Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Evliliğin Sıhhat Şartları

Evliliğin Sıhhat Şartları

Evliliğin Sıhhat
Şartları:

Evliliğin geçerli olması için
şu şartların gerçekleşmesi gerekir:
1) Eşler arasında
sürekli veya geçici bir evlenme engeli bulunmamalıdır. Bain talâkla boşanıp
iddet beklemekte olan kadını nikâhlamak, biri kadın diğeri erkek olduğu takdirde
birbirine haram olacak derecedeki iki hısımı bir nikâh altında toplamak gibi. Bu
durumlarda nikâh fâsit olur. Eğer kadın erkeğe ebedî olarak haram olan
hısımlardan ise, akit ittifakla bâtıl olur. Artık bu, bir meydana gelme şartı
sayılır. Kız, kız kardeş, hala veya teyze ile evlenmek gibi. Buna göre, haramlık
kesin ise; bu, butlan sebebi olur. Eğer zannî olursa fesat sebebi olur.
2) İcap ve kabul siygası
geçici değil, süreklilik bildiren bir uslûpla ifâde edilmelidir. Evlilik belli
bir süre için yapılmışsa akit bâtıl olur. Erkeğin kadına "Bir ay süreyle senin
cinsel yönlerinden yararlanayım" veya seni bir ay veya bir yıl yahut bu beldede
oturduğum sürece kendime nikâhladım" dese, kadın bu teklifi kabul edince
birincisi "mut'a", ikincisi "muvakkat nikâh" adını alır.
3) Evlilik akdi
sırasında iki şâhidin bulunması sıhhat şartıdır. Velî dışında iki şâhit
bulunmadıkça akit geçerli olmaz. Delil şu hadislerdir: Hz. Âişe (r. anhâ), Hz.
Peygamber (s.a.s.)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Bir velî ve iki
adâletli şâhit olmadıkça nikâh olmaz" (Ebû Dâvud, Nikâh, 19; Dârimî, Nikâh,
11); "Şâhitler bulunmadıkça nikâh olmaz" (Buhârî, Şehâdât 8); ?Dört
kimsenin hazır bulunmadığı evlilik ancak fuhuştur. Bunlar; evlenecek olan erkek,
kızın velîsi ve iki şâhittir" (eş-Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 42). Akit sırasında
şâhit bulundurulmasını bildiren âyet, evlilik akdini de kapsamına alır
(2/Bakara, 282).
Akitlerde şâhit, genellikle
anlaşmazlık halinde tarafların haklarını korumada ispat kolaylığı sağlar.
Evlenme akdi de eşlerin lehine ve aleyhine hukukî sonuçlar meydana getiren bir
akittir. Mehir, nafaka yükümlülüğü, nesebin sâbit olması, sihrî hısımlığın
meydana gelmesi bunlar arasındadır. Diğer yandan evlilik akdinin alenen
yapılması ve akit sırasında şâhitlerin bulunması, eşleri zinâ töhmetinden korur.

NİKÂH VE TALÂK.. Nikâh; Anlam ve Mâhiyeti
İslâm'da Nikâh İbâdeti
Nişanlılık Döneminde Kıyılan Nikah.
Nişan Bozma
1- Mehirden Sayılması İçin Verilen Hediyeler
2- Mehirden Sayılmayan Hediyeler
Nikâhın Önemi
I) Koca Hâkimiyetine Dayanan Evlilik
2) Eşlerin Eşitliği Esasına Dayanan Evlilik
3) Ortalama Sistem
İslam'daki Durum
Evlenmenin Hükmü
Eş Seçimi
Nikâh'ın Rükünleri
İcap ve Kabulde Bulunurken Uyulacak Şartlar
Evlilik Akdinde Velînin Rolü
Evliliğin Tek Kişi Tarafından Akdedilmesi
Nikâh Akdinde Özel Şartlar Belirlemek
Evliliğin Sıhhat Şartları
Nikâh Şâhidinde Aranan Nitelikler
Karı Koca İlişkisi
Mehir
Mehrin Üst ve Alt Sınırı
Mehrin Konusu
Mehrin Çeşitleri
1) Mehr-i Müsemmâ
a) Mehr-i Muaccel
b) Mehr-i Müeccel
2) Mehr-i Misil
Mehr-i Mislin Takdiri
Mehrin Sahibi
Kadının, Mehrin Tamamına Hak Kazandığı Haller
1) Sahih Halvet
2) Zifaf
3) Eşlerden Birinin Ölümü
Mehrin Yarısının Ödeneceği Haller
Kadına Mehir Vermenin Gerekmediği Durumlar
Mut'a Nikâhı
Mut'anın Yasaklandığını Bildiren Sünnet Delili
Mut'a Konusunda Sahâbe Uygulaması
İbn Abbas'ın Mut'aya İlişkin Görüşü
Mut'a Nikâhı Hakkındaki Hadisler
Şianın Görüşü
Râzi'nin Şi'anın Delillerine Cevabı
Kur'ân-ı Kerim'de Nikâh Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Nikâh.
Cennet Bahçesi veya Cehennem Çukuru Âile Hayatı Aile; Bireyden Cemaate, Düzensizlikten Nizama, Günahlardan İbadete Geçiş
Çocuk Cennet Kokusu, veya...
Çocuğun Ana Baba Üzerinde Hakları (Ana Babanın Görevleri) 1- Güzel İsim
2- İyi Terbiye
3- Evlendirme
4- Eşit Muâmele
Diğer Görevleri
Tahnîk
Kulağına Ezan Okuma
Akika kurbanı
Sünnet (Hıtân)
Saçını Tıraş Edip Ağırlığınca Sadaka Vermek
Ailede Haklar ve Görevler
1- Kadının Ailedeki Görevleri
2- Kocanın Ailedeki Görevleri
3- Çocukların Anne ve Babalarına Karşı Görevleri
4- Kardeşlerin Birbirlerine Karşı Görevleri
Ana-Babanın En Büyük, En Kutsal Görevi Çocuklar, Çocuklar, Çocuklar!
Çocuk Eğitimi
Kadının En Saygın, En Mübarek Konumu; Annelik
İslâm Aile Hukukunun Özellikleri
Evlenme, Evlilik.
Kefâet/Küfüv; Evlenecekler Arasında Denklik ve Uyum..
1) Dindarlık
2) İslâm
3) Hürriyet
4) Neseb
5) Mal
6) Meslek
Başlık Parası
Nişan, Nişanlanma.
Düğün; Nikâhın İlânı
Velîme; Düğünde İkrâm..
Nesil Emniyeti
Teaddüd-i Zevcât/Poligami
Birden çok Kadınla Evlenmenin Şartları
1- Eşler Arasında Adâletli Davranmak
2- Eşlerin Geçimini Sağlamaya Gücü Yetmek
Çok Evliliğe İslâm'ın İzin Vermesinin Hikmetleri
Genel Sebepler
Özel Sebepler
Doğum Kontrolü.
Düşük Yapma.
Talâk/Boşanma; Allah'ın Hoşlanmadığı Mubah.
Talâkın Hikmeti
Talâkın Hükmü
Talâk Yetkisi
Talâkın Çeşitleri
1- Sünnî Talâk
2- Bid'î Talâk
3- Ric'î Talâk
4- Bâin Talâk
Talâkta Şâhit Bulundurma
Boşama Mehri