Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Cömertlik; Allah'ın Verdiğini Allah Yolunda Sarfetmek.

Cömertlik


Cömertlik;
Allah'ın Verdiğini Allah Yolunda SarfetmekCömert; Eli açık, ikramcı, kerem
sahibi demektir. Cömertlik; Sehâvet, İkram, ihsan ve yardım alışkanlığına denir.
Cömertlik; insanın, sahip olduğu imkânlardan, muhtaçlara meşrû ölçüler
dahilinde, ve Allah rızâsından başka hiç bir gaye gütmeden, ihsan ve yardımda
bulunmasını sağlayan üstün bir ahlâk kuralıdır.

Cömertlik, ruhun bir melekesidir.
İnsanları, muhtaç olanlara vermeye, ihsanda bulunmaya sevkeder. Bu melekeye
sahip olan kişi, ferdî ve ictimaî alanda lüzumlu olan her şeye yardım eder. Hiç
bir kimsenin zorlaması olmadan ihsanda bulunmayı can ve gönülden ister.
"Rızkı veren Allah'tır" (27/Neml, 64; 51/Zâriyât, 58) düşüncesi ile hareket
ettiklerinden, kalpleri de temiz ve zengindir (92/Leyl, 17-20). Kendi
varlıklarıyla, her ne suretle olursa olsun başkalarına faydalı olmağa
çalışırlar. Allah Teâlâ'nın kendilerine fazl ve kereminden verdiğine ve bunlarda
da muhtacların hakkı olduğuna (11/Hüd, 6) inanırlar. Cömertliği kul hakkının
temeli sayarlar. Kendi haklarını affederler. Kendi ihtiyaçlarını düşünmeden
başkasının ihtiyaçlarını gidermeye çalışırlar. Hatta zarurî ihtiyacı olan bir
şeyi, başka birine vermeyi tercih ederler.

Cömertlik vasf'ının elde
edilebilmesi için; yardımın gönüllü olarak yapılması (59/Haşr, 5; 57/Hadîd,
11-18; 5/Mâide, 13); karşılığında hizmet, övgü, mükâfaat beklenilmemesi
(76/İnsan, 8-l0); yardım edileni rencide edebilecek davranışlardan kaçınılması
(2/Bakara, 263-264); yapılan yardımın sahibi katında üstün bir değeri olması
(3/Âl-i İmrân, 92) şarttır.

Sıralanan şartlar altında, İslam
âlimleri cömertliği şöyle derecelendirirler:

İSRÂF.
İsrâf; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an'da İsrafın Mânâları
Müsrif; İsrafçı, Savurgan.
Cimrilik; İsrâfın Zıddı Olan Aşırılık.
İktisad; Harcamada Orta Yol
İnsan İktisadın Dışında Kalabilir mi?.
Menfaat
Cömertlik; Allah'ın Verdiğini Allah Yolunda Sarfetmek.
Sehâvet
Cûd
Îsâr
Saçıp Savuranlar Şeytanın Kardeşleridir
Kur'ân-ı Kerim'de isrâf Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İsrâf Kavramı
Reklâm; İsrâfı Emreden Şeytânî İllüzyon.
Hile Ve Aldatma Çeşitleri
Kapitalizm; Tüketimi ve İsrâfı Dayatan Rejim..
Mal; Dünya Varlığı
a) Mütekavvim mal
b) Gayri mütekavvim mal
c) Menkul mal
d) Gayri menkul mal
e) Mislî mal
f) Kıyemî mal
g) Tüketime elverişli (istihlâkî) mal
h) Kullanmaya elverişli (isti'mâlî) mal
Mal-Mülk Allah'ındır
Rızıktaki Farklılığın Hikmetleri
Rızık Genişliği İmtihanı Karşısında Müslümanın Tutumu.
İnfak; İsrafın Alternatifi
İnfakın Fayda ve Hikmetleri
İnfak, Zekât ve Her Türlü Cömertlik, Malın Mülkün Gerçek Sahibini Hatırlatır ve Kişinin Emanet Bilincini Güçlendirir
İnfak, Zekât ve Her Türlü Cömertlik, Ferdi/Kişiyi Maddeperestlikten Korur; Kalpteki Dünya Sevgisine Karşı Bir İlâç Olur
İnfak ve Cömertlik İhtiras Zincirini Kırar, İnsanı Hırstan Korur, Nefsin Maraz ve İletini Tedâvi Eder
Zekât, İnfak ve Cömertlik Kişiyi Cimrilikten Korur, Cömertleştirir
Cömertlik; İsrâf ve Lüks Gibi Şeytanî Eğilimleri Azaltır
Cömertlik Kalbin Katılaşmasını Önler; Kalbe Sevinç, Mutluluk ve Huzur Verir
Cömertlik Halka Şefkat ve Merhameti Arttırır, Dost Kazanmaya Sebep Olur
Cömertlik, İnsanı Bir Şeye Muhtaç Olup Onsuz Olamama Tiryakiliğinden Kurtarır; Allah'tan başkasına İhtiyaç Duymama Faziletine Yükseltir
Allah İçin Cömertlik, Malı Ebedîleştirir
Zekât, İnfak Gibi Cömertlikler Malı Çoğaltır, Bereketini Arttırır
Mal Yığma.
Yeme-İçmede İsraf Az Yemenin Dindeki Önemi ve Faydaları
Yiyeceklerin Temiz ve Helâlinden Yararlanmak
Tefsirlerden İktibaslar
Fakirlik Kaygısı ve İğrenç Fiiller
Tüketim Çılgınlığı ve İnsanımız.
Çerçeveyi Belirlemek
Efsânelerin Yanlışlarını Ortaya Koymak
Tüketim Çılgınlığı Konusunda Birbirimizi Eğitmek
Değişime Kendinizden Başlayın
Dünyaya, İsrafla Harcamak İçin Değil; Âhirete Azık Postalamaya Geldik!
İsrâf Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar