Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Özel Sebepler

Özel Sebepler

Özel Sebepler:

1- Kadının hastalığı,
yüzünden kadınlık görevini yapamaması. Tedavi imkânı bulunmayan kadın hastalığı,
kadının çocuk doğuramayacak durumda olması gibi. Böyle bir durumda hasta kadını
boşayıp, başkası ile evlenmek yolu bir çare gibi görülüyorsa da kocasının ve
belki çocuklarının yuvasından onu uzaklaştırmak yerine onun rıza ve
muvafakatıyla ikinci bir evliliğe imkân sağlamak daha üstün bir özlük hakkı olsa
gerek. Böylece ilk eşin hakları da korunmuş olur.
2- Bazı erkekler kendi
eşi dışında başka bir kadına öne geçilmez istekle bağlanmış olabilir. Onu
zinadan korumanın tek yolu ikinci evliliktir.
Bu duruma göre çok evliliğin
mübah oluşu zaruret, ihtiyaç, özür veya geçerli bir maslahattır. Günümüz İslâm
ülkelerinin bazılarında çok kadınla evlenmek hâkim iznine bağlanmıştır. Çünkü,
birden çok kadınla evlenecek erkekte adalet ve nafakaya güç yetirme
niteliklerinin bulunup bulunmadığını tesbit etmek bunu getirir. Bu iki niteliğin
varlığı nass'larla istendiği için bunu araştırmak ve bir esasa bağlamak İslâm
devletinin yetkisi altındadır.
XX. yüzyılın ortalarında
yapılan aile hukukuna ilişkin konular, Tunus dışında diğer İslâm ülkelerinde çok
kadınla evlenmeyi yasaklamamışlar, yalnız bazı koruma önlemleri almakla
yetinmişlerdir. Suriye, Irak ve Pakistan'da çok kadınla evlenebilmek için
hâkimden izin alınması şartı konmuş buna rağmen evli bir erkeğin izinsiz olarak
akdettiği ikinci ve daha sonraki evlenmeler geçerli sayılmıştır. Ancak, devletin
belirlediği usullere uymadığı için ilgiliye ceza verme yoluna gidilmiştir
(Suriye Medeni Kanunu, Mad. 17; Irak Med. Kan. Mad. 3-4, Pakistan Aile Hukuku
Kararnamesi).
Diğer yandan Tunus kanunu çok
eşliliği sert ceza tehdidi altında yasaklamış, gizli olarak çok kadınla
evlenmelerin artması üzerine de 1958'de önceden belirlenen cezalar
arttırılmıştır. Bu arada Tunus mahkemeleri, kanun koyucunun maksadını
yorumlayarak ikinci evlenmeleri bâtıl saymıştır (Hamdi Döndüren, Delilleriyle
İslâm Hukuku, İstanbul 1983, s. 239, 240).[1][1]
H. Döndüren, Şamil İslâm Ansiklopedisi, c. 6, s. 66-67.

NİKÂH VE TALÂK.. Nikâh; Anlam ve Mâhiyeti
İslâm'da Nikâh İbâdeti
Nişanlılık Döneminde Kıyılan Nikah.
Nişan Bozma
1- Mehirden Sayılması İçin Verilen Hediyeler
2- Mehirden Sayılmayan Hediyeler
Nikâhın Önemi
I) Koca Hâkimiyetine Dayanan Evlilik
2) Eşlerin Eşitliği Esasına Dayanan Evlilik
3) Ortalama Sistem
İslam'daki Durum
Evlenmenin Hükmü
Eş Seçimi
Nikâh'ın Rükünleri
İcap ve Kabulde Bulunurken Uyulacak Şartlar
Evlilik Akdinde Velînin Rolü
Evliliğin Tek Kişi Tarafından Akdedilmesi
Nikâh Akdinde Özel Şartlar Belirlemek
Evliliğin Sıhhat Şartları
Nikâh Şâhidinde Aranan Nitelikler
Karı Koca İlişkisi
Mehir
Mehrin Üst ve Alt Sınırı
Mehrin Konusu
Mehrin Çeşitleri
1) Mehr-i Müsemmâ
a) Mehr-i Muaccel
b) Mehr-i Müeccel
2) Mehr-i Misil
Mehr-i Mislin Takdiri
Mehrin Sahibi
Kadının, Mehrin Tamamına Hak Kazandığı Haller
1) Sahih Halvet
2) Zifaf
3) Eşlerden Birinin Ölümü
Mehrin Yarısının Ödeneceği Haller
Kadına Mehir Vermenin Gerekmediği Durumlar
Mut'a Nikâhı
Mut'anın Yasaklandığını Bildiren Sünnet Delili
Mut'a Konusunda Sahâbe Uygulaması
İbn Abbas'ın Mut'aya İlişkin Görüşü
Mut'a Nikâhı Hakkındaki Hadisler
Şianın Görüşü
Râzi'nin Şi'anın Delillerine Cevabı
Kur'ân-ı Kerim'de Nikâh Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Nikâh.
Cennet Bahçesi veya Cehennem Çukuru Âile Hayatı Aile; Bireyden Cemaate, Düzensizlikten Nizama, Günahlardan İbadete Geçiş
Çocuk Cennet Kokusu, veya...
Çocuğun Ana Baba Üzerinde Hakları (Ana Babanın Görevleri) 1- Güzel İsim
2- İyi Terbiye
3- Evlendirme
4- Eşit Muâmele
Diğer Görevleri
Tahnîk
Kulağına Ezan Okuma
Akika kurbanı
Sünnet (Hıtân)
Saçını Tıraş Edip Ağırlığınca Sadaka Vermek
Ailede Haklar ve Görevler
1- Kadının Ailedeki Görevleri
2- Kocanın Ailedeki Görevleri
3- Çocukların Anne ve Babalarına Karşı Görevleri
4- Kardeşlerin Birbirlerine Karşı Görevleri
Ana-Babanın En Büyük, En Kutsal Görevi Çocuklar, Çocuklar, Çocuklar!
Çocuk Eğitimi
Kadının En Saygın, En Mübarek Konumu; Annelik
İslâm Aile Hukukunun Özellikleri
Evlenme, Evlilik.
Kefâet/Küfüv; Evlenecekler Arasında Denklik ve Uyum..
1) Dindarlık
2) İslâm
3) Hürriyet
4) Neseb
5) Mal
6) Meslek
Başlık Parası
Nişan, Nişanlanma.
Düğün; Nikâhın İlânı
Velîme; Düğünde İkrâm..
Nesil Emniyeti
Teaddüd-i Zevcât/Poligami
Birden çok Kadınla Evlenmenin Şartları
1- Eşler Arasında Adâletli Davranmak
2- Eşlerin Geçimini Sağlamaya Gücü Yetmek
Çok Evliliğe İslâm'ın İzin Vermesinin Hikmetleri
Genel Sebepler
Özel Sebepler
Doğum Kontrolü.
Düşük Yapma.
Talâk/Boşanma; Allah'ın Hoşlanmadığı Mubah.
Talâkın Hikmeti
Talâkın Hükmü
Talâk Yetkisi
Talâkın Çeşitleri
1- Sünnî Talâk
2- Bid'î Talâk
3- Ric'î Talâk
4- Bâin Talâk
Talâkta Şâhit Bulundurma
Boşama Mehri