Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Mehir

Mehir


Mehir

"Mehir"; Evlenme sırasında
kadına bu isimle ödenen meblağ; evlilikte kadının nikâh akdi veya cinsel temasla
hak kazandığı mal veya meblağ anlamında bir fıkıh terimidir. Kitap, Sünnet ve
fıkıh literatüründe mehir kelimesi yerine, eş anlamda; "sadûk", "sadûka","nıhle",
"farîza", "ecr", "hıbâ", "ukr", "alâik", "tavl" ve "nikâh" kelimeleri de
kullanılır.
İslâm, Hristiyanlıkta olduğu
gibi kadının erkeğe verilmek üzere para biriktirilmesini (drahoma) değil de;
aksine, erkeklerin kadınlara rağbetinin bir sembolü olsun diye hediye kabilinden
bir meblağın ona verilmesini emretmiştir. Mehir, kadına değil; erkeğin üzerine
vâciptir. Dâru'l-İslâm'da bir kadınla cinsel temas, ya had cezasını gerektirir,
ya da mehir hakkını doğurur. Bu, kadına saygının bir sonucudur.
Kur'ân-ı Kerîm'de mehirden söz
eden çeşitli âyetler vardır. Bazıları şunlardır: "Aldığınız kadınların
mehirlerini yürekten isteyerek ve Allah'ın bir atiyyesi olarak verin."
(4/Nisâ, 4). Çoğunluğa göre, burada hitap kocalaradır. Bazı bilginler hitabın
velîlere olduğu görüşündedir. Câhiliye devrinde mehri kızın velîleri alır ve
adına da "nihle" derlerdi. "...Haram olanlar dışındaki kadınlarla evlenmeniz,
nâmuslu olarak ve zinâya sapmaksızın yaşamak ve mallarınızdan onlara mehir
vermek şartıyla size helâl kılındı. Artık o kadınlardan hangisiyle yararlanmanız
olmuşsa, ücretlerini belirlendiği şekliyle verin. Mehir miktarını belirledikten
sonra aranızda gönül hoşluğu ile uyuştuğunuz miktar hakkında üzerinize bir vebal
yoktur." (4/Nisâ, 24).
Abdullah bin Abbas (r.a.)'tan
rivâyet edildiğine göre, Hz. Ali, Hz. Fâtıma ile evlenirken Rasûlullah (s.a.s.)
kendisine; "O'na bir şey ver" dedi. Ali: "Bende bir şey yok" deyince de;
"Hutamî zırhını verebilirsin" buyurdular. Bir kadınla evlenmek isteyen
bir sahâbeye Allah'ın elçisi mehir vermesini bildirdi. Evinden de eli boş
dönünce; "Demirden bir yüzük de olsa bak" deyip, yeniden eve gönderdi.
Yine boş dönünce, ne miktar Kur'ân-ı Kerîm bildiğini sordu ve sonunda şöyle
buyurdu: "Haydi git, onu sana bildiğin Kur'an karşılığında verdim" (eş-Şevkânî,
Neylü'l-Evtâr, VI, 170).
Bu konudaki âyet ve hadislerden
şu sonuca varılmıştır. Rasûlullah (s.a.s.), mehirsiz hiç bir evliliğe ruhsat
vermemiştir. Eğer mehir vâcip olmasaydı, bunu göstermek için arada bir onu
terkederdi. Diğer yandan, sahâbe devrinden bu yana İslâm bilginleri mehir
üzerinde icmâ etmişlerdir (bk. es-Serahsî, el-Mebsut, V, 62 vd.; el-Kâsânî,
Bedâyiu's-Sanâyi, II, 274-304; İbnü'l-Hümâm, Fethul-Kadîr, II, 434 vd.; el-Cassâs,
Ahkâmü'l-Kur'ân, III, 86 vd.; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-Müctehid, II, 16 vd.; İbn
Âbidin, Reddü'l-Muhtâr, II, 329 vd.).
Aile yuvasıyla ilgili
görevlerin en güzel şekilde yerine getirilmesi için, eski çağlardan beri kadınla
erkek arasında bir görev bölümü yapılmıştır. Erkek, evin dışındaki işlerle
uğraşır ve gerektiğinde ağır işlerde çalışarak geçim için kazanç sağlar. Kadın
da evin yönetimi, yemeğin hazırlanması, çocukların bakım ve terbiyesiyle
uğraşır. Bu yüzden bütün malî yükümlülükler kadının değil, erkeğin görevidir.
Mehir ve bütün kapsamıyla nafaka bu yükümlülükler arasındadır. Bu görev bölümü
erkekle kadının yaratılışına ve İlâhî sünnete de uygundur. Erkek daha güçlü
olduğu için çalışıp kazanmaya daha yatkındır. Kur'an'da şöyle buyurulur:
"Erkekler, kadınlardan daha güçlü kuvvetlidirler. Yani ailenin reisidirler.
Bunun sebebi şudur: Allah onlardan kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de
erkek, mallarından evin geçimini sağlamaktadır" (4/Nisâ, 34).
Mehir, nikâh akdinin rükün veya
şartlarından değildir. Bu yüzden mehirsiz akdedilecek nikâh geçerli olur ve
kadın emsal mehire hak kazanır. Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyurulur:
"Kendileriyle cinsel temasta bulunmadığınız veya kendilerine bir mehir tâyin
etmediğiniz kadınları boşamışsanız, bunda üzerinize bir sakınca yoktur."
(2/Bakara, 236). Bu âyette, cinsel birleşmeden veya mehir tesbitinden önce
kadını boşamanın geçerli olduğu belirtilmektedir. Boşama ancak sahih nikâhtan
sonra mümkün olduğuna göre, âyet, akit sırasında mehrin konuşulmasının bir rükün
ve bir şart olmadığına delâlet eder (el-Kâsânî, a.g.e., II, 274; eş-Şîrâzî, el-Mühezzeb,
Halebî tab'ı, II, 55, 60; İbn Rüşd, a.g.e., II, 25).
Ukbe b. Âmir (r.a.)'in
naklettiği şu hadis de yukarıdaki anlamı destekler. Hz. Peygamber bir adama:
"Seni filanca kadınla evlendireyim mi?" demiş; erkeğin; "evet" demesi
üzerine, kadına hitâben; "Seni filanca erkekle evlendirmeme razı oluyor
musun?" diye sormuştu. Kadının da "evet" demesi üzerine, onları evlendirdi.
Herhangi bir mehir belirlenmeksizin evlilik gerçekleşti. Bu erkek, vefatı
sırasında şöyle dedi: "Rasûlullah (s.a.s.), beni filanca kadınla evlendirdi. Bir
mehir konuşulmadı ve kadına bir şey de vermedim. Ona mehrim olarak Hayber'deki
hissemi veriyorum." Kadın bu hisseyi almış ve yüz bin dirhem karşılığında
satmıştır (ez-Zühaylî, el-Fıkhu'l-İslâmî ve Edilletuh, Dımaşk 1405/1985, VII,
254). Yalnız Mâlikîler mehri, nikâhın bir rüknü olarak kabul ederler. Eşler
mehirsiz olarak veya şarap, domuz eti gibi şer'an mal sayılmayan bir şeyi mehir
yaparak evlenseler Mâlikîler dışında çoğunluğa göre akit geçerli olur.

NİKÂH VE TALÂK.. Nikâh; Anlam ve Mâhiyeti
İslâm'da Nikâh İbâdeti
Nişanlılık Döneminde Kıyılan Nikah.
