Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Allah Vedûd'dur; Çok Seven ve Çok Sevilendir

Allah Vedûd


Allah Vedûd'dur; Çok Seven ve Çok Sevilendir


Her şeyin olduğu gibi sevginin
kaynağı da Allah'tır. Sevgi çağlayanının kaynağında O vardır. Yeryüzünde gelmiş
geçmiş en büyük sevgi okulları (din) O'nundur. Dünyanın görüp göreceği en
yetenetkli sevgi öğretmenleri (peygamberler) O'nun okulunun mezunlarıdır.
Sevginin ölümsüz kitabını yine O yazmıştır. Çünkü O; Vedûd'dur, yani ?çok
seven.? Yalnız o kadar mı? Elvette değil; aynı zamanda O ?çok sevilen?dir.
Nedeni yine aynı: Çünkü O; ?Vedûd?dur. Kendi dilinden, kendisini öyle
tanıtmaktadır; kendisini tanıyabileceğimiz en sağlam kaynakta, Kur'an'da:
?Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra O'na tevbe edin! Doğrusu Rabbim çok
merhamet eden, çok sevendir.? (11/Hûd, 90) ?O (Allah) bağışlayandır,
sevendir.? (85/Bürûc, 14)
O'nun sevmesinin öbür adı
?cennet?tir. Sevginin çözülüp eşyaya dönüşmesidir cennet. O yalnız seven, yalnız
sevdiren değil; aynı zamanda sevindirendir de. Neyle olacak, cennetle elbette.
Hem, çok sevenin, çok sevilenin, çok sevindirmemesi düşünülebilir mi? O hem çok
seven, hem de çok sevilendir. ?Vedûd? ism-i celîlinin gramatik özelliğidir bu.
Feûl vezninden mübâlağa sîgası, anlam olarak hem etken hem de edilgen bir yapısı
var. Yani fâil olarak ?çok seven? anlamına geldiği gibi, mef'ûl olar olarak ?çok
sevilen? anlamına da gelir. Allah'ın Vedûd olması demek, O'nun çok seveceği ve
O'nu çok seven birilerinin olması demektir. İşte bunun içindir ki, sevgi varlık
sorusunun cevabıdır.
Sevgi, üflenen ruh gibi, özü
İlâhî olan değerlerden biridir. Sözkonusu değerlerin çok azı Yaratanla yaratılan
arasında paylaşılır. Paylaşılan bu değerlerin başında gelir sevgi. Yaratıcımızı
tanıma hususunda bize kılavuzluk eden diğer sıfatlara benzemeyen farklı bir
boyutu vardır Vedûd sıfatının. Örneğin Merhamet Edendir (Rahmân), Bağışlayandır
(Rahîm), fakat merhamet edilmeye ve bağışlanmaya muhtaç değildir. Affeder (Ğafûr),
affedilmez; Hükmeder, hükmolunmaz; Doyurur (Râzık), doyurulmaz... Bu gibi
sıfatlar hem fâil hem me'ul anlamıyla Allah için kullanılamaz. Bunları böyle
kullanmak, kişinin imanını tehlikeye sokacak küfür sözler arasına bile
girebilir. O'nun kendisi için seçip beğendiği ?Vedûd? isminin işte bu açılardan
farklılığı vardır. Allah, sevgiyi kullarıyla paylaşmakta ?O onları, onlar da
O'nu sevmektedir.? (5/Mâide, 54)
Diğer nimetlerine karşılık
olarak ?ûbûdiyet (kulluk)? isterken, sevgi nimetine aynı cinsten karşılık
beklemektedir. Bu mânâda bir başka örneği daha yoktur sevginin ve sevgi
rakipsizdir. Yaratan onu varlığın ortak değeri kılmıştır. Doyurmuş, doyurulmayı
istememiş (51/Zâriyât, 57); vermiş, almayı istememiş; yaşatmış, yaşatılmayı
istememiş; korumuş, korunmayı istememiştir. Fakat sevgiye gelince iş değişmiş,
onu tüm varlığa şâmil kılarak, sevmiş ve sevilmeyi istemiştir.

SEVGİ VE ALLAH SEVGİSİ
Sevgi; Anlam ve Mâhiyeti
Allah Sevgisi
Sevginin Dereceleri
Allah'ın Kulu Sevmesi
Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
Sevginin Esası ve Sebepleri
1) Nefsi Koruma
2) İyilik Görme
3) Güzellik
4) Sevenle Sevilen Arasındaki Gizli İlişki
Allah Sevgisi İçin "Aşk" Kavramının Kullanılması Doğru mudur?.
Aşk Güzel Bir Duygu mudur?.
Sevgi İmanın Göstergesidir
Mü'minler Arası Sevgi
Kur'ân-ı Kerim'de Sevgi Kavramı
Allah Kimleri Sever?. İhsan Sahibi Muhsinleri (Güzellik Sergileyen, Allah'ı Görür Gibi O'na Kulluk Yapanları)
Tevbe Edenleri ve Temizlenenleri
Rasûlullah'a Tâbi Olup Uyanı
Takvâ Sahibi Muttakîleri, Sakınanları
Sabredenleri
Tevekkül Sahiplerini, Kendisine Dayanıp Güvenenleri
Âdil Olanları
Kendi Yolunda, Kenetlenmiş Gibi Saf Bağlayarak Savaşanları
Allah Kimleri Sevmez?. Aşırı Gidenleri
Fesâdı/Bozgunculuğu
Fâsidleri/Bozguncuları
Günahlarda Israr Eden Nankörleri, Fâizle Uğraşanları
Kâfirleri, Allah'a ve Rasûlüne İtaat Etmeyenleri
Zâlimleri
Şımarıkları
Kendini Beğenip Böbürlenen Kimseleri
Müstekbirleri, Büyüklük Taslayanları
Hâin Günahkârları
Kötü Sözün Açıkça Söylenmesini
Sınırı Aşanları
İsrâf Edenleri
Hadis-i Şeriflerde Sevgi Kavramı
Sevgi, Gönlün Ölümsüz Meyvesi
Allah Vedûd'dur; Çok Seven ve Çok Sevilendir
Sevgi Mahlûkat Ağacının Çekirdeğidir
Sevgi Mihenktaşıdır
Sevmek ve Adamak
Sevginin Zirvesi Takvâ.
Kimi, Nasıl Sevmek?.
Bir Meş'ale Ki Mevlâ Yaka, Üflemekle Sönmez
Sevgi Toplumu
Tutku (Çarpık Sevgi)
Sevginin Tezâhürleri
Emek
İlgi
Tanıma
Sorumluluk
Saygı
Sevginin Tezâhürü; Dostluk ve Dostun Nitelikleri
Sevginin Hayata Yansıması; Dostluk... Dost Olmak; Allah'a, Rasûlüne ve Mü'minlere. Allah ve Rasûlüne Dost Olmak
Müslümanların Birbirleriyle Dostlukları
Peygamber ve Onun Yolunu İzleyenler Dışındakileri Dost Kabul Edenler, Âhirette Büyük Pişmanlık Duyacaklar
O Gün Dostlar, Düşman Kesilecek
1- Mubah Sayılan İlişki
2- Haram Sayılan Velâyet
3- Küfrü Gerektiren Velâyet
Düşmanlıkta Aşırı Gidilmemesi, Düşman Bir Toplumun Bir Gün Dost Olabileceği
Düşmanı Yakın Bir Dost Haline Getirmek İçin Güzel Tavır
Düşmanlık ve Dostluk; Tevhidin Gereğidir, İmanın Dışa Yansımasıdır
Her din ve ideolojinin dostluk ve düşmanlık anlayışı kendine hastır
Velîliği Gerekli Olanlar
Velî Edinilmesi Yasak Olanlar
Bir Şeyi Allah'ı Sever Gibi Sevmek; Endâd Edinmek. Endâd ve Nidd Ne Demektir?.
Endâd Edinmenin İki Yansıması a- Endâdı (Bir Şeyi) Allah'ı Sever Gibi Sevmek.
b- Endâda Tâbi Olup Allah'a İtaat Eder Gibi İtaat Etmek 
Konu ile İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar