Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Nikâhın Önemi

Nikâhın Önemi


Nikâhın Önemi:


Evlilik,
yaratılışın gereği bir duygudur. Her insanın buna ihtiyacı vardır. Hayatın güzel
bir şekilde devam etmesi buna bağlıdır. Aile kurumunu koruyan toplumların birçok
yönden daha sağlıklı olduğu, bu toplumlarda yetişen insanın daha kaliteli,
sosyal ilişkilerde daha düzeyli olduğu ve özellikle çocukların daha huzurlu ve
nitelikli yetiştiği bilinmektedir.
Ailesi çöken
toplumlar, her açıdan çökmeye mahkûmdur. Aileyi oluşturan ve yücelten de nikâh
bağıdır. Nikâh sosyal bir faydadır. Nesiller bu yolla çoğalır, devam eder. İnsan
türü aileyle korunur. Nesiler, ancak nikâh akdi ile korunmaya alınır. İslâm'ın
amaçlarından biri de nesli korumaktır. Kişiyi aile daha iyi eğitip terbiye eder.
Her toplum kendi kültürünü aile kurumunda yeni nesillere daha iyi öğretir.
Fuhuş (gayrı
meşrû ilişkiler) birçok bedensel ve ruhsal hastalıklara yol açar. Bunu aile
hayatı azaltabilir. Kişi aile hayatıyla ruhsal huzura kavuşur. Başkasını
sevmenin, çocuk yetiştirmenin, onlara fedakârlık yapmanın, beraberce hayatın
güçlüklerine katlanmanın, birçok şeyi birlikte paylaşmanın zevkini yaşayabilir.
Babalık şefkati, analık merhameti ancak aile hayatıyla tadılabilir. Analık
kurumunun yüceliğini düşünürsek bunu daha iyi anlarız. İslâm'da anaya, analık
kurumuna ve anaya iyilik etmeye ne denli önem verildiğini düşünürsek aile
kavramını daha iyi anlamış oluruz.
Nikâhla beraber
insanın hayatında önemli değişiklikler olur. Kişinin sorumluluğu artar, hayatını
ve sevgisini paylaşabileceği bir insanla yaşamaya başlar. Bölüşmeyi, sevmeyi,
merhamet etmeyi, iyilik yapmayı, cömertliği öğrenir. İnsanlarla beraber yaşamayı
ve onlarla geçinmeyi bilir. Ancak aile hayatı insana bu anlayışı uygun bir
şekilde verebilir. Nikâhla beraber insan, bir zorluğun bir güçlüğün altına
girer, sorumluluğu artar; bu bilinen bir şeydir. Bütün evliliklerin de çok güzel
ve huzurlu olduğu söylenemez. Ancak bunlar aile kurumunun, nikâhın önemini
azaltmaz. Şüphesiz nikâhın verdiği lezzet, getirdiği acıdan kat kat fazladır.
Özellikle Avrupada gelişen
nikâhsız beraberlikler ve cinsel hürriyet, nikâhı ve aile kurumunu, dolayısıyla
da giderek insanlığı tehdit ediyor. Onların da en doğal olan yola, yaratılışa
dönmelerini umuyoruz. ?Nikâhta kerâmet vardır!? diyenler ne güzel söylemişler.[1]
Nikâh; Evlenme, kocaya gitme,
cinsî temasta bulunma, evlenmeleri yasak olmayan bir erkekle bir kadın arasında
yapılan ve müşterek hayat ve nesli sürdürmek için bir bağ meydana getiren
akittir.
Tarih boyunca, çeşitli
milletlerde ve hukuk sistemlerindeki evlilik anlayışı ve tatbikatı aynı
olmamıştır. ilâhî vahye dayanan semavî dinlerde erkekle kadının ortak bir yuva
kurması ancak nikâh akdiyle mümkün kılınmıştır. Nikâh akdi eşlerin veya
temsilcilerinin serbest irâdesiyle oluşur. Karı kocadan meydana gelen aile
yuvasında tarih boyunca, çeşitli topluluklarda üç sistem uygulanmıştır.
[1]
Hüseyin K. Ece, İslâm'ın Temel
Kavramları, s. 499-501.

NİKÂH VE TALÂK.. Nikâh; Anlam ve Mâhiyeti
İslâm'da Nikâh İbâdeti
Nişanlılık Döneminde Kıyılan Nikah.
Nişan Bozma
1- Mehirden Sayılması İçin Verilen Hediyeler
2- Mehirden Sayılmayan Hediyeler
Nikâhın Önemi
I) Koca Hâkimiyetine Dayanan Evlilik
2) Eşlerin Eşitliği Esasına Dayanan Evlilik
3) Ortalama Sistem
İslam'daki Durum
Evlenmenin Hükmü
Eş Seçimi
Nikâh'ın Rükünleri
İcap ve Kabulde Bulunurken Uyulacak Şartlar
Evlilik Akdinde Velînin Rolü
Evliliğin Tek Kişi Tarafından Akdedilmesi
Nikâh Akdinde Özel Şartlar Belirlemek
Evliliğin Sıhhat Şartları
Nikâh Şâhidinde Aranan Nitelikler
Karı Koca İlişkisi
Mehir
Mehrin Üst ve Alt Sınırı
Mehrin Konusu
Mehrin Çeşitleri
1) Mehr-i Müsemmâ
a) Mehr-i Muaccel
b) Mehr-i Müeccel
2) Mehr-i Misil
Mehr-i Mislin Takdiri
Mehrin Sahibi
Kadının, Mehrin Tamamına Hak Kazandığı Haller
1) Sahih Halvet
2) Zifaf
3) Eşlerden Birinin Ölümü
Mehrin Yarısının Ödeneceği Haller
Kadına Mehir Vermenin Gerekmediği Durumlar
Mut'a Nikâhı
Mut'anın Yasaklandığını Bildiren Sünnet Delili
Mut'a Konusunda Sahâbe Uygulaması
İbn Abbas'ın Mut'aya İlişkin Görüşü
Mut'a Nikâhı Hakkındaki Hadisler
Şianın Görüşü
Râzi'nin Şi'anın Delillerine Cevabı
Kur'ân-ı Kerim'de Nikâh Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Nikâh.
Cennet Bahçesi veya Cehennem Çukuru Âile Hayatı Aile; Bireyden Cemaate, Düzensizlikten Nizama, Günahlardan İbadete Geçiş
Çocuk Cennet Kokusu, veya...
Çocuğun Ana Baba Üzerinde Hakları (Ana Babanın Görevleri) 1- Güzel İsim
2- İyi Terbiye
3- Evlendirme
4- Eşit Muâmele
Diğer Görevleri
Tahnîk
Kulağına Ezan Okuma
Akika kurbanı
Sünnet (Hıtân)
Saçını Tıraş Edip Ağırlığınca Sadaka Vermek
Ailede Haklar ve Görevler
1- Kadının Ailedeki Görevleri
2- Kocanın Ailedeki Görevleri
3- Çocukların Anne ve Babalarına Karşı Görevleri
4- Kardeşlerin Birbirlerine Karşı Görevleri
Ana-Babanın En Büyük, En Kutsal Görevi Çocuklar, Çocuklar, Çocuklar!
Çocuk Eğitimi
Kadının En Saygın, En Mübarek Konumu; Annelik
İslâm Aile Hukukunun Özellikleri
Evlenme, Evlilik.
Kefâet/Küfüv; Evlenecekler Arasında Denklik ve Uyum..
1) Dindarlık
2) İslâm
3) Hürriyet
4) Neseb
5) Mal
6) Meslek
Başlık Parası
Nişan, Nişanlanma.
Düğün; Nikâhın İlânı
Velîme; Düğünde İkrâm..
Nesil Emniyeti
Teaddüd-i Zevcât/Poligami
Birden çok Kadınla Evlenmenin Şartları
1- Eşler Arasında Adâletli Davranmak
2- Eşlerin Geçimini Sağlamaya Gücü Yetmek
Çok Evliliğe İslâm'ın İzin Vermesinin Hikmetleri
Genel Sebepler
Özel Sebepler
Doğum Kontrolü.
Düşük Yapma.
Talâk/Boşanma; Allah'ın Hoşlanmadığı Mubah.
Talâkın Hikmeti
Talâkın Hükmü
Talâk Yetkisi
Talâkın Çeşitleri
1- Sünnî Talâk
2- Bid'î Talâk
3- Ric'î Talâk
4- Bâin Talâk
Talâkta Şâhit Bulundurma
Boşama Mehri