Nişan Bozma
1- Mehirden Sayılması İçin Verilen Hediyeler
2- Mehirden Sayılmayan Hediyeler
Nikâhın Önemi
I) Koca Hâkimiyetine Dayanan Evlilik
2) Eşlerin Eşitliği Esasına Dayanan Evlilik
3) Ortalama Sistem
İslam'daki Durum
Evlenmenin Hükmü
Eş Seçimi
Nikâh'ın Rükünleri
İcap ve Kabulde Bulunurken Uyulacak Şartlar
Evlilik Akdinde Velînin Rolü
Evliliğin Tek Kişi Tarafından Akdedilmesi
Nikâh Akdinde Özel Şartlar Belirlemek
Evliliğin Sıhhat Şartları
Nikâh Şâhidinde Aranan Nitelikler
Karı Koca İlişkisi
Mehir
Mehrin Üst ve Alt Sınırı
Mehrin Konusu
Mehrin Çeşitleri
1) Mehr-i Müsemmâ
a) Mehr-i Muaccel
b) Mehr-i Müeccel
2) Mehr-i Misil
Mehr-i Mislin Takdiri
Mehrin Sahibi
Kadının, Mehrin Tamamına Hak Kazandığı Haller
1) Sahih Halvet
2) Zifaf
3) Eşlerden Birinin Ölümü
Mehrin Yarısının Ödeneceği Haller
Kadına Mehir Vermenin Gerekmediği Durumlar
Mut'a Nikâhı
Mut'anın Yasaklandığını Bildiren Sünnet Delili
Mut'a Konusunda Sahâbe Uygulaması
İbn Abbas'ın Mut'aya İlişkin Görüşü
Mut'a Nikâhı Hakkındaki Hadisler
Şianın Görüşü
Râzi'nin Şi'anın Delillerine Cevabı
Kur'ân-ı Kerim'de Nikâh Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Nikâh.
Cennet Bahçesi veya Cehennem Çukuru Âile Hayatı Aile; Bireyden Cemaate, Düzensizlikten Nizama, Günahlardan İbadete Geçiş
Çocuk Cennet Kokusu, veya...
Çocuğun Ana Baba Üzerinde Hakları (Ana Babanın Görevleri) 1- Güzel İsim
2- İyi Terbiye
3- Evlendirme
4- Eşit Muâmele
Diğer Görevleri
Tahnîk
Kulağına Ezan Okuma
Akika kurbanı
Sünnet (Hıtân)
Saçını Tıraş Edip Ağırlığınca Sadaka Vermek
Ailede Haklar ve Görevler
1- Kadının Ailedeki Görevleri
2- Kocanın Ailedeki Görevleri
3- Çocukların Anne ve Babalarına Karşı Görevleri
4- Kardeşlerin Birbirlerine Karşı Görevleri
Ana-Babanın En Büyük, En Kutsal Görevi Çocuklar, Çocuklar, Çocuklar!
Çocuk Eğitimi
Kadının En Saygın, En Mübarek Konumu; Annelik
İslâm Aile Hukukunun Özellikleri
Evlenme, Evlilik.
Kefâet/Küfüv; Evlenecekler Arasında Denklik ve Uyum..
1) Dindarlık
2) İslâm
3) Hürriyet
4) Neseb
5) Mal
6) Meslek
Başlık Parası
Nişan, Nişanlanma.
Düğün; Nikâhın İlânı
Velîme; Düğünde İkrâm..
Nesil Emniyeti
Teaddüd-i Zevcât/Poligami
Birden çok Kadınla Evlenmenin Şartları
1- Eşler Arasında Adâletli Davranmak
2- Eşlerin Geçimini Sağlamaya Gücü Yetmek
Çok Evliliğe İslâm'ın İzin Vermesinin Hikmetleri
Genel Sebepler
Özel Sebepler
Doğum Kontrolü.
Düşük Yapma.
Talâk/Boşanma; Allah'ın Hoşlanmadığı Mubah.
Talâkın Hikmeti
Talâkın Hükmü
Talâk Yetkisi
Talâkın Çeşitleri
1- Sünnî Talâk
2- Bid'î Talâk
3- Ric'î Talâk
4- Bâin Talâk
Talâkta Şâhit Bulundurma
Boşama Mehri