Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri

Allah

Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri

Allah'ın, kulunu sevdiğinin ilk
belirtisi, onu yaratması, ona varlık, sağlık vermesi, hayatını sürdürebileceği
nimetleri lutfetmesidir. Ayrıca kulunu doğru yola iletmek, dünyada ve âhirette
mutsuzluğa düşmesini önlemek için ona verdiği akıl gücü, irâde özgürlüğü yanında
peygamberler, ıslahatçılar göndermesi de Allah'ın sevgisinin bir sonucudur.
Dünyada yaratıkların en
değerlisi ve şereflisi olarak yaratılan insanın asıl yaratılış nedeni, yükselip
kemal kazanmasıdır. Kul, kazandığı kemâl ölçüsünde sonsuz âhiret hayatında mutlu
olur. Kemâl kazanmak da olayların sınavlarından geçmekle mümkündür. İşte Allah,
sevdiği kulunu çeşitli meşakkatlerle, belâlarla sınavlardan geçire geçire
olgunlaştırmak ister. Peygamberimiz (s.a.s.): "Allah bir kulu severse onu
dener. Kul, sabrederse onu seçer; râzı olursa tertemiz yapar." (Deylemî,
Müsnedu'l-Firdevs) buyurmuştur. Âlimlerden biri de: "Sen kendini, O'nu sever;
O'nu da seni sınar görüyorsan, anla ki O seni temizlemek istiyor" demiştir.
Allah kulunu çeşitli belâlarla,
zorluklarla, musîbetlerle dener. Kul, çeşitli belâlarla denendiği halde
sabreder, Allah'a sığınırsa temizliği artar, Allah katında derecesi yükselir.
Dünya, başlı başına bir imtihan alanıdır:
"Allah, sizin hanginizin
daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı." (67/Mülk,
2)
"Andolsun, sizi korku,
açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme gibi şeylerle deneriz;
sabredenleri müjdele. Ki onlara bir belâ eriştiği zaman: 'Biz Allah içiniz ve
biz O'na döneceğiz!' derler. İşte Rablerinden bağışlama ve nimet hep onlaradır
ve doğru yolu bulanlar da onlardır." (2/Bakara, 155-157)
Allah'ın, kulu çeşitli
belâlarla, sıkıntılarla sınaması, kulun değersizliğine değil; tersine Allah
katındaki değerine işaret olabilir. Zira çekilen güçlük oranında yüksek
dereceler elde edilir. Belâlar Allah'ın sınavı olduğu gibi, nimet bolluğu da
O'nun sınavıdır. O, kimini bolluk ile, kimini darlık ile dener. Kulun nimetlere
şükretmesi, sıkıntılara, darlıklara katlanıp sabretmesi, Allah'ın kendisini
sevdiğinin belirtilerindendir.
Allah sevgisinin
belirtilerinden biri de kulun, Allah'ın murâdını, kendi isteklerine üstün
tutması; Allah'ı, kendi canından fazla sevmesi, gerektiğinde canını Allah
yolunda fedâ etmekten kaçınmamasıdır. Çünkü
"Allah, harçla kaynatılmış
binâlar gibi kendi yolunda saf bağlayarak çarpışanları sever." (61/Saff, 4),

"Allah, cennet karşılığında,
mü'minlerden canlarını ve mallarını satın almıştır. Allah yolunda çarpışırlar,
öldürürler ve öldürülürler." (9/Tevbe, 111)
Allah sevgisinin
belirtilerinden biri de kulun, Allah'tan başka her şeyi, O'nun uğrunda fedâ
etmesidir. Sevginin alâmeti, sevdiğini, nefsinden üstün tutmandır. Allah'a
ibâdet eden herkes seven değildir. Seven, yasaklardan kaçınandır (bk. 5/Mâide,
54; 48/Fetih, 29).
Sevenin gönlü, sevgiliden
başkasıyla huzura eremez. Nitekim Yüce Allah:
"Onlar ki inandılar ve
kalpleri Allah'ı zikredip anmakla huzur bulur. İyi bilin ki kalpler, ancak
Allah'ı zikirle mutmain olur." (13/Ra'd, 28) buyurmuştur. Ebû Bekir Sıddık
(r.a.) da: "Allah'ın hâlis sevgisini tatmak, kişiyi dünya peşinde koşmaktan
alıkor. İnsanlar içinde yalnız bırakır (bedeni halk içindedir ama gönlü yalnız
Allah iledir)" demiştir.
Allah sevgisinin
belirtilerinden biri, dünyanın elden çıkmasına üzülmemek, Allah'ın zikri dışında
geçen saatlere üzülmek, ibâdetleri yüksünmemek, zevk alarak yapmak, Allah'ın
yaratıklarına şefkatli, acımalı olmaktır. Yine belirtilerden biri de,
sevgilisinin rızâsından başka bir kaygısı, düşüncesi olmamaktır. Çünkü Allah'ın
rızâsı, nimetlerin en büyüğüdür.

