Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kadına Mehir Vermenin Gerekmediği Durumlar

Kadına Mehir Vermenin Gerekmediği Durumlar


Kadına Mehir Vermenin Gerekmediği Durumlar:


İki durumda kadına mehir vermek
gerekmez.
1) Evlenme akdi fâsit
olur ve koca karısını zifaftan önce boşarsa, erkeğin mehir veya mut'a vermesi
gerekmez. Bu konuda evliliğin karşılıklı rızâ ile veya hâkimin hükmüyle sona
ermesi sonucu değiştirmez.
2) Evlilik akdi sahih
olur, fakat, gerçek veya hükmî (sahih halvet sûretiyle) zifaftan önce kadının
fiiliyle ayrılık vuku bulursa, kadın yine bir şey alamaz. Kadının küçük
evlendirilmesi halinde bulûğ muhayyerliği hakkını kullanması, irtidat etmesi
veya kocası İslâm'a giren ve ehl-i kitap olmayan kadının, müslüman olmaktan
kaçınması hallerinde evlilik akdi kadın tarafından veya kadın sebebiyle sona
ermiş sayılır. Kadının, kocasının usûl veya fürûundan birisiyle hurmet-i
müsâharayı gerektiren bir fiil işlemesi, meselâ zinâ etmesi veya bunlardan
birisiyle sevişmesi halinde de evlilik kadın tarafından sona erdirilmiş sayılır
(el-Kâsânî, a.g.e., II, 336, 337).
Sonuç olarak mehir evlilik
hayatı süresince kadın için bir yedek akçe niteliğindedir. Kadının âniden
kocasını kaybetmesi veya boşanmaları hâlinde, kocasının evinde kalması
zorlaşabileceği için, kendisine yeni bir hayat programı hazırlayıncaya kadar
mehir ona bir destek olur. En az mehir miktarının iki tane kurbanlık koyun
parası kadar olduğu, üst sınırının ise dört yüz dirhemin de üstünde olabileceği,
Hz. Peygamber devrinde, yaklaşık beş dirheme bir kurbanlık koyun alındığı
dikkate alınırsa, böyle bir gerçek mehrin, önemli bir yedek akçe teşkil edeceği
açıktır.[1]


[1]
H. Döndüren, Saffet Köse, Şâmil İslâm Ansiklopedisi, c. 4, s. 107-111

NİKÂH VE TALÂK.. Nikâh; Anlam ve Mâhiyeti
İslâm'da Nikâh İbâdeti
Nişanlılık Döneminde Kıyılan Nikah.
Nişan Bozma
1- Mehirden Sayılması İçin Verilen Hediyeler
2- Mehirden Sayılmayan Hediyeler
Nikâhın Önemi
I) Koca Hâkimiyetine Dayanan Evlilik
2) Eşlerin Eşitliği Esasına Dayanan Evlilik
3) Ortalama Sistem
İslam'daki Durum
Evlenmenin Hükmü
Eş Seçimi
Nikâh'ın Rükünleri
İcap ve Kabulde Bulunurken Uyulacak Şartlar
Evlilik Akdinde Velînin Rolü
Evliliğin Tek Kişi Tarafından Akdedilmesi
Nikâh Akdinde Özel Şartlar Belirlemek
Evliliğin Sıhhat Şartları
Nikâh Şâhidinde Aranan Nitelikler
Karı Koca İlişkisi
Mehir
Mehrin Üst ve Alt Sınırı
Mehrin Konusu
Mehrin Çeşitleri
1) Mehr-i Müsemmâ
a) Mehr-i Muaccel
b) Mehr-i Müeccel
2) Mehr-i Misil
Mehr-i Mislin Takdiri
Mehrin Sahibi
Kadının, Mehrin Tamamına Hak Kazandığı Haller
1) Sahih Halvet
2) Zifaf
3) Eşlerden Birinin Ölümü
Mehrin Yarısının Ödeneceği Haller
Kadına Mehir Vermenin Gerekmediği Durumlar
Mut'a Nikâhı
Mut'anın Yasaklandığını Bildiren Sünnet Delili
Mut'a Konusunda Sahâbe Uygulaması
İbn Abbas'ın Mut'aya İlişkin Görüşü
Mut'a Nikâhı Hakkındaki Hadisler
Şianın Görüşü
Râzi'nin Şi'anın Delillerine Cevabı
Kur'ân-ı Kerim'de Nikâh Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Nikâh.
Cennet Bahçesi veya Cehennem Çukuru Âile Hayatı Aile; Bireyden Cemaate, Düzensizlikten Nizama, Günahlardan İbadete Geçiş
Çocuk Cennet Kokusu, veya...
Çocuğun Ana Baba Üzerinde Hakları (Ana Babanın Görevleri) 1- Güzel İsim
2- İyi Terbiye
3- Evlendirme
4- Eşit Muâmele
Diğer Görevleri
Tahnîk
Kulağına Ezan Okuma
Akika kurbanı
Sünnet (Hıtân)
Saçını Tıraş Edip Ağırlığınca Sadaka Vermek
Ailede Haklar ve Görevler
1- Kadının Ailedeki Görevleri
2- Kocanın Ailedeki Görevleri
3- Çocukların Anne ve Babalarına Karşı Görevleri
4- Kardeşlerin Birbirlerine Karşı Görevleri
Ana-Babanın En Büyük, En Kutsal Görevi Çocuklar, Çocuklar, Çocuklar!
Çocuk Eğitimi
Kadının En Saygın, En Mübarek Konumu; Annelik
İslâm Aile Hukukunun Özellikleri
Evlenme, Evlilik.
Kefâet/Küfüv; Evlenecekler Arasında Denklik ve Uyum..
1) Dindarlık
2) İslâm
3) Hürriyet
4) Neseb
5) Mal
6) Meslek
Başlık Parası
Nişan, Nişanlanma.
Düğün; Nikâhın İlânı
Velîme; Düğünde İkrâm..
Nesil Emniyeti
Teaddüd-i Zevcât/Poligami
Birden çok Kadınla Evlenmenin Şartları
1- Eşler Arasında Adâletli Davranmak
2- Eşlerin Geçimini Sağlamaya Gücü Yetmek
Çok Evliliğe İslâm'ın İzin Vermesinin Hikmetleri
Genel Sebepler
Özel Sebepler
Doğum Kontrolü.
Düşük Yapma.
Talâk/Boşanma; Allah'ın Hoşlanmadığı Mubah.
Talâkın Hikmeti
Talâkın Hükmü
Talâk Yetkisi
Talâkın Çeşitleri
1- Sünnî Talâk
2- Bid'î Talâk
3- Ric'î Talâk
4- Bâin Talâk
Talâkta Şâhit Bulundurma
Boşama Mehri