Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar

Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar


Konuyla İlgili
Geniş Bilgi Alınabilecek KaynaklarZenginlere ve Zengin Olmak İsteyenlere, Mahmut
Toptaş, Cantaş Y. İst. 1993

Fakirler ve Zenginler, Vehbi Karakaş, Timaş Y.
İst. 1993

Zenginler, Yoksullar ve Robotlar, Deniz Can
Saner, Birleşim Y. İst. 1993

Neden Bu Kadar Fakirler, Abdullah Arslan,
Akademi Y. İst. 1989

Hayatın Pahalılanmasını Nasıl Engelleyebiliriz?
Birlik Y. Ank. 1979

Niçin Yoksuluz? Birlik Yayıncılık, Ank.

Ulusların Yeni Zenginliği, Guy Sorman, Afa Y.

TDV İslâm Ansiklopedisi, T.D.V. Y. Fakir: Osman
Eskicioğlu, c. 12, s. 129-131; Fakr: Süleyman Uludağ, c. 12, s. 132-134; İsraf:
Cengiz Kallek, c. 23, s. 179-180; Kanaat: Mustafa Çağrıcı, c. 24, s. 289-290


Şamil İslâm Ansiklopedisi, Şamil Y. Fakirlik:
Hamdi Döndüren, c. 2, s. 141-143 el-Ğanî: M. Sait Şimşek, c. 2, s. 212-213;
(Kanaat: Zübeyir Tekkeşin) c. 3, s. 297-298; Tevekkül c. 6, s. 211; Zenginlik:
Arif Köten, c. 6, s. 448 ?Miskin, Zühd? İsraf?, Müsrif? Cimrilik? Cömertlik?
Mal?

Kur'an Ansiklopedisi, Süleyman Ateş, KUBA Y. c.
10, s. 324-329

Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali, Hamdi
Döndüren, Erkam Y.

İslâm'ın Temel Kavramları, Hüseyin K. Ece, Beyan
Y.

Şamil İslâm Ansiklopedisi, Şamil Y.

TDV İslâm Ansiklopedisi, TDV Y.

Kur'an Ansiklopedisi, Süleyman Ateş, KUBA Y.


Tüketim Virüsü, Mustafa Karaalioğlu, Şehir Y.
/Yeni Şafak Gazetesi Y.

Tüketicinin El Kitabı, Osman Altuğ, Sezai
Dumanoğlu, Yasa Y.

Tüketicinin Korunması, Mehmet Aydın

Tüketicinin Korunması, Pazarlamacı Karşısında
Tüketici, Yıldırım Kılkış

Pazarlama Yönetimi I-II, Philip Kotler, Bilimsel
Y.

Pazarlama İlkeleri, İsmet Mucuk, Der Y.


AT'de Tüketiciyi Koruma Politikaları ve
Türkiye'de Durum, İsmet Mucuk, TÜSİAD Araştırmaları Y.

Yarın Çok Star Olacak, Jaques Seguela, Afa Y.


Amerikan Yüzyılının Sonu, Mustafa Özel, İz Y.

Piyasa Düşmanı Kapitalizm, Mustafa Özel, İz Y.

Küresel Rekabet, Derleyen Mustafa Özel, İz Y.

İktisat Risaleleri, Derleyen Mustafa Özel, İz Y.

Birey Burjuva ve Zengin, Mustafa Özel, İz Y.


İktisat ve Din, Hazırlayan Mustafa Özel, İz Y.

İktisat, Siyaset ve Din, Mustafa Özel, Yeni
Şafak, İst. 1995

Tüketicinin Korunması Hakkında Mevzuat, Mehmet
Köksal, Alfa Y.

Tüketici Hukuku ve İlgili Mevzuat, İ. Yılımaz
Aslan, Ekin Kitabevi Y.

Tüketici Davranış ve Tüketicilik Bilinci, Rauf
Arıkan, Yavuz Odabaşı, Anadolu Ün. Aç.Öğ. Fak. Y.

Reklam Dünyasının İçyüzü, Jim Ring, Milliyet
Gazetesi Y.

Reklam Bize Sırıtan Bir Leştir, Oliviero Toscani,
Milliyet Gazetesi Y.

Reklamcılık, Arman Mattelart, İletişim Y.


AT Ülkelerinde Tüketici Politikaları ve Türkiye
TSE Y.

Kapitalizm ve Özgürlük, Milton Frıedman, Altın
Kitaplar Y.

Tüketim Köleliği, İvan İllich, Pınar Y.


Şenlikli Toplum, İvan İllich, Ayrıntı Y.

İslâm'ın İktisadî Görüşü, Sabahaddin Zaim, Yeni
Asya Y. İst. 1981

İslâm ve Ekonomik Hayat, Ahmet Tabakoğlu, D.İ.B.
Y. İst. 1987

İslâm'a Göre Banka ve Sigorta, Hayreddin
Karaman, Nesil Y. 3. Bs. İst. 1992

İslâm'da Para, Ahmed el-Hasenî, Çev. Adem Esen,
İz Y. İst. 1996

İdeal Ekonomik Politikası, Abdurrahman Maliki,
Ta-ha Y.

Müslüman ve Para, Hekimoğlu İsmail, Timaş Y. 7.
bs. İst. 1996

Para, Faiz ve İslâm, Heyet, İlmî Neşriyat, İSAV,
İst. 1987

İktisat Penceresinden İslâm, Ferit Yücel, Şahsi
Y. İst. 1979

Herkes İçin Ekonomi, George Soule, Gerson Antell,
Çev. Nejat Muallimoğlu, Avcıol Basım Yayın, 3. Bs. İst. 1996

İnfak (Allah Yolunda Harcama), Veysel Özcan,
Mirfak Y.

Çalışma Hayatı ve İslâm, Yunus Vehbi Yavuz,
Tuğra Neşriyat, İst. 1992

İslâm'da İşçi-İşveren Münâsebetleri, Hayreddin
Karaman, Marifet Y.İst. 1981

İslâm'da Ticaret Prensipleri, M. Cevat Akşit,
Gaye Vakfı, İst. 2001

İslâm'da Ticaret Hukuku, Abdülkerim Polat, Sabah
Gaz. Kültür Y. İst. 1977

İslâm'da Tüketici Hakları, Hüseyin Arslan, T.
Diyanet Vakfı Y. Ank. 1994

İslâm Hukukunda Mülkiyet Hakkı ve Servet
Dağılımı, Fahri Demir, D.İ.B. Y. Ank. 1988

Çağdaş Ekonomik Problemlere İslâmî Yaklaşımlar,
Hamdi Döndüren, İklim Y. İst. 1988

Aksiyon, Ahlâk, Ekonomi, Zübeyir Yetik, Çığır Y.
İst. 1975

Ekonomi Bir Din midir, Zübeyir Yetik, Beyan Y.
İst. 1991

Sınıfsız Dünya, Saadettin Elibol, Dergâh Y. İst.
1978

Gazâlî'nin İktisat Felsefesi, Sabri Orman, İnsan
Y. İst. 1984

Alışverişte Vâde Farkı ve Kâr Haddi, Heyet, İlmî
Neşriyat

İktisadî Kalkınma ve İslâm, Heyet, İlmî Neşriyat

Türkiye'de Zekât Potansiyeli, Heyet, İlmî
Neşriyat

İşçi İşveren Münasebetleri, Heyet, İlmî
Neşriyat, İSAV, İst. 1990

Toplumların Çöküşünde Rüşvet, Seyyid Hüseyin el-Attas,
Çev. Cevdet Cerit, Pınar Y. İst. 1988

Sosyal Siyaset Açısından İslâm'da Ücret, Adem
Esen, T. Diyanet Vakfı Y. 2. Bs. Ank. 1995

Ekonomik Adâletin Temelleri, Muhammed Nuveyhi,
Beyan Y. 2. Bs. İst. 1984

Tüketim Köleliği, Ivan İllich, Çev. Mesut
Karaşahan, Pınar Y. İst. 1990

Küreselleşen Dünyada Özgür Birey, Zengin Toplum,
Mehmet Traş, Birey Y. İst. 2003

Türkiye'de Kapitalizmin Gelişmesi ve Sosyal
Sınıflar, Ali Gevgilili, Bağlam Y. İst. 2. Bsk, 1989

Ana Hatlarıyla İslâm Ekonomisi, Servet Armağan,
Timaş Y.

Çağdaş Ekonomik Doktrinler ve İslâm, İ. M.
İsmail, Boğaziçi Y.

Çalışma Hayatı ve İslâm, Yunus Vehbi Yavuz,
Tuğra Y.

Ekonomiye Değinmeler, Zübeyir Yetik, Akabe Y.

El-Hisbe, İbn Teymiyye, İnsan Y.

Hz. Muhammed'in Getirdiği Ekonomik Düzen, Sadık
Yılma, Yeni Ufuklar Neşriyat

Hz. Peygamber Döneminde Devlet ve Piyasa, Cengiz
Kellek, Bilim ve Sanat Vakfı Y.

Hz. Ömer Döneminde Ekonomik Yapı, İrfan Mahmud
Rânâ, Bir Y.

İktisat Bilinci, Hekimoğlu İsmail, Denge Y. İst.
1996

İslâm Devlet Bütçesi, Celâl Yeniçeri, Şamil Y.

İslâm Ekonomi Sistemi, Muhammed Bakır Sadr,
Rehber Y.

İslâm Ekonomisi Sistemi, M. Ömer Çapra, Fikir Y.


İslâm Ekonomi Düşüncesi, Sıddıkî, Bir Y.


İslâm Ekonomi Toplumunun Kuruluşu, Muhammed
Abdülmennan, Fikir Y.

İslâm Ekonomisi (Teori ve Pratik), M. A. Mannan,
Fikir Y.

İslâm Ekonomisi ve Sosyal Güvenlik Sistemi,
Faruk Yılmaz, Marifet Y.

İslâm Ekonomisinde Finansman Meseleleri, Heyet,
Ensar Neşriyat

İslâm Ekonomisinde Gelir ve Sermaye, M. Sabri
Erdoğdu, Sebil Y.

İslâm Ekonomisinde Tasarruf ve Ekonomik Gelişme,
M. Sabri Erdoğdu, Sebil Y./Marm. Ü. İl. FkV.Y.

İslâm Ekonomisinin Temel Meseleleri, M. Ekrem
Han, Kayıhan Y.

İslâm İktisadında Helâl Kazanç, İmam Muhammed
Şeybani, Seha Neşriyat

İslâm İktisadının Esasları, Celâl Yeniçeri,
Şamil Y.

İslâm İktisat ve Metodolojisi, Yusuf Mısri,
Birleşik Yayıncılık İst.

İslâm İktisat Tarihine Giriş, Abdulaziz Durî,
Endülüs Y. İst. 1991

İslâm'da İktisadî Nizamı, Ömer Çapra, Çev.
Hulûsi Yavuz, Sebil Y.

İslâm Şirketler Hukuku (Emek-Sermaye Şirketi),
Osman Şekerci, Marifet Y.

İslâm ve Çağdaş Ekonomik Konular, M. A. Mannan,
Fikir Y. İst. 1984

İslâm ve Çağdaş Ekonomik Doktrinler, Muhammed
İsmail, çev. Cemal Karaağaçlı, Serda, Yeni Neşr.

İslâm Ekonomisinin Strüktürü, Sezai Karakoç,
Diriliş Y.

İslâm'da Ekonomik ve Sosyal Düşüncenin Çağdaş
Görünümü, Heyet, Düşünce Y. İst. 1978

İslâm Devletinde Malî Yapı, S. A. Sıddıkî, Çev.
Rasim Özdenören, Fikir Y. 2. bs. İst. 1980

İslâm ve Ekonomik Hayat, Ahmet Tabakoğlu, D.İ.B.
Y.

İslâm ve İktisadi Ekoller, M. Bakır es-Sadr,
Akademi Y. İst. 1991

İslâm ve Mülkiyet, Mahmud Talegani, Yöneliş Y.

İslâm'da Tüketici Hakları, Hüseyin Arslan, T.
Diyanet Vakfı Y.

İslâmî Yaklaşımlar, Hamdi Döndüren, Kültür Basın
Yay. Birliği

İslâmî Açıdan Borsa, Heyet, Ensar Neşriyat

İslâmî İktisadın Felsefesi, Murtaza Mutahhari,
İnsan Y.

İslâm İktisadında Narh, Davut Aydüz, Işık Y. x

İslâm'da İktisat Anlayışımız, M. Said Çekmegil,
Nabi-Nida Y. 2. bs. Malatya, 1994

Çağdaş İktisadi Sistemleri, Beşir Hamitoğulları,
Savaş Y.

Adil Ekonomik Düzen, Necmettin Erbakan, Ank.
1991

Modern İktisat ve İslâm, Sabahaddin Zaim, MTTB
Basın-Yayın Md. Neşr. 3. bsk. İst. 1969

Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, Yahya S.
Tezel, Tarif Vakfı Yurt Y.

Türkiye'de Ekonomi Politikaları ve İşsizlik
Meselesi, Şevki Çobanoğlu, Uhud Y.

Türkiye'de Özel Finans Kurumları ve İslâm
Bankacılığı, İsmail Özsoy, Timaş Y. İst. 1987

Türkiye'de Ekonomik Güçlükler ve Çözüm Yolları,
Emin Çarıkçı, Adım Y.

Türkiye'de Enflasyonla Mücadele, Tuncay Artun,
Tekin Y.

Türkiye'de Özelleştirme, Cevat Karataş, Ziya
Öniş, Yeni Yüzyıl Kitaplığı Y.

Darbelerin Ekonomisi, Mehmet Altan, Afa Y. İst.
1990

Yabancı Sermaye, Komisyon, TÜGİAD Y.

Toplum Suskun, Sermaye Serbest, Heyet, Bireşim
Y.

Ekonomi ve Ahlâk, N. Haydar Nakvî, İnsan Y. İst.
1985

Tüketim Virüsü, Mustafa Karaalioğlu, Yeni Şafak
Y. İst. 1995

Ekonomik Çözüm, Şevki Çobanoğlu, Uhud Y. İst.
1991

Risk Sermayesi, Özel Finans Kurumları ve Para
Vakıfları, Murat Çizakça, İlmî Neşriyat

Türkiye'de Zekât Potansiyeli, Heyet, İlmî
Neşriyat

Reklâm Dünyasının İçyüzü, Jim Ring, Milliyet
Gazetesi Y.

Reklâm Bize Sırıtan Bir Leştir, Oliviero Toscani,
Milliyet Gazetesi Y.

Parasal Bunalımlar ve Uluslar arası Reform,
İsmail Şengün, T. Ekonomi Kurumu Y.

Türkiye'de Ekonomi Politikaları ve İşsizlik
Meselesi, Şevki Çobanoğlu, Uhud Y.

Bireysel Yatırım Araçları, Mehmet Çavaş,
İletişim Y.

Tarikat Sermayesinin Yükselişi, Faik Bulut,
Öteki Y.

Faiz, Ebû'l-A'lâ Mevdûdî, Çev. M. Hasan Beşer,
Hilâl Y. İst. 1966

Faiz, Seyyid Kutup, Çev. Cafer Tayyar, İslâmoğlu
Y.

Faiz, Mehmet Zahid Kotku, Seha Neşriyat

Faiz ve Problemleri, İsmail Özsoy, Nil A.Ş. Y.

Faizsiz Bankacılık ve Kalkınma, Cihangir Akın,
Kayıhan Y.

Faizsiz Yeni Bir Banka Modeli, Heyet, İlmî
Neşriyat İSAV, İst. 1987

Türkiye'de Dünyada Faizsiz Bankacılık ve Hesap
Sistemleri, Mustafa Uçar, Fey Vakfı Y.

Faiz Politikalarının Enflasyon Üzerindeki
Etkileri ve Türkiye, Muhammed Akdiş, Yimder Y.

İslâm'da Faiz Meselesine Yeni Bir Bakış,
Süleyman Uludağ, Dergâh Y. İst. 1988

Alternatif Faizsiz Banka, Süleyman Karagülle, İz
Y. İst. 1991

Teşvik Kredileri ve Faiz, Ali Özek, İlmî
Neşriyat

Tefsîr-i Âyeti'r Ribâ, Seyyid Kutup, İslâmoğlu
Y.

İslâm'a Göre Faizsiz Banka, Kalkınma ve Sigorta,
M. Ahmet Zerkâ, Kalem Y.

Türkiye'de Faiz Politikaları, Adnan Büyükdeniz,
Bilim ve Sanat Vakfı Y.

Türkiye'de Serbest Faiz Politikası, Tuncay Artun,
Tekin Y.

Para, Faiz ve İslâm, Heyet, İlmî Neşriyat, İSAV,
İst. 1987

Para, John Kenneth Galbraith, Altın Kit. Y.

Para Bulma ve Yatırım, Ali Sait Yüksel, Beta
Basım Yayım

Para ve Banka, Halil Dirimtekin, Anad. Üniv. A.
Öğr. Fak. Y.

Finansal Kurumlar ve Piyasalar, Mustafa
Çıkrıkçı, Derya Kitabevi Y.

Finsal Kurumlar, Güven Sevil, Anad. Üniv. A. Öğr.
Fak. Y.

Finansal Teknikler, Ali Ceylan, Ekin Kit. Y.

Finansal Yönetim, Niyazi Berk, Türkmen Kitabevi
Y.

Dünyada ve Türkiye'de Yatırım Fonları, Gürman
Tevfik, T. İş Bankası Y.

100 Soruda Para ve Para Politikası, Sadun Aren,
Gerçek Y.

Akdeniz Dünyasında Para, Fiyatlar ve Medeniyet,
Carlo M. Cipollo, Bağlam Y.

Kriz Ekonomisi, M. İlker Parasız, Ezgi Kitabevi
Y.

Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, S. Rıdvan
Karluk, Tütünbank Y.

Dünya Ekonomisi ve Uluslararası Ekonomik
İlişkiler, Tuba Ongun, Evrim Y.

Döviz Ekonomisi, Emin Ertürk, Der Y.

Altın, Nedim Şener, Dünya Y.

Altın, İstanbul Altın Borsası ve Dünyadaki
Örnekler, Nedim Şener, Dünya Y.

Sınıf Açısından Azgelişmişlik, Yves Lacoste,
Göçebe Y.

Tek Pazardan Ekonomik ve Parasal Birliğe Avrupa
Birliğinin Yetkileri, Komisyoın, İKV Y.

Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklığı
(Anlaşmalar), Tevfik Saraçoğlu, Akbank Y.

İSRÂF.
İsrâf; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an'da İsrafın Mânâları
Müsrif; İsrafçı, Savurgan.
Cimrilik; İsrâfın Zıddı Olan Aşırılık.
İktisad; Harcamada Orta Yol
İnsan İktisadın Dışında Kalabilir mi?.
Menfaat
Cömertlik; Allah'ın Verdiğini Allah Yolunda Sarfetmek.
Sehâvet
Cûd
Îsâr
Saçıp Savuranlar Şeytanın Kardeşleridir
Kur'ân-ı Kerim'de isrâf Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İsrâf Kavramı
Reklâm; İsrâfı Emreden Şeytânî İllüzyon.
Hile Ve Aldatma Çeşitleri
Kapitalizm; Tüketimi ve İsrâfı Dayatan Rejim..
Mal; Dünya Varlığı
a) Mütekavvim mal
b) Gayri mütekavvim mal
c) Menkul mal
d) Gayri menkul mal
e) Mislî mal
f) Kıyemî mal
g) Tüketime elverişli (istihlâkî) mal
h) Kullanmaya elverişli (isti'mâlî) mal
Mal-Mülk Allah'ındır
Rızıktaki Farklılığın Hikmetleri
Rızık Genişliği İmtihanı Karşısında Müslümanın Tutumu.
İnfak; İsrafın Alternatifi
İnfakın Fayda ve Hikmetleri
İnfak, Zekât ve Her Türlü Cömertlik, Malın Mülkün Gerçek Sahibini Hatırlatır ve Kişinin Emanet Bilincini Güçlendirir
İnfak, Zekât ve Her Türlü Cömertlik, Ferdi/Kişiyi Maddeperestlikten Korur; Kalpteki Dünya Sevgisine Karşı Bir İlâç Olur
İnfak ve Cömertlik İhtiras Zincirini Kırar, İnsanı Hırstan Korur, Nefsin Maraz ve İletini Tedâvi Eder
Zekât, İnfak ve Cömertlik Kişiyi Cimrilikten Korur, Cömertleştirir
Cömertlik; İsrâf ve Lüks Gibi Şeytanî Eğilimleri Azaltır
Cömertlik Kalbin Katılaşmasını Önler; Kalbe Sevinç, Mutluluk ve Huzur Verir
Cömertlik Halka Şefkat ve Merhameti Arttırır, Dost Kazanmaya Sebep Olur
Cömertlik, İnsanı Bir Şeye Muhtaç Olup Onsuz Olamama Tiryakiliğinden Kurtarır; Allah'tan başkasına İhtiyaç Duymama Faziletine Yükseltir
Allah İçin Cömertlik, Malı Ebedîleştirir
Zekât, İnfak Gibi Cömertlikler Malı Çoğaltır, Bereketini Arttırır
Mal Yığma.
Yeme-İçmede İsraf Az Yemenin Dindeki Önemi ve Faydaları
Yiyeceklerin Temiz ve Helâlinden Yararlanmak
Tefsirlerden İktibaslar
Fakirlik Kaygısı ve İğrenç Fiiller
Tüketim Çılgınlığı ve İnsanımız.
Çerçeveyi Belirlemek
Efsânelerin Yanlışlarını Ortaya Koymak
Tüketim Çılgınlığı Konusunda Birbirimizi Eğitmek
Değişime Kendinizden Başlayın
Dünyaya, İsrafla Harcamak İçin Değil; Âhirete Azık Postalamaya Geldik!
İsrâf Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar