zillet? bile sevginin yanına gelince kanatlanıp yükseliyor ve sahibini de
yükseltip övülen bir erdeme dönüşüyor; rezîletken fazîlet oluyor. Aynen alçaklık
gibi. O da öyle değil mi? Tek başına alçaklık iğrenç bir durumken, gönlün,
sevginin toprağı olan gönlün yanına gelince birden kanatlanıp fazîlete
dönüşüyor, alçak+ gönül, yani alçak gönüllülük bir meziyet oluyor. Asıl alçaklık
tevâzu gösterilecek yerde tevâzu göstermemek oluyor, mü'mine karşı kibirlenmek,
gururlanmak oluyor. Bunun temeli de sevgisizliğe dayanıyor.
Yine âyetin devamından
anlıyoruz ki kâfirlere karşı gösterilen şecaat ve cesaretin kaynağı da sevgidir.
Sevgi insanı taraftar yapar. Kimin olacak, elbette sevdiğinizin taraftarı. Eğer
sevdiğiniz Allah ise, siz de Allah taraftarı (hizbullah) olacaksınız. Bu durumda
sevdiğinizin dostlarına dost, düşmanlarına düşman olacaksınız. Kâfirler
karşısında ödleklik ve pısırıklık sergilemenin illeti de sevgisizlik olarak
ortaya çıkıyor bu durumda. En büyük alçaklık, illeti sevgisizlik olan korkudur.
Özetle sevmek cesarettir.
En iyisi sen başka şeyden
değil; sevmemekten, sevememekten kork. Tabii bir de sevgiyi yerli yerine
koyamamaktan, her derde devâ olan bu ilacı bir intihar âleti olarak kullanmaktan
kork. Sevgi gibi kökü İlâhî olan bir duyguyu yanlışa âlet ettiğinde Allah'ı
karşısnda bulacaksın. İşte bu noktada Allah kıskançtır. Rasûlullah'a
dayandırılan bir haberde: ?Saad kıskançtır, ben Saad'dan dah kıskancım, Allah
da benden daha kıskançtır? buyurulur. Allah'ın güzel isimlerinden biri de
?Ğayûr?dur, yani ?kıskanç?. Kulunu ulûhiyet ve rubûbiyet noktasında başkasından
kıskanma olayı. Salt kendisi için yaratıp her bir şeyi emrine verdiği kullarının
kendisi dışında ya da kendisiyle birlikte başka ilâh edinmelerini (şirk) işte bu
yüzden affetmemektedir. Ğayûr olduğu için, Vedûd olduğu için çok sevdiği
kullarının bu konudaki yanılgılarını kat'iyyen affetmemekte, bunun
dışındakilerini affedebileceğini söylediği halde sırf bunu (şirki)
affetmeyeceğini bildirmektedir.
Rabb-ı Rahîm'in bu gayretine
rağmen insanın kendisine vesenden, sanemden, tâğuttan, canlıdan, cansızdan,
ideolojiden, teknolojiden, özetle O'nun dışındaki herhangi bir şeyden ortaklar
bulmasını affetmez. Affetmemekle kalmaz; çok şiddetli bir biçimde cezalandırır.
Sevgi (iman) yükselmektir, öyle yükselmek ki gökleri geçmek, zamanı ve mekânı
geçmek. İşte budur Allah'ın kuluna olan sevgisi. Kul O'na ortak koşmakla bu
sevgiye ihânet ederse bu, o kulun, o muazzam yükseklikten düşmesi anlamına gelir
ki, bu düşüşün dehşetini haber vermekten diller âciz kalır. Sevgiyi yitirenin
halini güzel özetlemiş Seyrânî:
?Zor gönülden düşme gökten
düşmenden, ben bilirim.
Kalb-i sultandan düşen kul
parçasından pâre bul.?
Cibt gibi insanın kendi
cinsinden birini, sanem gibi elleriyle yaptığını, vesen ve tâğut gibi özel ya da
tüzel kişilik sahibi otoriteleri, hevâ gibi düşünce, sistem, ideoloji ve
ekolleri ?rab? edinmenin Allah'ı nasıl gazaba getirdiğini doğrudan Rasûlullah'ı
muhâtap alan ve insanı iliklerine kadar titreten şu âyette görebiliriz:
?Sakın Allah ile beraber başka tanrı edinme! Sonra rezil bir şekilde kovularak
cehenneme atılırsın.? (17/İsrâ, 39). Ömründe puta tapmamış ve daha sonra da
tapmayacağı kesin olan Rasûlullah'ın gönlünü sâbit tutması için büyük sevgisine
halel getirmemesi için bi uyarıydı bu. Uyarı üslûbunun sertliği aynı zamanda
sevginin de büyüklüğünü gösteriyordu.

SEVGİ VE ALLAH SEVGİSİ
Sevgi; Anlam ve Mâhiyeti
Allah Sevgisi
Sevginin Dereceleri
Allah'ın Kulu Sevmesi
Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
Sevginin Esası ve Sebepleri
1) Nefsi Koruma
2) İyilik Görme
3) Güzellik
4) Sevenle Sevilen Arasındaki Gizli İlişki
Allah Sevgisi İçin "Aşk" Kavramının Kullanılması Doğru mudur?.
Aşk Güzel Bir Duygu mudur?.
Sevgi İmanın Göstergesidir
Mü'minler Arası Sevgi
Kur'ân-ı Kerim'de Sevgi Kavramı
Allah Kimleri Sever?. İhsan Sahibi Muhsinleri (Güzellik Sergileyen, Allah'ı Görür Gibi O'na Kulluk Yapanları)
Tevbe Edenleri ve Temizlenenleri
Rasûlullah'a Tâbi Olup Uyanı
Takvâ Sahibi Muttakîleri, Sakınanları
Sabredenleri
Tevekkül Sahiplerini, Kendisine Dayanıp Güvenenleri
Âdil Olanları
Kendi Yolunda, Kenetlenmiş Gibi Saf Bağlayarak Savaşanları
Allah Kimleri Sevmez?. Aşırı Gidenleri
Fesâdı/Bozgunculuğu
Fâsidleri/Bozguncuları
Günahlarda Israr Eden Nankörleri, Fâizle Uğraşanları
Kâfirleri, Allah'a ve Rasûlüne İtaat Etmeyenleri
Zâlimleri
Şımarıkları
Kendini Beğenip Böbürlenen Kimseleri
Müstekbirleri, Büyüklük Taslayanları
Hâin Günahkârları
Kötü Sözün Açıkça Söylenmesini
Sınırı Aşanları
İsrâf Edenleri
Hadis-i Şeriflerde Sevgi Kavramı
Sevgi, Gönlün Ölümsüz Meyvesi
Allah Vedûd'dur; Çok Seven ve Çok Sevilendir
Sevgi Mahlûkat Ağacının Çekirdeğidir
Sevgi Mihenktaşıdır
Sevmek ve Adamak
Sevginin Zirvesi Takvâ.
Kimi, Nasıl Sevmek?.
Bir Meş'ale Ki Mevlâ Yaka, Üflemekle Sönmez
Sevgi Toplumu
Tutku (Çarpık Sevgi)
Sevginin Tezâhürleri
Emek
İlgi
Tanıma
Sorumluluk
Saygı
Sevginin Tezâhürü; Dostluk ve Dostun Nitelikleri
Sevginin Hayata Yansıması; Dostluk... Dost Olmak; Allah'a, Rasûlüne ve Mü'minlere. Allah ve Rasûlüne Dost Olmak
Müslümanların Birbirleriyle Dostlukları
Peygamber ve Onun Yolunu İzleyenler Dışındakileri Dost Kabul Edenler, Âhirette Büyük Pişmanlık Duyacaklar
O Gün Dostlar, Düşman Kesilecek
1- Mubah Sayılan İlişki
2- Haram Sayılan Velâyet
3- Küfrü Gerektiren Velâyet
Düşmanlıkta Aşırı Gidilmemesi, Düşman Bir Toplumun Bir Gün Dost Olabileceği
Düşmanı Yakın Bir Dost Haline Getirmek İçin Güzel Tavır
Düşmanlık ve Dostluk; Tevhidin Gereğidir, İmanın Dışa Yansımasıdır
Her din ve ideolojinin dostluk ve düşmanlık anlayışı kendine hastır
Velîliği Gerekli Olanlar
Velî Edinilmesi Yasak Olanlar
Bir Şeyi Allah'ı Sever Gibi Sevmek; Endâd Edinmek. Endâd ve Nidd Ne Demektir?.
Endâd Edinmenin İki Yansıması a- Endâdı (Bir Şeyi) Allah'ı Sever Gibi Sevmek.
b- Endâda Tâbi Olup Allah'a İtaat Eder Gibi İtaat Etmek 
Konu ile İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar