Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Tefviz-i Talâk

Tefviz

Tefviz-i Talâk:

İslâm hukukunda, boşama hakkı
prensip olarak kocaya tanınmıştır. Bazı durumlarda kadının talebi üzerine
hâkimin de evliliğe son vermesi mümkündür. Mahkemede boşanma sebebi olabilen
haller mezhepler arasında ihtilaflı olmakla birlikte, hastalık ve kusur, kocanın
nafakayı kesmesi, kayıplık ve hakem yoluna başvurulmuş olması bunlar arasında
sayılabilir. Koca, hanımını mahkemeye başvurmadan bizzat boşayabileceği gibi,
vekil aracılığı ile de boşayabilir. Yetkili kılınan vekil, hanım da olabilir.
Koca boşama yetkisini bizzat eşine vermişse, bu yetki vermeye "tefviz" karısına
da "mufavvaza" denir. Böylece tefviz, kocanın boşama yetkisini karısına vermesi,
diye belirlenebilir. Bu vekâletten farklı bir tasarruf olup, bundan kocanın rücû
etmesi mümkün değildir.
Tefviz-i talâk'ın dayandığı
deliller; Kitap ve sünnettir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Ey
Peygamber, zevcelerine de ki: Eğer siz dünya hayatını ve onun ziynet ve
ihtişamını arzu ediyorsanız, gelin size boşanma bedellerini vereyim de hepinizi
güzellikle salıvereyim. Eğer Allah'ı, Peygamberini ve ahiret yurdunu
diliyorsanız şüphe yok ki, Allah, içinizde güzel hareket edenler için büyük bir
mükâfat hazırlamıştır." (33/Ahzâb, 28-29). Bu âyetler, Hz. Peygamber'in
zevcelerinin onda olmayan bazı zinet ve eşyayı istemeleri üzerine nâzil
olmuştur. İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre, karıların dünyayı tercihinden
maksat boşanmayı istemeleridir. Bu Ayet inince Allah'ın elçisi, hanımlarını
muhayyer bıraktı, dileyen kalır, isteyen de boşanabilirdi. Ancak ayetin hükmü
karşısında Hz. Peygamberin pâk zevceleri çok üzülmüş ve hepsi onu tercih
etmişlerdir.
Hz. Âîşe (r.a.)'den rivâyete
göre, o şöyle demiştir: "Rasûlullah (s.a.s) bizi muhayyer bıraktı ve biz Allah'ı
ve Resulunü tercih ettik. Bu muhayyerlik bizim aleyhimize bir hüküm meydana
getirmedi." Diğer bir rivâyette ise "Rasûlullah bunu bir boşama olarak saymadı"
demiştir (Buhârı, IX, 302). Bu hadis, kadın boşama yetkisine sahip olduktan
sonra, kocasını değil de kendi nefsini tercih ederse, bunun bir boşama
sayılacağına delâlet eder. Koca, karısına boşanma yetkisini, başlangıçta nikâh
akdi sırasında verebilir. Kadın, erkeğe, "Bir boşama hakkı elimde olmak üzere
seninle evlendim" dese, erkek de "O şekilde seni karılığa kabul ettim" diye
kabulde bulununca tefviz gerçekleşir. Evliliğin devamı sırasında da kadına
boşanma yetkisi verebilir.
Ancak şunu da belirtelim ki,
erkekle kadını, boşanmada eşit duruma getiren tefviz-i talâk hakkı, uygulamada
pek az görülmüştür. Müslüman kadın, bilinçlenip diğer haklarına sahip çıkarken
tefviz-i talâk hakkını da gözden uzak tutmamalıdır. Bu hakkı evliliğin
eşiğindeki gençlerin düşünmesi ve ilerisini görerek sahip çıkması bazı güçlükler
doğurabilir. Daha işin başında, bunun evlenecek erkekle pazarlık konusu
yapılması, müstakbel eşlerin birbirine güvensizliği anlamına gelebilir. Bu
nedenle, konunun genel bir hak olarak ele alınması ve nikâh akdi ile birlikte
doğan bir prosedüre bağlanması daha uygudur.

NİKÂH VE TALÂK.. Nikâh; Anlam ve Mâhiyeti
İslâm'da Nikâh İbâdeti
Nişanlılık Döneminde Kıyılan Nikah.
Nişan Bozma
1- Mehirden Sayılması İçin Verilen Hediyeler
2- Mehirden Sayılmayan Hediyeler
Nikâhın Önemi
I) Koca Hâkimiyetine Dayanan Evlilik
2) Eşlerin Eşitliği Esasına Dayanan Evlilik
3) Ortalama Sistem
İslam'daki Durum
Evlenmenin Hükmü
Eş Seçimi
Nikâh'ın Rükünleri
İcap ve Kabulde Bulunurken Uyulacak Şartlar
Evlilik Akdinde Velînin Rolü
Evliliğin Tek Kişi Tarafından Akdedilmesi
Nikâh Akdinde Özel Şartlar Belirlemek
Evliliğin Sıhhat Şartları
Nikâh Şâhidinde Aranan Nitelikler
Karı Koca İlişkisi
Mehir
Mehrin Üst ve Alt Sınırı
Mehrin Konusu
Mehrin Çeşitleri
1) Mehr-i Müsemmâ
a) Mehr-i Muaccel
b) Mehr-i Müeccel
2) Mehr-i Misil
Mehr-i Mislin Takdiri
Mehrin Sahibi
Kadının, Mehrin Tamamına Hak Kazandığı Haller
1) Sahih Halvet
2) Zifaf
3) Eşlerden Birinin Ölümü
Mehrin Yarısının Ödeneceği Haller
Kadına Mehir Vermenin Gerekmediği Durumlar
Mut'a Nikâhı
Mut'anın Yasaklandığını Bildiren Sünnet Delili
Mut'a Konusunda Sahâbe Uygulaması
İbn Abbas'ın Mut'aya İlişkin Görüşü
Mut'a Nikâhı Hakkındaki Hadisler
Şianın Görüşü
Râzi'nin Şi'anın Delillerine Cevabı
Kur'ân-ı Kerim'de Nikâh Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Nikâh.
Cennet Bahçesi veya Cehennem Çukuru Âile Hayatı Aile; Bireyden Cemaate, Düzensizlikten Nizama, Günahlardan İbadete Geçiş
Çocuk Cennet Kokusu, veya...
Çocuğun Ana Baba Üzerinde Hakları (Ana Babanın Görevleri) 1- Güzel İsim
2- İyi Terbiye
3- Evlendirme
4- Eşit Muâmele
Diğer Görevleri
Tahnîk
Kulağına Ezan Okuma
Akika kurbanı
Sünnet (Hıtân)
Saçını Tıraş Edip Ağırlığınca Sadaka Vermek
Ailede Haklar ve Görevler
1- Kadının Ailedeki Görevleri
2- Kocanın Ailedeki Görevleri
3- Çocukların Anne ve Babalarına Karşı Görevleri
4- Kardeşlerin Birbirlerine Karşı Görevleri
Ana-Babanın En Büyük, En Kutsal Görevi Çocuklar, Çocuklar, Çocuklar!
Çocuk Eğitimi
Kadının En Saygın, En Mübarek Konumu; Annelik
İslâm Aile Hukukunun Özellikleri
Evlenme, Evlilik.
Kefâet/Küfüv; Evlenecekler Arasında Denklik ve Uyum..
1) Dindarlık
2) İslâm
3) Hürriyet
4) Neseb
5) Mal
6) Meslek
Başlık Parası
Nişan, Nişanlanma.
Düğün; Nikâhın İlânı
Velîme; Düğünde İkrâm..
Nesil Emniyeti
Teaddüd-i Zevcât/Poligami
Birden çok Kadınla Evlenmenin Şartları
1- Eşler Arasında Adâletli Davranmak
2- Eşlerin Geçimini Sağlamaya Gücü Yetmek
Çok Evliliğe İslâm'ın İzin Vermesinin Hikmetleri
Genel Sebepler
Özel Sebepler
Doğum Kontrolü.
Düşük Yapma.
Talâk/Boşanma; Allah'ın Hoşlanmadığı Mubah.
Talâkın Hikmeti
Talâkın Hükmü
Talâk Yetkisi
Talâkın Çeşitleri
1- Sünnî Talâk
2- Bid'î Talâk
3- Ric'î Talâk
4- Bâin Talâk
Talâkta Şâhit Bulundurma
Boşama Mehri