Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İnfak, Zekât ve Her Türlü Cömertlik, Ferdi/Kişiyi Maddeperestlikten Korur; Kalpteki Dünya Sevgisine Karşı Bir İlâç Olur

İnfak


İnfak, Zekât ve
Her Türlü Cömertlik, Ferdi/Kişiyi Maddeperestlikten Korur; Kalpteki Dünya
Sevgisine Karşı Bir İlâç Olur:
Mal, mülk ve para insanlarca sevilen bir varlık
olduğu kadar, aynı zamanda bir imtihan sebebidir. Başta zekât olmak üzere tüm
bağışlar, yani cömertlik, bu sevginin aşırılığını kırar, maddenin endâd/put
edinilip Allah sevgisini gölgelemesine giden yolları tıkar. Kişiyi mala, paraya
esirlikten, paraya kul olmaktan muhâfaza eder. Mal sevgisi, insanın kalbini
kaplayınca onu, Allah'ı gereği gibi sevmekten ve öldükten sonrası için
hazırlanmaktan gâfil kılar. Bu sebeple İlâhî hikmet, mal sahiplerine, mala çok
meyledip bütün varlığı ile ona yönelerek tapmalarını önlemek ve insanın gerçek
mutluluğunun, mal biriktirmekte olmayıp onu Allah yolunda, dolayısıyla toplum
yararına harcamakta olduğunu zekât emriyle hatırlatır, infaka teşvikle bu
olgunluğu zirveye çıkartmaya çalışır.

Zekât ve infak gibi Allah yolunda ve O'nun için
cömertlik, insanı özgürlüğe kavuşturur; mala bağlanmak, ona boyun eğerek esir
olmak ve paraya tapmak zilletinden kurtarıp serbestliğe eriştirir.
Zira İslâm dini, müslümanı her türlü esirlikten uzakta tutarak yalnız Allah'a
tapmaya, mânevî ve insanî değerlere bağlı kalmaya iter; onun Allah'tan başka
hiç bir varlığa boyun eğmeden hür bir hayat geçirmesini ve kâinatta
bulunan bütün varlıkların efendisi olmasını emreder. Allah'tan başkasına
tapmayı sonuçlandıran paraya tapmak gibi öldürücü zehirden Peygamberimiz şöyle
sakındırır: "Altın ile gümüşe (paraya) tapanlarla kadifeye (lüks yaşayışa)
tapanlar helâk olmuştur." (Buhârî, Kitabü'l-Cihad; İbn Mâce, K. Zühd) Burada
kadifeden maksat, giyim-kuşam ve evlerin tefrişindeki/döşemesindeki aşırılığın
yanlışlı-ğıdır.

İSRÂF.
İsrâf; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an'da İsrafın Mânâları
Müsrif; İsrafçı, Savurgan.
Cimrilik; İsrâfın Zıddı Olan Aşırılık.
İktisad; Harcamada Orta Yol
İnsan İktisadın Dışında Kalabilir mi?.
Menfaat
Cömertlik; Allah'ın Verdiğini Allah Yolunda Sarfetmek.
Sehâvet
Cûd
Îsâr
Saçıp Savuranlar Şeytanın Kardeşleridir
Kur'ân-ı Kerim'de isrâf Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İsrâf Kavramı
Reklâm; İsrâfı Emreden Şeytânî İllüzyon.
Hile Ve Aldatma Çeşitleri
Kapitalizm; Tüketimi ve İsrâfı Dayatan Rejim..
Mal; Dünya Varlığı
a) Mütekavvim mal
b) Gayri mütekavvim mal
c) Menkul mal
d) Gayri menkul mal
e) Mislî mal
f) Kıyemî mal
g) Tüketime elverişli (istihlâkî) mal
h) Kullanmaya elverişli (isti'mâlî) mal
Mal-Mülk Allah'ındır
Rızıktaki Farklılığın Hikmetleri
Rızık Genişliği İmtihanı Karşısında Müslümanın Tutumu.
İnfak; İsrafın Alternatifi
İnfakın Fayda ve Hikmetleri
İnfak, Zekât ve Her Türlü Cömertlik, Malın Mülkün Gerçek Sahibini Hatırlatır ve Kişinin Emanet Bilincini Güçlendirir
İnfak, Zekât ve Her Türlü Cömertlik, Ferdi/Kişiyi Maddeperestlikten Korur; Kalpteki Dünya Sevgisine Karşı Bir İlâç Olur
İnfak ve Cömertlik İhtiras Zincirini Kırar, İnsanı Hırstan Korur, Nefsin Maraz ve İletini Tedâvi Eder
Zekât, İnfak ve Cömertlik Kişiyi Cimrilikten Korur, Cömertleştirir
Cömertlik; İsrâf ve Lüks Gibi Şeytanî Eğilimleri Azaltır
Cömertlik Kalbin Katılaşmasını Önler; Kalbe Sevinç, Mutluluk ve Huzur Verir
Cömertlik Halka Şefkat ve Merhameti Arttırır, Dost Kazanmaya Sebep Olur
Cömertlik, İnsanı Bir Şeye Muhtaç Olup Onsuz Olamama Tiryakiliğinden Kurtarır; Allah'tan başkasına İhtiyaç Duymama Faziletine Yükseltir
Allah İçin Cömertlik, Malı Ebedîleştirir
Zekât, İnfak Gibi Cömertlikler Malı Çoğaltır, Bereketini Arttırır
Mal Yığma.
Yeme-İçmede İsraf Az Yemenin Dindeki Önemi ve Faydaları
Yiyeceklerin Temiz ve Helâlinden Yararlanmak
Tefsirlerden İktibaslar
Fakirlik Kaygısı ve İğrenç Fiiller
Tüketim Çılgınlığı ve İnsanımız.
Çerçeveyi Belirlemek
Efsânelerin Yanlışlarını Ortaya Koymak
Tüketim Çılgınlığı Konusunda Birbirimizi Eğitmek
Değişime Kendinizden Başlayın
Dünyaya, İsrafla Harcamak İçin Değil; Âhirete Azık Postalamaya Geldik!
İsrâf Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar