Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

HAZENE-İ CEHENNEM...

HAZENE

HAZENE-İ CEHENNEM

"Hazene", muhafız, bekçi cehennem
kapısının bekçi ve görevlileri manasına gelen "hâzin"in çoğuludur.
Sonsuz kudret sahibi olan yüce Rabbimiz,
dilediği herşeyi, hiçbir kimseye ihtiyaç duymadan sadece "ol" demekle
yapabildiği halde, hikmeti gereği birçok meleği çeşitli vazifelerle
görevlendirmiştir. "Hazene-i Cehennem" de bu görevlilerden bazılarıdır. Bunu
Kur'ân-ı Kerîm'in: "Cehennemde görev yapanları ancak meleklerden kıldık"
(el-Müddessir: 74/31) âyetinden anlamak mümkündür.

Rabbimiz bize, cehennemde görevli
bekçilerin sayısının on dokuz olduğunu bildirmektedir.

"Biliyor musun sakar (cehennem) nedir?
O, ne geri bırakır ne de
azabdan vazgeçer. İnsanın derisini kavurur. Üzerinde görevli on dokuz (melek)
vardır." (el-Müddessir:
74/27-30)

Kur'ân'ın verdiği bu on dokuz rakamı
üzerinde durup, çeşitli yorumlarda bulunanlar eksik değildir. Oysa Kur'ân'ın
kendisi bunun hikmetini yukarda geçen âyetin devamında şöyle açıklamaktadır:

"Onların sayısını inkârcılar için
sadece bir imtihan (vesilesi) yaptık ki, böylelikle kendilerine kitap verilenler
kesin bir bilgiye sahip olsun, iman edenlerin imanını artırsın; hem kendilerine
kitap verilenler hem de mü'minler şüpheye düşmesinler; kalblerinde hastalık
bulunanlarla kâfirler: Allah bu misâlle ne demek istemiştir ki desinler."
(el-Müddessir: 74/31)

Demek ki, inkârcılar ve kalbinde
hastalık bulunanlar "Bu sayıdan ne murad edilmiş" derler ve muhtemelen; "ondokuz
kişi cehennemliklere nasıl güç yetirecek?" şeklinde konuyu küçümsemek isterler.
Belki de bu görevlilerin, Allah'ın kendilerine büyük bir güç verdiği meleklerden
olduğunu düşünemiyorlar. Böyle bir ihtimale Cenab-ı Allah'ın cevabı:

"Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi,
yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Üzerinde iri yapılı, kaba ve
sert tabiatlı, Allah'ın kendilerine verdiği buyruklarına baş kaldırmayan,
kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır."
(et-Tahrîm : 66/6)
Öyle melekler ki, yalvarıp yakarma,
ağlayıp sızlama onları etkilemez, görevlerini yapmaktan bir nebze olsun
alıkoymaz.

"Hazene-i cehennem"in önde gelen ismi
Mâlik'tir. Kur'ân, cehennemliklerin çektikleri azaptan kurtulmak için:

"Ey Mâlik (dile de) Rabbin bizim
işimizi bitirsin! Diye seslenirler. Mâlik de, siz böyle kalacaksınız, der."
(ez-Zuhruf: 43/77)
Peygamber (s.a.s) de, rüyasında kendisine cehennem
ehlinin durumu gösterilirken, önündeki ateşi yakmakla meşgul birine gözü
takılır. Kim olduğunu sorduğunda: "Cehennem bekçisi Mâlik'tir" cevabını
alır.[1]

Kur'an'da İnkâr edenleri bölük
bölük cehenneme sürülecekleri, kapıların açılacağı ve cehennem bekçilerinin
onlara, "Size, içinizden Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugüne
kavuşacağınızı ihtar
eden peygamberler gelmedi mi?"[2]
diyecekleri ifade
edilmektedir.

[3]

Cehennem meleklerine "Zebani" denir.
Başındakine ise "Malik adı" verilir.[4][1]
Buhâri, Cenâiz: 93; Halid Erboğa, Şamil İslam Ansiklopedisi: 2/385-386.


[2]
Zümer: 39/71.


[3] Ahmet
Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.


[4]
Ahmet Kalkan, İslam Akaid: 124.

MELEKLERE İMAN.. Melek İsmi Hakkında Bilgi
Melek; Tanımı ve Mâhiyeti
Gayba ve Meleklere İman.
Meleklerin Görülüp Görülmemesi
Kur'ân-ı Kerim Melekleri Nasıl Anlatıyor
Meleklere İman, Her Müslümana Farzdır
Meleklerin Mahiyeti, Hususiyeti, Yaratılışı ve Özellikleri
Meleklerin Mahiyetleriyle İlgili Kur'an'daki Tasvirler
Melek İnancının Etkileri
Melekler Hakkında Tashih Edilmesi Gereken Bazı Yaklaşım ve Bâtıl İnançlar
Melekler Neden Görünmezler?.
Meleklerin Kuvvet ve Süratleri
Meleklerin Kanatları
Melekler Hakkındaki Modern Görüşlerin Tenkidi
Melekler Gaybı Bilmezler
Meleklerin Sayısı ve Çeşitleri
Meleklerin Reisleri
Meleklerin Bulundukları Yerler
Meleklerin Görevleri
1) Vahyi İnzal Etmek
2) Peygamberleri Desteklemek
3) Mü'minleri Desteklemek
4) Hakkı Ve Hayrı İlham Etmek Suretiyle İnsanlarda Bulunan Ruhi Güçleri Gayrete Getirmek (Uyandırmak)
5) Mü'minlere Dua ve İstiğfarda Bulunmak, Onlara Şefaat Etmek
6) İlahi Cezaları İnfaz Etmek
7) Cehennem İşleri ve Ehliyle İlgilenmek
8) Cennet İşleri ve Ehliyle İlgilenmek
9) Arşı Taşımak
10) Mükelleflerin Söz ve Amellerini Gözetmek, Onları Saymak, Yazmak ve İnsanı Hayat Merhalelerinde Çeşitli İşlerinde Korumak
11) Kabirde Sorguya Çekmek
12) Eceli Gelenlerin Ruhlarını Kabzetmek
13) Tabiat Olaylarını Allah'ın İradesine Uygun Olarak İdare Etmek
14) Sur'a Üfürümek
15) İbadet ve Tesbih Etmek
16) Sabah ve İkindi Namazlarında Bulunmak
17) Zikir Meclislerinde Bulunmak
18) İlim Ehlini Tebrik Edip Onlara Karşı Tevazu Göstermek
19) Kur'an Okunurken İnerek Dinlemek
20) Namaz Kılanlarla Beraber Amin Demek
21) Allah'ın Sevdiğini ve Sevmediğini İlan Etmek
22) Temiz Kimseler Ölürken Onları Selamlamak ve Müjdelemek, Kâfir ve Fasıkların İse Yüzlerine ve Arkalarına Vurmak
Meleklerin Görevlendirilmesinin Hikmeti
Meleklerle İnsanlar Arasındaki Efdaliyet
MUKARRABÛN MELEKLERİ
BÜYÜK MELEKLER..
1) Cebrâil
2) Azrâil
3) İsrafil
4) Mikâil
CEBRÂİL (a.s.)
RUHU'L-KUDÜS.
ÖLÜM MELEĞİ (AZRÂİL)
İSRÂFİL (a.s)
MİKÂİL.
ZEBÂNÎ
HAMELE-İ ARŞ.
KİRÂMEN KÂTİBİN..
HAFAZA MELEKLERİ
MÜNKER-NEKİR..
HAZENE-İ CEHENNEM...
HAZENE-İ CENNET..
HÂRÛT-MÂRÛT