Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Nikâh'ın Rükünleri

Nikâh

Nikâh'ın Rükünleri:

Bir şeyin varlığı, kendi
varlığına bağlı olan ve onun yapısından bir parça teşkil eden ana unsura "rükün"
denir. Evlilik akdi için "icap ve kabul" bir rükündür. Çünkü evlenme akdinin
varlığı, icap ve kabulün varlığına bağlıdır ve bu, akdin bir parçasıdır. Bir
şeyin varlığı kendi varlığına bağlı olmakla birlikte, onun yapısından bir parça
teşkil etmeyen iş veya niteliğe ise "şart" denir. Meselâ, namaz için abdest bir
şarttır. Abdestsiz namazın varlığından söz edilemez; fakat bununla birlikte
abdest, namazın niteliğinden bir parça değildir. Evlilik akdinde şâhitlerin
bulunması, akdin şartıdır.

Hanefîlere göre evlilik akdinin
rükünleri icap ve kabulden ibarettir. Çoğunluk müctehidlere göre ise evliliğin
rükünleri dört tane olup; sîyga (icap ve kabul), kadın, koca ve velî'dir. Akdin
konusu; eşlerin evlilikten amaçladıkları birbirinin cinsel yönlerinden
yararlanmadır. Bu nedenle, yalnız ev hizmetlerini görmek üzere yapılacak bir
akit bir iş akdi olabilir. Nikâh akdinde karı koca hayatı yaşamı asıldır. Mehir,
akdin kendisine bağlı olduğu bir unsur değil; nafaka gibi evliliğin
hükümlerindendir.
İcap, evlenme akdi
taraflarından birisinin ilk olarak yaptığı tekliftir. "Benimle şu anda evlenmeyi
kabul ediyor musun?" teklifine, diğer tarafın "kabul ettim" şeklindeki cevabı
"kabul" niteliğindedir. Burada ilk teklifin karı veya koca tarafından yapılması,
sonucu etkilemez. İlk teklif icap, ikincisi kabul niteliğindedir. Çoğunluk İslâm
fakihlerine göre icap, kadının velîsi veya vekili tarafından erkeğe yapılan
evlendirme teklifidir. Kabul ise, kocanın bu teklife verdiği olumlu cevaptan
ibarettir (el-Kâsânî, el-Bedâyi', II, 229 vd., V, 133; İbn Manzûr, Lisânül-Arab,
XIII,185; Hamdi Döndüren, a.g.e., s. 187, 188).

NİKÂH VE TALÂK.. Nikâh; Anlam ve Mâhiyeti
İslâm'da Nikâh İbâdeti
Nişanlılık Döneminde Kıyılan Nikah.
Nişan Bozma
1- Mehirden Sayılması İçin Verilen Hediyeler
2- Mehirden Sayılmayan Hediyeler
Nikâhın Önemi
I) Koca Hâkimiyetine Dayanan Evlilik
2) Eşlerin Eşitliği Esasına Dayanan Evlilik
3) Ortalama Sistem
İslam'daki Durum
Evlenmenin Hükmü
Eş Seçimi
Nikâh'ın Rükünleri
İcap ve Kabulde Bulunurken Uyulacak Şartlar
Evlilik Akdinde Velînin Rolü
Evliliğin Tek Kişi Tarafından Akdedilmesi
Nikâh Akdinde Özel Şartlar Belirlemek
Evliliğin Sıhhat Şartları
Nikâh Şâhidinde Aranan Nitelikler
Karı Koca İlişkisi
Mehir
Mehrin Üst ve Alt Sınırı
Mehrin Konusu
Mehrin Çeşitleri
1) Mehr-i Müsemmâ
a) Mehr-i Muaccel
b) Mehr-i Müeccel
2) Mehr-i Misil
Mehr-i Mislin Takdiri
Mehrin Sahibi
Kadının, Mehrin Tamamına Hak Kazandığı Haller
1) Sahih Halvet
2) Zifaf
3) Eşlerden Birinin Ölümü
Mehrin Yarısının Ödeneceği Haller
Kadına Mehir Vermenin Gerekmediği Durumlar
Mut'a Nikâhı
Mut'anın Yasaklandığını Bildiren Sünnet Delili
Mut'a Konusunda Sahâbe Uygulaması
İbn Abbas'ın Mut'aya İlişkin Görüşü
Mut'a Nikâhı Hakkındaki Hadisler
Şianın Görüşü
Râzi'nin Şi'anın Delillerine Cevabı
Kur'ân-ı Kerim'de Nikâh Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Nikâh.
Cennet Bahçesi veya Cehennem Çukuru Âile Hayatı Aile; Bireyden Cemaate, Düzensizlikten Nizama, Günahlardan İbadete Geçiş
Çocuk Cennet Kokusu, veya...
Çocuğun Ana Baba Üzerinde Hakları (Ana Babanın Görevleri) 1- Güzel İsim
2- İyi Terbiye
3- Evlendirme
4- Eşit Muâmele
Diğer Görevleri
Tahnîk
Kulağına Ezan Okuma
Akika kurbanı
Sünnet (Hıtân)
Saçını Tıraş Edip Ağırlığınca Sadaka Vermek
Ailede Haklar ve Görevler
1- Kadının Ailedeki Görevleri
2- Kocanın Ailedeki Görevleri
3- Çocukların Anne ve Babalarına Karşı Görevleri
4- Kardeşlerin Birbirlerine Karşı Görevleri
Ana-Babanın En Büyük, En Kutsal Görevi Çocuklar, Çocuklar, Çocuklar!
Çocuk Eğitimi
Kadının En Saygın, En Mübarek Konumu; Annelik
İslâm Aile Hukukunun Özellikleri
Evlenme, Evlilik.
Kefâet/Küfüv; Evlenecekler Arasında Denklik ve Uyum..
1) Dindarlık
2) İslâm
3) Hürriyet
4) Neseb
5) Mal
6) Meslek
Başlık Parası
Nişan, Nişanlanma.
Düğün; Nikâhın İlânı
Velîme; Düğünde İkrâm..
Nesil Emniyeti
Teaddüd-i Zevcât/Poligami
Birden çok Kadınla Evlenmenin Şartları
1- Eşler Arasında Adâletli Davranmak
2- Eşlerin Geçimini Sağlamaya Gücü Yetmek
Çok Evliliğe İslâm'ın İzin Vermesinin Hikmetleri
Genel Sebepler
Özel Sebepler
Doğum Kontrolü.
Düşük Yapma.
Talâk/Boşanma; Allah'ın Hoşlanmadığı Mubah.
Talâkın Hikmeti
Talâkın Hükmü
Talâk Yetkisi
Talâkın Çeşitleri
1- Sünnî Talâk
2- Bid'î Talâk
3- Ric'î Talâk
4- Bâin Talâk
Talâkta Şâhit Bulundurma
Boşama Mehri