Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İnsan İktisadın Dışında Kalabilir mi?.

İnsan İktisadın Dışında Kalabilir mi


İnsan
İktisadın Dışında Kalabilir mi?
İktisadın mânâsının amelde itidal olduğunu
belirttik. Bungünkü anlamı ise: Üretim ve tüketim işlerini düzenleyen,
kaynakların insanlar arasında eşit veya âdil şekilde paylaşılmasını sağlayan
maddî refah, iş hayatı demektir. Dolayısıyla iktisat anlayışı, bireylerden
devletlere kadar uzanır. Hatta iktisat açısından dünyaya bakarsak, devletler
arasında bu konuda öylesine sıkı irtibat var ki, sanki dünyada tek devlet
bulunuyor. Giderek küreselleşen, tek bir şehir gibi birbiriyle iletişim ve
etkileşim içinde bir dünyada yaşıyoruz. Dolar ve euro gibi paraların
bütün dünyada işlem görmesi, dünyanın öbür ucundaki bir üretimin, en uzak bir
yerleşim yerinde rahatlıkla pazarlanması buna bir örnektir. Zamanımızda para,
eski dönemlere oranla daha büyük önem kazanmıştır; parasız hemen hiçbir şey
olmuyor. İnsan, parasız bir hayat yaşayamadığına göre, herkes iktisatla sıkı
sıkıya bağlıdır. İslâmiyet'te her türlü ibâdetin iktisat ile irtibatı vardır.
Hatta riyâzâta çekilen bir âbidin, elindeki tesbihi, ağzındaki gıdası, üstündeki
elbisesi iktisat içinde değerlendirilir.

İnsan; yemek-içmek, giymek ve barınmak
zorundadır. Böylece iktisat fıtrî, doğal bir ilim dalıdır. İktisadı bilmeyen bu
konuyla hiç ilgilenmeyen insan da, aslında iktisatla, para ile bir bütün
yaşamaktadır. Nasıl ki güneş battığında karanlık kendiliğinden gelirse, İslâm
nizamı ve ona bağlı İslâm iktisadı olmayınca, kapitalist anlayış ve diğerleri de
kendiliğinden gelir ve müslümanlar, o iktisadın içinde yer alır.

İSRÂF.
İsrâf; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an'da İsrafın Mânâları
Müsrif; İsrafçı, Savurgan.
Cimrilik; İsrâfın Zıddı Olan Aşırılık.
İktisad; Harcamada Orta Yol
İnsan İktisadın Dışında Kalabilir mi?.
Menfaat
Cömertlik; Allah'ın Verdiğini Allah Yolunda Sarfetmek.
Sehâvet
Cûd
Îsâr
Saçıp Savuranlar Şeytanın Kardeşleridir
Kur'ân-ı Kerim'de isrâf Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İsrâf Kavramı
Reklâm; İsrâfı Emreden Şeytânî İllüzyon.
Hile Ve Aldatma Çeşitleri
Kapitalizm; Tüketimi ve İsrâfı Dayatan Rejim..
Mal; Dünya Varlığı
a) Mütekavvim mal
b) Gayri mütekavvim mal
c) Menkul mal
d) Gayri menkul mal
e) Mislî mal
f) Kıyemî mal
g) Tüketime elverişli (istihlâkî) mal
h) Kullanmaya elverişli (isti'mâlî) mal
Mal-Mülk Allah'ındır
Rızıktaki Farklılığın Hikmetleri
Rızık Genişliği İmtihanı Karşısında Müslümanın Tutumu.
İnfak; İsrafın Alternatifi
İnfakın Fayda ve Hikmetleri
İnfak, Zekât ve Her Türlü Cömertlik, Malın Mülkün Gerçek Sahibini Hatırlatır ve Kişinin Emanet Bilincini Güçlendirir
İnfak, Zekât ve Her Türlü Cömertlik, Ferdi/Kişiyi Maddeperestlikten Korur; Kalpteki Dünya Sevgisine Karşı Bir İlâç Olur
İnfak ve Cömertlik İhtiras Zincirini Kırar, İnsanı Hırstan Korur, Nefsin Maraz ve İletini Tedâvi Eder
Zekât, İnfak ve Cömertlik Kişiyi Cimrilikten Korur, Cömertleştirir
Cömertlik; İsrâf ve Lüks Gibi Şeytanî Eğilimleri Azaltır
Cömertlik Kalbin Katılaşmasını Önler; Kalbe Sevinç, Mutluluk ve Huzur Verir
Cömertlik Halka Şefkat ve Merhameti Arttırır, Dost Kazanmaya Sebep Olur
Cömertlik, İnsanı Bir Şeye Muhtaç Olup Onsuz Olamama Tiryakiliğinden Kurtarır; Allah'tan başkasına İhtiyaç Duymama Faziletine Yükseltir
Allah İçin Cömertlik, Malı Ebedîleştirir
Zekât, İnfak Gibi Cömertlikler Malı Çoğaltır, Bereketini Arttırır
Mal Yığma.
Yeme-İçmede İsraf Az Yemenin Dindeki Önemi ve Faydaları
Yiyeceklerin Temiz ve Helâlinden Yararlanmak
Tefsirlerden İktibaslar
Fakirlik Kaygısı ve İğrenç Fiiller
Tüketim Çılgınlığı ve İnsanımız.
Çerçeveyi Belirlemek
Efsânelerin Yanlışlarını Ortaya Koymak
Tüketim Çılgınlığı Konusunda Birbirimizi Eğitmek
Değişime Kendinizden Başlayın
Dünyaya, İsrafla Harcamak İçin Değil; Âhirete Azık Postalamaya Geldik!
İsrâf Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar