Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Cömertlik Kalbin Katılaşmasını Önler; Kalbe Sevinç, Mutluluk ve Huzur Verir

Cömertlik Kalbin Katılaşmasını Önler


Cömertlik Kalbin
Katılaşmasını Önler; Kalbe Sevinç, Mutluluk ve Huzur Verir:
Malın çokluğu, kalpte bir katılaşma ve
azgınlaşmaya sebep olur. "Şüphesiz insan, (malına güvenerek) kendini
Allah'tan müstağnî görmek suretiyle tuğyan eder/azar." (59/Alak, 6-7) Zekât,
azgınlığı azaltıp kalbi Allah'ın rızâsını kazanmaya doğru iter.

Zekât, infak ve her türlü cömertlik, mutluluğun
merdivenidir. Alan kimse, nimetlerden geçici ve sınırlı bir şekilde
yararlanırken; veren mü'minin hazzı kısa sürede sona ermez. Mü'min kalp, mal
ile değil; iman ile mutmain olur. Allah yolunda zekât verip infak etmekle fakir
düşeceğinden korkmaz. Kendi hiçbir şey değilken Allah onu meydana getirmiş,
vücut, göz, kalp, lisan ve sayısız nimetler bağışlamış ve mal sahibi yapmıştır.
Bunlar Allah'a aittir. Öyle ise Allah'a güvenen birisi Allah yolunda ve Allah
rızâsı için malını vermekten çekinmez. Kalpler, cömertlikle, zekât sayesinde
temizlenir (Bkz. 92/Leyl, 17-20). Çünkü, küfür ve nifaktan sonra kalbi karartan
sebeplerden biri de aşırı mal sevgisi ve servete bağlılık arzusudur. Nitekim
Kur'ân-ı Kerim'de; "Serveti de düşkünce seviyorsunuz." (89/Fecr, 20)
buyrulur. İşte bu sevgi ile insan, "ben bu malı infak edersem bana bir şey
kalmaz" korkusuna düşer ve hemen şeytan harekete geçer: "Şeytan sizi
fakirlikle korkutur, size cimriliği emreder." (2/Bakara, 268) Oysa Allah'ın
bildirdiğine göre: "mal ve servet insan için bir imtihandır." (Bkz. 39/Zümer,
49-52) Bu imtihandan başarılı çıkmanın yolu da cömertlik, zekât ve infaktır (bkz.
64/Teğabün, 15-17).

İSRÂF.
İsrâf; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an'da İsrafın Mânâları
Müsrif; İsrafçı, Savurgan.
Cimrilik; İsrâfın Zıddı Olan Aşırılık.
İktisad; Harcamada Orta Yol
İnsan İktisadın Dışında Kalabilir mi?.
Menfaat
Cömertlik; Allah'ın Verdiğini Allah Yolunda Sarfetmek.
Sehâvet
Cûd
Îsâr
Saçıp Savuranlar Şeytanın Kardeşleridir
Kur'ân-ı Kerim'de isrâf Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İsrâf Kavramı
Reklâm; İsrâfı Emreden Şeytânî İllüzyon.
Hile Ve Aldatma Çeşitleri
Kapitalizm; Tüketimi ve İsrâfı Dayatan Rejim..
Mal; Dünya Varlığı
a) Mütekavvim mal
b) Gayri mütekavvim mal
c) Menkul mal
d) Gayri menkul mal
e) Mislî mal
f) Kıyemî mal
g) Tüketime elverişli (istihlâkî) mal
h) Kullanmaya elverişli (isti'mâlî) mal
Mal-Mülk Allah'ındır
Rızıktaki Farklılığın Hikmetleri
Rızık Genişliği İmtihanı Karşısında Müslümanın Tutumu.
İnfak; İsrafın Alternatifi
İnfakın Fayda ve Hikmetleri
İnfak, Zekât ve Her Türlü Cömertlik, Malın Mülkün Gerçek Sahibini Hatırlatır ve Kişinin Emanet Bilincini Güçlendirir
İnfak, Zekât ve Her Türlü Cömertlik, Ferdi/Kişiyi Maddeperestlikten Korur; Kalpteki Dünya Sevgisine Karşı Bir İlâç Olur
İnfak ve Cömertlik İhtiras Zincirini Kırar, İnsanı Hırstan Korur, Nefsin Maraz ve İletini Tedâvi Eder
Zekât, İnfak ve Cömertlik Kişiyi Cimrilikten Korur, Cömertleştirir
Cömertlik; İsrâf ve Lüks Gibi Şeytanî Eğilimleri Azaltır
Cömertlik Kalbin Katılaşmasını Önler; Kalbe Sevinç, Mutluluk ve Huzur Verir
Cömertlik Halka Şefkat ve Merhameti Arttırır, Dost Kazanmaya Sebep Olur
Cömertlik, İnsanı Bir Şeye Muhtaç Olup Onsuz Olamama Tiryakiliğinden Kurtarır; Allah'tan başkasına İhtiyaç Duymama Faziletine Yükseltir
Allah İçin Cömertlik, Malı Ebedîleştirir
Zekât, İnfak Gibi Cömertlikler Malı Çoğaltır, Bereketini Arttırır
Mal Yığma.
Yeme-İçmede İsraf Az Yemenin Dindeki Önemi ve Faydaları
Yiyeceklerin Temiz ve Helâlinden Yararlanmak
Tefsirlerden İktibaslar
Fakirlik Kaygısı ve İğrenç Fiiller
Tüketim Çılgınlığı ve İnsanımız.
Çerçeveyi Belirlemek
Efsânelerin Yanlışlarını Ortaya Koymak
Tüketim Çılgınlığı Konusunda Birbirimizi Eğitmek
Değişime Kendinizden Başlayın
Dünyaya, İsrafla Harcamak İçin Değil; Âhirete Azık Postalamaya Geldik!
İsrâf Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar