Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Zekât, İnfak ve Cömertlik Kişiyi Cimrilikten Korur, Cömertleştirir

Zekât


Zekât, İnfak ve
Cömertlik Kişiyi Cimrilikten Korur, Cömertleştirir:
Cimrilik, yahudilerin ve yahudileşenlerin,
kapitalistlerin özelliğidir. Cimri, paranın egemenliğine boyun eğdiğinden
paranın mahkûmudur. O, parayı değil; para onu kullanır. O yüzden cimri, devamlı
psikolojik bunalım içindedir, doyumsuzdur, sevgisizdir. Fedakârlığın, vermenin
tadına varmanın ne kadar güzel olduğunu, ahiret ödülü yanında, dünyada da insanı
mutlu ettiğini bilemez cimri. Cimriliğin sebebi, aşırı para, mal hırsı ve
gelecekte yoksul kalma korkusudur. Cimrilik yüzünden durmadan para biriktiren ve
tükenir endişesiyle hastalıklarında bile harcamayıp, dünyayı bile kendilerine
zehir eden nice para mahkûmları vardır.

Halbuki para, mal Allah'ın nimetidir ve bu nimet
yerli yerince harcanırsa Allah onu artırır. Cimriler, insanlar arasında da,
Allah katında da sevimsiz ve aşağılık kişiler olarak görülür. "Onlar ki hem
kıskanır, cimrilik ederler, hem de herkese cimrilik tavsiye ederler ve Allah'ın
kendilerine fazlından verdiği şeyleri saklarlar. Biz de böyle nimetleri gizleyen
nankörlere hor ve rüsvay edici bir azab hazırladık." (4/Nisâ, 37)


Rasül-i Ekrem (s.a.s.) de şöyle buyurmaktadır:
"Cimrilikten sakınınız. Çünkü cimrilik, sizden önceki milletleri helâk
etmiştir." "Her sabah gökten iki melek iner. Birisi: İlâhî, infak edene
karşılığını ver; diğeri: Allah'ım! Cimrilik edene de telef ver (malını yok et),
diye duâ ederler." (Riyazü's-Sâlihin, 1/253) "Cimri kişi, Allah'a uzak,
cennete uzak, insanlara uzak ve cehennem ateşine yakındır." (Tirmizî, Birr
40)

Paralarından ve mallarından en az yararlanan
cimrinin kendisidir. Cimriler, kendilerinin ölmelerini isteyenler için servet
biriktiren insanlardır. Cimri,
yeryüzünde kendi yararlanamayaca-ğı serveti biriktirirken; zekât veren infak
sahibi cömert, ebedî mekânı cennette kendisi ebedî yararlanacağı serveti
biriktirir. Zekât ve sadaka veren cömert mü'min, istikbalini düşünen
kimsedir; yarın gideceği yere yatırım yapmakta, içinde ebedî yaşayacağı köşkünü
hazırlamaktadır.

İnsan, malına cimrilik ettiği nisbette
şerefinden kaybeder. Kötü kimseler olsalar bile, cömertler için nice insanın
kalbinde bir sevgi vardır. İyi olsalar bile, cimrilere karşı hemen herkesin
kalbinde yalnız nefret vardır. Mallarını kendileri için bile harcamaktan
çekinen cimriler, Allah Teâlâ'nın kendilerine verdiği nimeti harcamamakla,
sadece kendilerini değil, eş ve çocuklarını da sıkıntıya sokarlar.
Çevrelerindeki diğer insanlara fenalık yapmış olurlar. Çünkü, Allah'ın
verdiği bu nimetlerde nafaka veya sadaka olarak diğer insanların da hakkı
vardır. Bu hakkın sahiplerine verilmemesi zulümden başka bir şey değildir.
Servet, Cenab-ı Hakk'ın ihsânıdır. Allah, serveti dilediğine verir, dilediğinden
alır. Mal ve mülkün gerçek sahibi O'dur. Cimriler, bu şuura eremeyen
insanlardır. "Allah'ın verdiklerinden cimrilik edenler, sakın bunun kendileri
için hayırlı olduğunu sanmasınlar; bilakis bu onların kötülüğünedir. Cimrilik
yaptıkları şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası
Allah'ındır. Allah işlediklerinizden haberdardır." (3/Al-i İmran, 180)

Rasül-i Ekrem'in: ?Veren el, alan elden daha
hayırlıdır.? (S. Müslim, K. Zekât 32; hadis no: 94 ?1033-) buyurduğu
bilinmektedir. Dolayısıyla mü'minler, en sevdikleri mallardan, ihlâsla infakta
bulunmalı, zekât için malın kötülerini ayırmamalıdırlar.

İSRÂF.
İsrâf; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an'da İsrafın Mânâları
Müsrif; İsrafçı, Savurgan.
Cimrilik; İsrâfın Zıddı Olan Aşırılık.
İktisad; Harcamada Orta Yol
İnsan İktisadın Dışında Kalabilir mi?.
Menfaat
Cömertlik; Allah'ın Verdiğini Allah Yolunda Sarfetmek.
Sehâvet
Cûd
Îsâr
Saçıp Savuranlar Şeytanın Kardeşleridir
Kur'ân-ı Kerim'de isrâf Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İsrâf Kavramı
Reklâm; İsrâfı Emreden Şeytânî İllüzyon.
Hile Ve Aldatma Çeşitleri
Kapitalizm; Tüketimi ve İsrâfı Dayatan Rejim..
Mal; Dünya Varlığı
a) Mütekavvim mal
b) Gayri mütekavvim mal
c) Menkul mal
d) Gayri menkul mal
e) Mislî mal
f) Kıyemî mal
g) Tüketime elverişli (istihlâkî) mal
h) Kullanmaya elverişli (isti'mâlî) mal
Mal-Mülk Allah'ındır
Rızıktaki Farklılığın Hikmetleri
Rızık Genişliği İmtihanı Karşısında Müslümanın Tutumu.
İnfak; İsrafın Alternatifi
İnfakın Fayda ve Hikmetleri
İnfak, Zekât ve Her Türlü Cömertlik, Malın Mülkün Gerçek Sahibini Hatırlatır ve Kişinin Emanet Bilincini Güçlendirir
İnfak, Zekât ve Her Türlü Cömertlik, Ferdi/Kişiyi Maddeperestlikten Korur; Kalpteki Dünya Sevgisine Karşı Bir İlâç Olur
İnfak ve Cömertlik İhtiras Zincirini Kırar, İnsanı Hırstan Korur, Nefsin Maraz ve İletini Tedâvi Eder
Zekât, İnfak ve Cömertlik Kişiyi Cimrilikten Korur, Cömertleştirir
Cömertlik; İsrâf ve Lüks Gibi Şeytanî Eğilimleri Azaltır
Cömertlik Kalbin Katılaşmasını Önler; Kalbe Sevinç, Mutluluk ve Huzur Verir
Cömertlik Halka Şefkat ve Merhameti Arttırır, Dost Kazanmaya Sebep Olur
Cömertlik, İnsanı Bir Şeye Muhtaç Olup Onsuz Olamama Tiryakiliğinden Kurtarır; Allah'tan başkasına İhtiyaç Duymama Faziletine Yükseltir
Allah İçin Cömertlik, Malı Ebedîleştirir
Zekât, İnfak Gibi Cömertlikler Malı Çoğaltır, Bereketini Arttırır
Mal Yığma.
Yeme-İçmede İsraf Az Yemenin Dindeki Önemi ve Faydaları
Yiyeceklerin Temiz ve Helâlinden Yararlanmak
Tefsirlerden İktibaslar
Fakirlik Kaygısı ve İğrenç Fiiller
Tüketim Çılgınlığı ve İnsanımız.
Çerçeveyi Belirlemek
Efsânelerin Yanlışlarını Ortaya Koymak
Tüketim Çılgınlığı Konusunda Birbirimizi Eğitmek
Değişime Kendinizden Başlayın
Dünyaya, İsrafla Harcamak İçin Değil; Âhirete Azık Postalamaya Geldik!
İsrâf Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar