Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Düğün; Nikâhın İlânı

Düğün

Düğün; Nikâhın İlânı

Evlilik münasebetiyle
düzenlenen tören ve merasimlere Türkçede düğün denilmektedir. Yeni bir hayat
başlangıcı demek olan evlenmelere düğün adı altında düzenlenen eğlence ve
törenlerle, neşe ve sevinç içinde girilmesi, dünyanın hemen her yerinde âdet
halindedir. Ancak düğün gelenek ve âdetleri milletlere hatta yörelere göre
değişiklik gösterir.
Evlilik gibi mühim bir
hadisenin başlangıcı olan düğün konusunda İslâm'ın görüşü sorulagelmiştir. İslâm
öncesi Arap örfünde bulunan düğün âdeti, İslâmî dönemde de düzeltilerek ve
İslâm'a uymayan yönleri kaldırılarak muhafaza edilmiştir. Rasûlullah (s.a.s.)
zamanında uygulanan düğün adeti bizim için en güzel örnektir. O halde bu
konudaki sünnetleri iyice öğrenmeli ve uymalıyız.
Evlenen çiftlerin yeni hayata
neşe içinde geçmeleri, eş-dost ve akrabalarının, hatta tüm din kardeşlerinin bu
sevinçlerinde onlara katılabilmeleri için düğün yapmayı Hz. Peygamber (s.a.s.)
tavsiye etmiştir. Rasûlullah (s.a.s.) yeni evlenen Abdurrahman b. Avf'a:
"Düğün yap, bir koyunla da olsa ziyafet ver." (Buhârî, VI/142) buyurmuştur.
?İslâmî bir düğün nasıl olmalı?? sorusuna gelince; bu sorunun kesin cevabı
verilmiş ve İslâmî bir düğünün hudutları hiçbir zaman kesin olarak çizilmiş
değildir. Bu nedenle de dünyanın her yanındaki müslümanlar arasında, İslâm'a
uygun olsa da, düğünlerde farklılıklar görülmektedir. Yani müslümanlar müşterek
bir düğün şekline sahip değildirler ve bunda da herhangi bir, mahzur yoktur.
Düğün ve düğün esnasında
uyulacak esas; her işimizde olduğu gibi helâl ve haram sınırını gözetmektir.
Düğünlerimizde harama kaçmamak kaydıyla, kadınlar ve erkeklerin birbirlerine
karışmaması, içki içilmemesi şartıyla eğlenebilirler. Düğünlerde tef çalınması,
şarkı söylenmesi de Peygamberimiz (s.a.s.)'in tasvip ve teşvik ettiği
şeylerdendir. Hz. Âişe (r.a.)'dan rivâyet olunan bir hadîste Rasûlullah (s.a.s.)
Ensar'dan bir kadının düğününden dönen Hz. Âişe (r.a.)'ye: "Yâ Âişe herhalde
düğününüzde eğlence (çalgı) yoktu, halbuki Ensar eğlenceyi sever."
buyurmuştur. Bir başka rivâyette de: "Tefe vuracak ve şarkı söyleyecek bir
câriye göndermediniz mi?" buyurunca Hz. Âişe "(Şarkı olarak) ne söylesin ya
Rasûlallah?" demiş, Rasûlullah (s.a.s.) de: "Size geldik size geldik... "
diye başlayan bir kaside okumuş ve "Bunu okusun!" buyurmuştur (Mansur Ali
Nasıf, et-Tac, II-130). Bir başka hadiste de Hz. Peygamber (s.a.s.): "Helâl
ve haram nikâh arasındaki fark (helâlinde) tef ve ses (şarkı) bulunmasıdır. "
buyurmuştur. (Aynı eser).
Düğünlerimizde mâkul ölçüde
şarkıya ve çalgıya izin verilmişse de bu gibi şeylerde aşırıya kaçmak insanı
harama düşme tehlikesiyle karşı karşıya bırakır. Ayrıca, düğünlerde okunacak
şarkıların muhtevası inançlarımıza aykırı olmamalı ve isyana, harama teşvik
etmemelidir. Çünkü harama vesile olan her şey haramdır.[1]


[1]
Habil Nazlıgül, Şamil İslâm Ansiklopedisi, c.1, s. 422-423.

NİKÂH VE TALÂK.. Nikâh; Anlam ve Mâhiyeti
İslâm'da Nikâh İbâdeti
Nişanlılık Döneminde Kıyılan Nikah.
Nişan Bozma
1- Mehirden Sayılması İçin Verilen Hediyeler
2- Mehirden Sayılmayan Hediyeler
Nikâhın Önemi
I) Koca Hâkimiyetine Dayanan Evlilik
2) Eşlerin Eşitliği Esasına Dayanan Evlilik
3) Ortalama Sistem
İslam'daki Durum
Evlenmenin Hükmü
Eş Seçimi
Nikâh'ın Rükünleri
İcap ve Kabulde Bulunurken Uyulacak Şartlar
Evlilik Akdinde Velînin Rolü
Evliliğin Tek Kişi Tarafından Akdedilmesi
Nikâh Akdinde Özel Şartlar Belirlemek
Evliliğin Sıhhat Şartları
Nikâh Şâhidinde Aranan Nitelikler
Karı Koca İlişkisi
Mehir
Mehrin Üst ve Alt Sınırı
Mehrin Konusu
Mehrin Çeşitleri
1) Mehr-i Müsemmâ
a) Mehr-i Muaccel
b) Mehr-i Müeccel
2) Mehr-i Misil
Mehr-i Mislin Takdiri
Mehrin Sahibi
Kadının, Mehrin Tamamına Hak Kazandığı Haller
1) Sahih Halvet
2) Zifaf
3) Eşlerden Birinin Ölümü
Mehrin Yarısının Ödeneceği Haller
Kadına Mehir Vermenin Gerekmediği Durumlar
Mut'a Nikâhı
Mut'anın Yasaklandığını Bildiren Sünnet Delili
Mut'a Konusunda Sahâbe Uygulaması
İbn Abbas'ın Mut'aya İlişkin Görüşü
Mut'a Nikâhı Hakkındaki Hadisler
Şianın Görüşü
Râzi'nin Şi'anın Delillerine Cevabı
Kur'ân-ı Kerim'de Nikâh Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Nikâh.
Cennet Bahçesi veya Cehennem Çukuru Âile Hayatı Aile; Bireyden Cemaate, Düzensizlikten Nizama, Günahlardan İbadete Geçiş
Çocuk Cennet Kokusu, veya...
Çocuğun Ana Baba Üzerinde Hakları (Ana Babanın Görevleri) 1- Güzel İsim
2- İyi Terbiye
3- Evlendirme
4- Eşit Muâmele
Diğer Görevleri
Tahnîk
Kulağına Ezan Okuma
Akika kurbanı
Sünnet (Hıtân)
Saçını Tıraş Edip Ağırlığınca Sadaka Vermek
Ailede Haklar ve Görevler
1- Kadının Ailedeki Görevleri
2- Kocanın Ailedeki Görevleri
3- Çocukların Anne ve Babalarına Karşı Görevleri
4- Kardeşlerin Birbirlerine Karşı Görevleri
Ana-Babanın En Büyük, En Kutsal Görevi Çocuklar, Çocuklar, Çocuklar!
Çocuk Eğitimi
Kadının En Saygın, En Mübarek Konumu; Annelik
İslâm Aile Hukukunun Özellikleri
Evlenme, Evlilik.
Kefâet/Küfüv; Evlenecekler Arasında Denklik ve Uyum..
1) Dindarlık
2) İslâm
3) Hürriyet
4) Neseb
5) Mal
6) Meslek
Başlık Parası
Nişan, Nişanlanma.
Düğün; Nikâhın İlânı
Velîme; Düğünde İkrâm..
Nesil Emniyeti
Teaddüd-i Zevcât/Poligami
Birden çok Kadınla Evlenmenin Şartları
1- Eşler Arasında Adâletli Davranmak
2- Eşlerin Geçimini Sağlamaya Gücü Yetmek
Çok Evliliğe İslâm'ın İzin Vermesinin Hikmetleri
Genel Sebepler
Özel Sebepler
Doğum Kontrolü.
Düşük Yapma.
Talâk/Boşanma; Allah'ın Hoşlanmadığı Mubah.
Talâkın Hikmeti
Talâkın Hükmü
Talâk Yetkisi
Talâkın Çeşitleri
1- Sünnî Talâk
2- Bid'î Talâk
3- Ric'î Talâk
4- Bâin Talâk
Talâkta Şâhit Bulundurma
Boşama Mehri