SEVGİ VE ALLAH SEVGİSİ
Sevgi; Anlam ve Mâhiyeti
Allah Sevgisi
Sevginin Dereceleri
Allah'ın Kulu Sevmesi
Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
Sevginin Esası ve Sebepleri
1) Nefsi Koruma
2) İyilik Görme
3) Güzellik
4) Sevenle Sevilen Arasındaki Gizli İlişki
Allah Sevgisi İçin "Aşk" Kavramının Kullanılması Doğru mudur?.
Aşk Güzel Bir Duygu mudur?.
Sevgi İmanın Göstergesidir
Mü'minler Arası Sevgi
Kur'ân-ı Kerim'de Sevgi Kavramı
Allah Kimleri Sever?. İhsan Sahibi Muhsinleri (Güzellik Sergileyen, Allah'ı Görür Gibi O'na Kulluk Yapanları)
Tevbe Edenleri ve Temizlenenleri
Rasûlullah'a Tâbi Olup Uyanı
Takvâ Sahibi Muttakîleri, Sakınanları
Sabredenleri
Tevekkül Sahiplerini, Kendisine Dayanıp Güvenenleri
Âdil Olanları
Kendi Yolunda, Kenetlenmiş Gibi Saf Bağlayarak Savaşanları
Allah Kimleri Sevmez?. Aşırı Gidenleri
Fesâdı/Bozgunculuğu
Fâsidleri/Bozguncuları
Günahlarda Israr Eden Nankörleri, Fâizle Uğraşanları
Kâfirleri, Allah'a ve Rasûlüne İtaat Etmeyenleri
Zâlimleri
Şımarıkları
Kendini Beğenip Böbürlenen Kimseleri
Müstekbirleri, Büyüklük Taslayanları
Hâin Günahkârları
Kötü Sözün Açıkça Söylenmesini
Sınırı Aşanları
İsrâf Edenleri
Hadis-i Şeriflerde Sevgi Kavramı
Sevgi, Gönlün Ölümsüz Meyvesi
Allah Vedûd'dur; Çok Seven ve Çok Sevilendir
Sevgi Mahlûkat Ağacının Çekirdeğidir
Sevgi Mihenktaşıdır
Sevmek ve Adamak
Sevginin Zirvesi Takvâ.
Kimi, Nasıl Sevmek?.
Bir Meş'ale Ki Mevlâ Yaka, Üflemekle Sönmez
Sevgi Toplumu
Tutku (Çarpık Sevgi)
Sevginin Tezâhürleri
Emek
İlgi
Tanıma
Sorumluluk
Saygı
Sevginin Tezâhürü; Dostluk ve Dostun Nitelikleri
Sevginin Hayata Yansıması; Dostluk... Dost Olmak; Allah'a, Rasûlüne ve Mü'minlere. Allah ve Rasûlüne Dost Olmak
Müslümanların Birbirleriyle Dostlukları
Peygamber ve Onun Yolunu İzleyenler Dışındakileri Dost Kabul Edenler, Âhirette Büyük Pişmanlık Duyacaklar
O Gün Dostlar, Düşman Kesilecek
1- Mubah Sayılan İlişki
2- Haram Sayılan Velâyet
3- Küfrü Gerektiren Velâyet
Düşmanlıkta Aşırı Gidilmemesi, Düşman Bir Toplumun Bir Gün Dost Olabileceği
Düşmanı Yakın Bir Dost Haline Getirmek İçin Güzel Tavır
Düşmanlık ve Dostluk; Tevhidin Gereğidir, İmanın Dışa Yansımasıdır
Her din ve ideolojinin dostluk ve düşmanlık anlayışı kendine hastır
Velîliği Gerekli Olanlar
Velî Edinilmesi Yasak Olanlar
Bir Şeyi Allah'ı Sever Gibi Sevmek; Endâd Edinmek. Endâd ve Nidd Ne Demektir?.
Endâd Edinmenin İki Yansıması a- Endâdı (Bir Şeyi) Allah'ı Sever Gibi Sevmek.
b- Endâda Tâbi Olup Allah'a İtaat Eder Gibi İtaat Etmek 
Konu ile İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar