Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Rızık Genişliği İmtihanı Karşısında Müslümanın Tutumu.

Rızık Genişliği İmtihanı Karşısında Müslümanın Tutumu


Rızık Genişliği
İmtihanı Karşısında Müslümanın TutumuRızkın bollaşıp yayılması durumunda müslümana
düşen, bütün gaye ve incelikleri göz önünde bulundurması, Allah'ın zenginlere
gösterdiği görevleri yerine getirmesidir. Bu görevler, kısaca şunlardır:

a- Yakînen inanmalı ve zihninde tutmalı ki,
elindeki mal, Allah'ın malıdır. ?(O muttakiler ki,) Bizim rızıklandırdığımız
şeylerden infak ederler (Allah için harcarlar).? (2/Bakara, 3) ?Ve
Allah'ın, size verdiği malından onlara da verin.? (24/Nur, 33) ?Bu (mal),
Allah'ın rızıklarından (bir rızık)dır. Size verdiğimiz rızıktan infak edin
(Allah için harcayın.)? (63/Münâfıkun, 10)

b- Malı kötüye kullanmaktan (zulüm ve sömürü
vasıtası yapmaktan ?tuğyanu'l mal-) sakınmalıdır. Çünkü mal, bazan sahibini
azdırır. ?Size verdiğimiz rızkın temizlerinden yiyin. Ama bu hususta
taşkınlık etmeyin; sonra gazabım üzerinize iner. Kimin üstüne gazabım inerse
artık o, (ateşe) düşmüştür.? (20/Tâhâ, 81) Allah'ın verdiği rızıkta tuğyan,
yani azgınlık; rızık verene nankörlük etmek, eğlenceyle meşgul olup rahat bir
hayatla oyalanarak kulluğu unutarak nimetlerin şükrünü eda etmemek ve mallarını
günah yollarda harcamak, fakir fukaranın haklarını gözetmemek suretiyle
hududullahı (Allah'ın çizdiği şer'î sınırları) çiğnemek şeklinde olur.

c- Karun ve Salebe kıssasını aklında
bulundurması gerekir. Karun'a Allah çokca mal vermişti de, o azmış ve mal onun
şımarmasına sebep olmuştur. Hatta daha da ileri giderek malı, kazanç yollarını
bilmesi sayesinde kendisinin elde ettiğini iddia etmişti. Taşkınlığının sonucu
da Kur'an'ın haber verdiği gibi olmuştu: ?Nihâyet biz, onu da evini de yere
batırdık!? (28/Kasas, 81)


[1]
[1] Geniş
bilgi için bak. Abdülkerim Zeydan, İlâhî Kanunların Hikmeti (Sünnetullah),
İhtar Y. s. 343-365

İSRÂF.
İsrâf; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an'da İsrafın Mânâları
Müsrif; İsrafçı, Savurgan.
Cimrilik; İsrâfın Zıddı Olan Aşırılık.
İktisad; Harcamada Orta Yol
İnsan İktisadın Dışında Kalabilir mi?.
Menfaat
Cömertlik; Allah'ın Verdiğini Allah Yolunda Sarfetmek.
Sehâvet
Cûd
Îsâr
Saçıp Savuranlar Şeytanın Kardeşleridir
Kur'ân-ı Kerim'de isrâf Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İsrâf Kavramı
Reklâm; İsrâfı Emreden Şeytânî İllüzyon.
Hile Ve Aldatma Çeşitleri
Kapitalizm; Tüketimi ve İsrâfı Dayatan Rejim..
Mal; Dünya Varlığı
a) Mütekavvim mal
b) Gayri mütekavvim mal
c) Menkul mal
d) Gayri menkul mal
e) Mislî mal
f) Kıyemî mal
g) Tüketime elverişli (istihlâkî) mal
h) Kullanmaya elverişli (isti'mâlî) mal
Mal-Mülk Allah'ındır
Rızıktaki Farklılığın Hikmetleri
Rızık Genişliği İmtihanı Karşısında Müslümanın Tutumu.
İnfak; İsrafın Alternatifi
İnfakın Fayda ve Hikmetleri
İnfak, Zekât ve Her Türlü Cömertlik, Malın Mülkün Gerçek Sahibini Hatırlatır ve Kişinin Emanet Bilincini Güçlendirir
İnfak, Zekât ve Her Türlü Cömertlik, Ferdi/Kişiyi Maddeperestlikten Korur; Kalpteki Dünya Sevgisine Karşı Bir İlâç Olur
İnfak ve Cömertlik İhtiras Zincirini Kırar, İnsanı Hırstan Korur, Nefsin Maraz ve İletini Tedâvi Eder
Zekât, İnfak ve Cömertlik Kişiyi Cimrilikten Korur, Cömertleştirir
Cömertlik; İsrâf ve Lüks Gibi Şeytanî Eğilimleri Azaltır
Cömertlik Kalbin Katılaşmasını Önler; Kalbe Sevinç, Mutluluk ve Huzur Verir
Cömertlik Halka Şefkat ve Merhameti Arttırır, Dost Kazanmaya Sebep Olur
Cömertlik, İnsanı Bir Şeye Muhtaç Olup Onsuz Olamama Tiryakiliğinden Kurtarır; Allah'tan başkasına İhtiyaç Duymama Faziletine Yükseltir
Allah İçin Cömertlik, Malı Ebedîleştirir
Zekât, İnfak Gibi Cömertlikler Malı Çoğaltır, Bereketini Arttırır
Mal Yığma.
Yeme-İçmede İsraf Az Yemenin Dindeki Önemi ve Faydaları
Yiyeceklerin Temiz ve Helâlinden Yararlanmak
Tefsirlerden İktibaslar
Fakirlik Kaygısı ve İğrenç Fiiller
Tüketim Çılgınlığı ve İnsanımız.
Çerçeveyi Belirlemek
Efsânelerin Yanlışlarını Ortaya Koymak
Tüketim Çılgınlığı Konusunda Birbirimizi Eğitmek
Değişime Kendinizden Başlayın
Dünyaya, İsrafla Harcamak İçin Değil; Âhirete Azık Postalamaya Geldik!
İsrâf Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar